Наукові публікації д.ю.н., с.н.с. Сергєєвої Д. Б.

 1. Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв’язку: виникнення і становлення / Д. Б. Сергєєва // Вісник академії адвокатури України. – 2006. – № 2 (6). – С. 69-75.
 2. Сергєєва Д. Б.  Зняття інформації з каналів зв’язку: проблеми законодавчого регулювання в слідчій і оперативно-розшуковій діяльності / Д. Б. Сергєєва // Адвокат. – 2006. – №7 (70). – С. 16-20. 
 3. Сергєєва Д. Б. Напрямки удосконалення правового регулювання зняття інформації з каналів зв’язку / Д. Б. Сергєєва // Проблеми підвищення ефективності державного управління в правоохоронній діяльності: Збірник матеріалів науково-теоретичної конференції, присвяченої створенню Академії управління МВС. – К.: Міністерство внутрішніх справ. Академія управління, 2006. – С. 176-179.
 4. Сергєєва Д. Б. Проблеми правового регулювання зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії / Д. Б. Сергєєва // Криміналістичні та процесуальні проблеми, що виникають під час проведення слідчих дій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2006 року). – Донецьк, 2006. – С. 273-276. 
 5. Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв’язку: терміни проведення / Д. Б. Сергєєва // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве (книга ІІІ): Материалы научно-практической конференции в 3-х книгах. – К.: Университет экономики и права «КРОК», 2006. – С. 215-220.
 6. Сергєєва Д. Фактичні підстави зняття інформації з каналів зв’язку / Д. Б. Сергєєва // Юридична Україна. – 2007. – № 3. – С. 79-84.
 7. Сергєєва Д. Технічний виконавець зняття інформації з каналів зв’язку / Д. Б. Сергєєва // Юридична Україна. – 2007. – № 8. – С. 89-94.
 8. Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв'язку: кримінально-процесуальні і криміналістичні засади: автореф. дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Д. Б. Сергєєва; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2008. – 16 c. 
 9. Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв'язку: кримінально-процесуальні і криміналістичні засади: дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Д. Б. Сергєєва; Київ. нац. ун-т внутр. справ. –  К., 2008. – 194 с.
 10. Сергєєва Д.Б. Дотримання конституційних прав і свобод людини при знятті інформації з каналів зв’язку /Д. Б. Сергєєва // Вісник КНУВС. – 2008. – Вип. 3. – С. 57-62.
 11. Сергєєва Д.Б. Процесуальні і криміналістичні заходи сприяння дотримання прав особи при знятті інформації з каналів зв’язку / Д. Б. Сергєєва// Юридична Україна. – 2009. –№ 5. – С. 111-115.
 12. Сергєєва Д.Б. Юридичні підстави зняття інформації з каналів зв’язку / Д. Б. Сергєєва // Юридична Україна. – 2009. –№ 6. – С. 131-137.
 13. Сергєєва Д. Б. Відповідність законодавства України міжнародним критеріям законних обмежень права особи на таємницю телефонних переговорів / Д. Б. Сергєєва // Захист прав і свобод людини та громадянина: напрямки реалізації в Україні (частина ІІ): Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 лютого 2009 р.). – Тернопіль: Юридична лінія, 2009. – С. 46-50.
 14. Сергєєва Д. Б. Правові та криміналістичні засади зняття інформації з каналів зв’язку: монографія / Д. Б. Сергєєва. – Х.: Арсіс ЛТД, 2009. – 203 с.
 15. Сергєєва Д. Б. Процес прийняття процесуального рішення слідчим / Д. Б. Сергєєва // Криміналістика у протидії злочинності: тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 16 жовтня 2009 року). – К.: «Хай-Тек Прес», 2009. – С. 204-209. 
 16. Сергєєва Д. Б. Особливості документування зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії / Д. Б. Сергєєва //  Кримський юридичний вісник. – Сімферополь, 2010. – Вип. 1 (8). – Ч. ІІ. – С. 191-198. 
 17. Сергєєва Д. Б. Щодо використання результатів зняття інформації з каналів зв’язку як оперативно-розшукового заходу у кримінальному процесі / Д. Б. Сергєєва // Митна справа – 2010. – № 4 (70). – Ч. ІІ. – С. 24-28.
 18. Сергєєва Д. Б. Щодо співвідношення пізнання і доказування в кримінальному процесі / Д. Б. Сергєєва // Науковий вісник КНУВС. – 2010. – № 4. – С. 144-149.
 19. Сергєєва Д. Б. Аналіз сучасних поглядів на систему криміналістики / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 5 листопада 2010 р.), Мат-ли у 3 ч. – Запорізький юридичний інститут ДДУВС, 2010. – Ч. ІІ. – С. 228-230.
 20. Сергєєва Д. Б. Значення результатів зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії у формуванні кримінально-процесуальних доказів / Д. Б. Сергєєва // Додаток до спец. випуску Вісника Луганського державного університету внутрішніх справ № 4 “Оперативна обстановка, її аналіз та оцінка у сфері діяльності підрозділів карного розшуку ОВС України”. У двох частинах. – 2010. – Ч. 2. – С. 139-145. –  Таємно.
 21.  Сергєєва Д. Б. Щодо поняття «оперативно-розшукове супроводження проведення слідчих дій»  / Д. Б. Сергєєва // Попередження злочинів суб’єктами оперативно-розшукової діяльності: матеріали наук. практ. конф. (Харків, 17 грудня 2010 р.) / МВС України, Харк. Нац. Ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2010. – С. 133­–135.
 22. Сергєєва Д. Б. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. / В. П. Бахін, В. К. Весельський, В. С. Кузьмічов та ін.; за ред. О. М. Джужі. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2010. – 524 с. 
 23. Сергєєва Д. Б. Морально-етичні засади проведення досудового слідства за матеріалами оперативно-розшукової діяльності / Д. Б. Сергєєва // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали круглого столу (м. Одесса, 18 лютого 2011 року). – Одеса, 2011. – С. 82-84.
 24. Сергєєва Д. Матеріали оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальні докази: поняття та співвідношення / М. Погорецький, Д.  Сергєєва // Вісник Національної академії прокуратури України.  – 2011. – № 1. – С. 45-51.
 25. Сергєєва Д. Б. Співвідношення організації і тактики слідчих дій / Д. Б. Сергєєва // Теорія та практика кримінального судочинства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20-21 травня 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання, Каф. Кримінального процесу. – Х.: ТИТУЛ, 2011. – С. 313-315.
 26. Сергєєва Д. Б. Щодо доцільності використання терміну «технологія» у криміналістичній науці / Д. Б. Сергєєва // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 22 квіт. 2011 р.: матеріали у 2 ч. – Запоріжжя: Юрид. ін-т ДДУВС, 2011. – Ч. ІІ. – С. 164-166.
 27. Сергєєва Д. Б. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для  визначення тактики проведення слідчих дій / Д. Б. Сергєєва // Кримський юридичний вісник.– Сімферополь, 2011. – Вип. 1 (11). – Ч. ІІ. – С. 196-202.
 28. Сергєєва Д. Б. Використання матеріалів зняття інформації з каналів зв’язку як оперативно-розшукового заходу для організаційно-тактичного забезпечення  слідчих дій / Д. Б. Сергєєва // Юридична Україна. – 2011. – № 8. – С. 118-123. 
 29. Сергєєва Д. Б. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів (Курс лекцій). – К.: ХмЦНП, 2011. – 178 с. 
 30. Сергєєва Д. Б. До визначення поняття «доказу» за чинним КПК України / Д. Б. Сергєєва // Боротьба зорганізованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – № 24. – С. 212-221.
 31. Сергєєва Д. Б. Криміналістична та оперативно-розшукова інформація: поняття та співвідношення / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності: Матеріали ІІІ Міжнародної  науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 318-321. 
 32. Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв’язку за чинним КПК та проектом нового КПК України: порівняльний аналіз / Д. Б. Сергєєва // Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального законодавства України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 14 жовт. 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2011. – С. 212-215.
 33. Сергєєва Д. Б. Вимоги до матеріалів оперативно-розшукової діяльності, що використовуються в кримінальному судочинстві / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів у сучасних умовах: матер. міжвід. наук.-практ. конф., 19 травня 2011 р., м. Київ. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2011. – С. 75-77.  
 34.  Сергєєва Д. Б. Використання результатів зняття інформації з каналів зв’язку для застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту / Д. Б. Сергєєва  // Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження: матер. Круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листоп. 2011 р.). − Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. − С. 156-157. 
 35. Сергєєва Д. Б. Дотримання прав і свобод людини в ході зняття інформації з каналів зв’язку на досудовому провадженні / Д. Б. Сергєєва // Захист прав і свобод учасників кримінального процесу в контексті прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України: матер. круглого столу (Запоріжжя, 14 грудня 2011 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 85-87.
 36. Сергєєва Д. Б. Щодо визначення змісту поняття «доказу» у кримінальному процесі України / Д. Б. Сергєєва // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару; м. Острог, 16 березня 2012 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 203-205.
 37. Сергєєва Д. Б. Особливості розслідування вбивств за відсутності трупа / Д. Б. Сергєєва; О. І. Купчук // Актуальні питання правової науки у ХХІ столітті: тези доп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Київ, 12 квіт. 2012 р.). −К.: Нац. Акад. внутр. справ, 2012. − С. 54-55.
 38. 38. Сергєєва Д. Б. Характеристика злочинів у сфері оподаткування / Д. Б. Сергєєва, Р. С. Шаранич // Актуальні питання правової науки у ХХІ столітті: тези доп. підсумкової наук.-теорет. конф. (Київ, 12 квіт. 2012 р.). −К.: Нац. Акад. внутр. справ, 2012. − С. 129-130.
 39. Сергєєва Д. Б. Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на досудовому слідстві / Д. Б. Сергєєва //  Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2011 року). − К.: Національна академія прокуратури України, 2012. − С. 104-106.
 40. Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС: монографія / М. А. Погорецький, С. В. Єськов, Д. Б. Сергєєва; за заг. ред. проф. М.А. Погорецького / МВС України, ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2012. – 282 с.
 41. Сергєєва Д. Б. Криміналістична тактика: щодо визначення поняття / М. А. Погорецький, Д. Б Сергєєва // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 1(5): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12pmasvp.pdf
 42. Сергеева Д. Б. Судебно-следственные действия как средства тактики рассмотрения уголовных дел в суде / Д. Б. Сергеева, Н. А. Погорецкий  // Судебная власть и правосудие в сфере уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы: Материалы Междунар. научно-практ. конф. (Екатеринбург, 30-31 марта 2011 г.). – Екатеринбург, 2012. – Часть 2. – С. 117-120.
 43. Сергєєва Д. Б. Співвідношення  організації розслідування злочину та криміналістичної методики / Д. Б. Сергєєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». – 2012. –№1000. – С. 216-220.
 44. Сергєєва Д. Б. Фактичні підстави зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за проектом нового КПК України / Д. Б. Сергєєва // Нова форма досудового розслідування в проекті КПК України та проблеми її реалізації в діяльності СБ України: матеріали міжвід. наук.-пр. конф., 27.04.2012, м. Київ. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – С. 221-224.
 45. Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття та змісту криміналістичної тактики як розділу науки криміналістики / Д. Б. Сергєєва // Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя Ірпінської фінансово-юридичної академії та 80-річчя з дня народження відомого вченого криміналіста сучасності, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича. – Ірпінь: Ірпінська фінансово-юридична академія, 2012. – С. 278-280.
 46. Сергєєва Д. Б. Щодо значення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві України / Д. Б. Сергєєва // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. — Х.: Видавець Строков Д. В., 2012. – 101-103.
 47. Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття «організація» в криміналістичній науці / Д. Б. Сергєєва // Боротьба зорганізованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 2 (28). – С. 232-240.
 48. Сергєєва Д. Щодо визначення поняття "організація" у криміналістичній науці та його співвідношення із криміналістичною тактикою / М. Погорецький, Д. Сергєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: юридичні науки. – 2012. – Вип. 93. – С. 14-17. 
 49. Сергєєва Д. Б. Особливості розслідування злочинів у сфері фінансової діяльності. Робоча навчальна програма / П. Д. Біленчук, Д. Б. Сергєєва. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид.ф-т. – К., 2012. – 49 с.
 50. Сергєєва Д. Б. Актуальні проблеми розслідування злочинів у сфері економіки та фінансів. Робоча навчальна програма / Д. Б. Сергєєва. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2012. – 36 с.
 51. Сергєєва Д. Б. Елементи (стадії) кримінально-процесуального доказування / Д. Б. Сергєєва // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д. В., 2013. – С. 299-301.
 52. Сергєєва Д. Б. Теорія судових доказів. Робоча навчальна програма / М. А. Погорецький, М. Є. Шумило, Д. Б. Сергєєва. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид.ф-т. – К., 2012. – 20 с. 
 53. Сергєєва Д. Б. Теорія кримінально-процесуального доказування. Робоча навчальна програма / М. А. Погорецький, М. Є. Шумило, Д. Б. Сергєєва. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид.ф-т. – К., 2012. – 28 с.
 54. Сергєєва Д. Б. Новації КПК України щодо альтернативних запобіжних заходів (не пов'язаних із позбавленням волі)  / Д. Б. Сергєєва // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (59). – С. 280-286.
 55. Сергєєва Д. Б. Застава як від запобіжного заходу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Д. Б. Сергєєва // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (60). – С. 255-261.
 56. Сергєєва Д. Б. Сутність негласних слідчих дій за проектом нового кримінально-процесуального кодексу України / Д. Б. Сергєєва // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (59). – С. 248-253.
 57. Сергєєва Д. Б. Значення документування в процесі отримання судових доказів / Д. Б. Сергєєва //Новації кримінально-процесуального законодавства: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 6 липня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 62-64.
 58. Сергєєва Д. Б. Нова концепція використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Д. Б. Сергєєва // Актуальні питання впровадження положень Кримінального процесуального кодексу України у практичну діяльність: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 12-13 вересня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – C. 126-128.    
 59. Сергєєва Д. Б. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для обґрунтування проведення слідчих дій при розслідуванні економічних злочинів / Д. Б. Сергєєва // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: Мат-ли IV міжнар. наук.-практ. конф. (24 лютого 2012 р.). − Одеса: ОДУВС, 2012.− С. 245-246.
 60. Сергєєва Д. Б. Законодавче регулювання тимчасового доступу до речей і документів за новим КПК України  / Д. Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. – № 1 (29). – С. 249-256.
 61. Сергєєва Д. Б. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: проблемні питання правового регулювання / Д. Б. Сергєєва // Сучасні проблеми криміналістики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора юридични наук, професора В. П. Колмакова (27-28 вересня 2013 року м. Одеса) / упоряд.: В. В. Тіщенко, О. П. Ващук. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 286-288.
 62. Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Д. Б. Сергєєва // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №2(6). – С. 52-56.
 63. Сергєєва Д. Б. Щодо питання процесуальної форми отримання доказів /        Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ХХ-річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). – Одеса: Фенікс 2013. – С. 510-512.
 64. Сергєєва Д. Б. Сутнісне призначення доказів у кримінальному процесі / Д. Б. Сергєєва // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання", м. Острог, 15-16 листопада 2013 р. –  Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 302-303.
 65. Сергєєва Д. Б. Допустимість доказу за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., М. Одеса) – С. 114-117.
 66. Сергєєва Д. Б. Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України / Д. Б. Сергєєва // Право України. – 2013. – №11. – С. 180-188.
 67. Сергеева Д. Допустимость доказательств согласно нового УПК Украины / Д. Сергеева // Закон и жизнь. – 2013. – № 12. – С. 16-19.
 68. Сергеева Д. Б. К определению понятия доказательства и фактических данных, составляющих его содержание / Д. Б. Сергеева // Электронный научный журнал "Применение уголовного и уголовно-процессуального законодательства". – 2013. –Вып. 2 (6): [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.application-of-criminal-legislation.ingnpublishing.com/archive/2013/release_2_6_july-december/sergeeva_d_b_k_opredeleniyu_ponyatiya_dokazatel_stva_i_fakticheskih_dannyh_sostavlyayuwih_ego_soderzhanie/.
 69. Сергєєва Д. Б. Терміни провадження негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки”. – 2013. – Вип. 3. – С. 149-152. 
 70. Сергеева Д. Б. Негласные следственные (розыскные) действия как средства доказывания в уголовном процессе Украины / Н. А Погорецкий, Д. Б. Сергеева // Правовая доктрина и практика: международная конференция (14 декабря 2013 года г. Санкт-Петербург). – СПб.: Центр академических публикаций. – С. 40-43.
 71. Сергєєва Д. Б. Проблеми визначення достовірності доказу як його властивості за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Д. Б. Сергєєва // Юрист України. – 2014. – № 4 (25).  – С. 106-111.
 72. Сергєєва Д. Б. Асиметрія правил допустимості доказів за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. – С. 105-108.
 73. Сергєєва Д. Б. Удосконалення процесуальної форми отримання доказів як один із чинників боротьби зі злочинністю / Д. Б. Сергєєва // Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговоренню п'ятитомної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. – Х.: Право, 2013. – С. 702-705.
 74. Сергєєва Д. Б.Окремі положення нового КПК України щодо провадження негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Науковий вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. – 2013. – № 3 (67). – С. 116-124. 
 75. Сергєєва Д. Б. Про питання удосконалення окремих норм нового КПК України щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (68). – С. 308-315.
 76. Сергеева Д. Б. Социально-демографические признаки несовершеннолетнего правонарушителя как объекта криминалистического исследования / Д. Сергеева, М. Пасека // Закон и жизнь. – 2013. – № 9. – С. 22-23. 
 77. Сергєєва Д. Б. Щодо співвідношення понять «судови докази»,  «досудові докази» й «процесуальні докази» у кримінальному процесі України / Д. Б. Сергєєва // Ученые записки  Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 26 (65). – 2013. – № 2-2. – С. 337-341. 
 78. Сергєєва Д. Б. Належність доказів за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. – № 3 (31). – С. 234-239.
 79. Сергєєва Д. Б. Визначення строків провадження негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України: проблемні питання  / Д. Б. Сергєєва // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. А. Янковська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Вип. 11. – С.  284-288.
 80. Сергєєва Д. Б. Розслідування масових заворушень: навчальний посібник / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, Р. Л. Чорний. – К.: НА СБУ, 2013. – 155 с. 
 81. Сергєєва Д. Б. Розслідування терористичного акту: навчальний посібник / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, Р. Л. Чорний. – К.: НА СБУ, 2013. – 167 с. 
 82. Сергєєва Д. Б. Поняття та види негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання досудового розслідування слідчими ОВС: проблеми теорії і практики”: Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 р.), К.: “Хай-тек Прес”, 2013. – С. 227-231.
 83. Сергеева Д. Б. Розслідування терористичного акту: метод. рек. / Н. К. Макаренко, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва та ін. – К.: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. – 120 с. 
 84. Сергеева Д. Б. Негласные следственные (розыскные) действия как средства познания в уголовном процессе / Д. Б. Сергеева // Вестник Московского государственного областного университета. Серия “Юриспруденция”. – 2014. – № 1. – С. 41-49. 
 85. Сергєєва Д. Б. Проблемні питання постановлення ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2014. – № 1. – С. 177-186.
 86. Сергєєва Д. Б. Відомості щодо негласних слідчих (розшукових) дій, що не підлягають розголошенню у кримінальному судочинстві / Д. Б. Сергєєва //Сучасні проблеми дотримання таємниці у кримінальному провадженні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 30 квітня 2014 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 248-250.
 87. Сергєєва Д. Б. Проблеми допустимості доказів за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ,  4 квітня, 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О. С., 2014. –  С. 94-97.
 88. Сергеева Д. Основания проведения негласных следственных (розыскных) действий согласно Уголовного процессуального законодательста Украины / Д. Сергеева // Закон и жизнь. – 2014. – № 5 (268). – С. 25-30. 
 89. Сергєєва Д. Б. Поняття та сутність достовірності доказу як його необхідної властивості / Д. Б. Сергєєва // Юрист України. – 2014. – № 1 (26). – С. 89-96.
 90. Сергєєва Д. Б. Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт – Сервіс , 2014. – С. 487-489.
 91. Сергєєва Д. Б. Розслідування економічних злочинів: навч. посібник / М. А. Погорецький, О. О. Вакулик, Д. Б. Сергєєва; за ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 176 с.
 92. Сергєєва Д. Б. Розслідування масових заворушень: навч. посібник / М. А. Погорецький, О. Ю. Татаров, Д. Б. Сергєєва, М. С. Цуцкірідзе; за ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 140 с.
 93. Сергєєва Д. Б. Розслідування терористичних актів: навч. посібник / М. А. Погорецький, О. Ю. Татаров, Д. Б. Сергєєва, М. С. Цуцкірідзе; за ред. проф. М. А. Погорецького — К.: ВД «Дакор», 2014. – 160 с.
 94. Sergieyeva D. The impact of the Statute of criminal justice on the development of institute of use of undercoves investigation results according to Criminal procedure code of Ukraine (Вплив Статуту кримінального судочинства на розвиток інституту використання негласних слідчих (розшукових) дій за КПК України 2012 року)/ D. Sergieyeva //  Evropský politický a právní diskurz. – 2014. – Svazek 1. –  Vydání 5.– 
 95. Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття результатів негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – С. 273-275.
 96. Сергєєва Д. Використання результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як доказів у кримінальному провадженні / Д. Сергєєва // Право України. – 2014. – № 11. – С. 209-218.
 97. Сергєєва Д. Б. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. – № 2 (33). –   С. 137-141.
 98. Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінально-процесуальному доказуванні: монографія / Д. Б. Сергєєва. – К.: ДП “Розвиток”, 2014. – 272 с. – Таємно.
 99. Сергєєва Д. Б. Процесуальні та криміналістичні засади розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: vонографія / М. А. Погорецький,  М. О. Ленко, Д. Б. Сергєєва; за заг. ред. проф. М. А. Погорецького. – Київ: Алерта, 2014. – 300 с. (Рецензія: Ємельянов В. П. Актуальне науково-практичне дослідження процесуальних та криміналістичних засад початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою / В. П. Ємельянов, М. С. Цуцкірідзе // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 2(10): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14yvpsvp.pdf).
 100. Сергєєва Д. Б. Значення зразків, отриманих в результаті проведення негласних заходів, передбачених КПК України / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів: матеріали круглого столу (Київ, 27 листопада 2014 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, В. Р. Сливенко, П. В. Дерев’янко, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2014. – С. 165-167.
 101. Сергєєва Д. Б. Використання негласного співробітництва на стадії досудового розслідування / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва //  Збірник наукових праць НА СБ України. – 2014. – № 53. – С. 188-196. – Таємно. 
 102. Сергєєва Д. Б. Результати негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні аспекти визначення / Д. Б. Сергєєва // Право і громадянське суспільство: науковий журнал. – 2014. – № 1 (6). – С. 97-106: [Електронне ресурс]. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2014-1.pdf.
 103. Сергєєва Д. Б. Щодо визначення безпосереднього суб'єкта проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Вісник національної академії внутрішніх справ. – 2014. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 34-42. – Таємно.  
 104. Сергєєва Д. Б. Оперативна установка як засіб забезпечення провадження негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. – № 4. – С. 96-109. – Таємно. 
 105. Сергєєва Д. Б. Нормативно-правова регламентація зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у кримінальному провадженні / Д. Б. Сергєєва // Науковий вісник Львівського держ. ун-у внутр. справ. – 2014. – № 1. – С. 215-222. – Таємно. 
 106. Сергєєва Д. Б. Напрями використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні / Д. Б. Сергєєва // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового рослідування: мат-ли всеукр. науково-практ. конф. (07 листопада 2014 р.). – Одеса: ОДУВС, 2014. – С. 84-85.
 107. Сергєєва Д. Б. Проблемні аспекти визначення переліку негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 24 жовтня 2014 р.): в 2 т. –К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т. 2. – С. 342-345.
 108. Сергєєва Д. Б. Судоустрій України: підручник / за заг. ред. проф. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К.: Юріком Інтер, 2015. – 344 с.
 109. Сергєєва Д. Б. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / за ред. проф. М. А. Погорецького, доц. Д. Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 168 с.
 110. Сергєєва Д. Б. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. проф. М. А. Погорецького, доц. Н. П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.
 111. Сергєєва Д. Б. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник / колектив авторів; за заг. ред. М. А. Погорецького, О. П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с.
 112. Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій з метою організаційно-тактичного забезпечення досудового розслідування / Д. Б. Сергєєва // Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, (23 січня 2015 р.). – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2015. –С. 178-180.
 113. Сергєєва Д. Б. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів / М.А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва // Науковий вісник НА СБ України, 2015 – № 54. – С. 187-196. – Таємно.
 114. Сергеева Д. Б. Влияние Устава уголовного судопроизводства на развитие института негласных следственных действий по УПК Украины 2012 г. / Д. Б. Сергеева // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 2. – 145-150.
 115. Сергєєва Д. Б. Розслідування зайняття гральним бізнесом: навч. посібник / За ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: Алерта, 2015. – 176 с.
 116. Сергєєва Д. Б. Розслідування економічних злочинів: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп.  / М. А. Погорецький, О. О. Вакулик, Д. Б. Сергєєва; за ред. проф. М. А. Погорецького.–К.: ВД «Дакор», 2015. – 184 с.
 117. Сергєєва Д. Б. Проблемні аспекти законодавчого визначення відомостей щодо негласних слідчих (розшукових) дій, що не підлягають розголошенню / Д. Б. Сергєєва // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 96-102. 
 118. Сергєєва Д. Б. Початковий етап розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: монографія /М. А. Погорецький, М. О. Ленко, Д. Б. Сергєєва та ін.; за ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: НА СБ України, 2015. – 287 с. – Таємно.
 119. Сергєєва Д. Б. Теоретичні, правові та праксеологічні засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Д. Б. Сергєєва; Національний університет “Одеська юридична академія”. – Одеса, 2015. – 40 с. – Таємно.
 120. Сергєєва Д. Б. Теоретичні, правові та праксеологічні засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні: Дис. ... доктора  юрид. наук: спец. 12.00.09 / Д. Б. Сергєєва; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – 556 с. – Таємно.
 121. Сергєєва Д. Б. Проблемні питання визначення результатів негласних слідчих (розшукових) дій як видів доказів у кримінальному провадженні / Д. Б. Сергеева // Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали міжнар. симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015 р.); за ред. докт. юр. наук, проф. І. Г. Богатирьова / Буковинський держ. фінансово-економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської обл. – Чернігів, 2015. – С. 139-141.
 122. Сергєєва Д. Б. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчими та співробітниками оперативних підрозділів: окремі проблемні питання   / Д. Б. Сергеева // Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксеологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України / матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2015 р. – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 187-188.
 123. Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні: проблемні питання / Д. Б. Сергєєва // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 159-161.
 124. Сергєєва Д. Б. Щодо  класифікації негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 69-76.
 125. Сергєєва Д. Б.Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття й сутність / Д. Б. Сергєєва //  Оперативно-розшукове запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням: матеріали круглого столу (Київ, 24 червня 2015 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, І. М. Купранець, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2015. –  С. 208-211.
 126. Сергєєва Д. Б. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / О. В. Бишевець, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва та ін.; за ред. М. А. Погорецького та Д.Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 536 с.
 127. Сергєєва Д. Б. Визначення результатів негласних слідчих (розшукових) дій речовими доказами у кримінальному провадженні: проблемні питання / Д. Б. Сергєєва // Актуальні питання доказів і доказування у кримінальному процесі: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2015 р.). – К.: Прецедент, 2015. –  С. 28-31.
 128. Сергєєва Д. Б. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як засіб інформаційного забезпечення розслідування злочинів: проблеми законодавчого регулювання / Д. Б. Сергєєва // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: Матеріали Міжнародного круглого столу (29 травня 2015 р., м. Одеса). – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 240-243.
 129. Сергєєва Д. Б. Проблеми провадження допиту в режимі відеоконференції / Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми досудового розслідування: зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 249-251.
 130. Сергєєва Д. Б. Накладення арешту на кореспонденцію: сутність та окремі проблемні аспекти проведення / Д. Б. Сергєєва // Матеріали ІV Міжнар. Науково-практичної конф. «Малиновські читання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 215-217.
 131. Сергєєва Д. Б. Проблеми реалізації стороною захисту права на отримання доказів шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. наук. конф. (14 листоп. 2015 р., м. Одеса) / уклад.: І. В. Гловюк, О. В. Малахова, Л. Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М. М. Стоянов. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 15-17.
 132. Сергєєва Д. Б. Контроль за вчиненням злочину за КПК 2012 року та окремі недоліки його правової регламентації / Д. Б. Сергєєва // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 4 грудня 2015 р.). – Харків: ХНУВС, 2015. – С. 82-85.
 133. Сергєєва Д. Б. Проблеми використання результатів негласних розслідувань у доказуванні за кримінальним процесуальним законодавством України / Д. Б. Сергєєва //  Рrávna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov (27-28 novembra 2015). –Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2015. –С. 147-150. 
 134. Сергєєва Д. Б.  Доказове значення рішення слідчого судді і прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва //  Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 3-ї річниці КПК України). – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС, 2015. – С. 325-330.
 135. Сергєєва Д. Б. Проблемні питання захисту прав потерпілого у досудовому розслідуванні / Д. Б. Сергєєва // Вісник кримінального судочинства. Спеціальний випуск. – 2015. – № 5. – С. 64-70.
 136. Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для проведення тимчасового доступу до речей і документів / Д. Б. Сергєєва, О. С. Старенький // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 4. – С. 70-80.
 137. Сергєєва Д. Б., Черняк А. М.  Оперативний пошук проявів нелегальної міграції у міжнародному студентському обміні органами СБ України.  Вісн. Харківського нац. ун-ту внутр. справ. 2015. Спецвип. № 4 (71). С. 261–268.
 138. Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для організаційно-тактичного забезпечення досудового розслідування / Д. Б. Сергєєва // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 1. – С. 95-104.
 139. Сергєєва Д. Б. Тактика захисника: поняття, зміст та місце в системі криміналістичної тактики / Д. Б. Сергєєва, М. А. Погорецький // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 2. – С. 113-123.
 140. Сергєєва Д. Б. Окремі аспекти участі прокурора у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні: збірник матеріалів науково-практичної конференції ( м. Київ, 26 листопада 2015 року) / відп. ред. д-р юрид. наук проф. М. А. Погорецький; Київський національний університет імені Т. Шевченка (кафедра правосуддя), Національна академія прокуратури України (кафедра нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування), Рада адвокатів міста Києва. – К.: Прецедент, 2016. – С. 41-44.
 141. Сергєєва Д. Б. Прокурорський нагляд за законністю використання у доказуванні фото-, аудіо, відеозаписів та інших носів інформації, отриманих в ході негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Прокуратура України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 256-259.
 142. Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України: монографія: в 2 ч. / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, Л. І. Щербина; за ред. д.ю.н., проф. М.А. Погорецького. – К.: НА СБ України, 2016. – Ч. 1. – 208 с. – Таємно. 
 143. Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні слідчими СБ України: монографія: в 2 ч. / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, Л. І. Щербина; за ред. д.ю.н., проф. М.А. Погорецького. – К.: НА СБ України, 2016. – Ч. 2. – 256 с. – Таємно.
 144. Сергєєва Д. Б. Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності у досудовому розслідуванні: монографія / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва, І. О. Сухачова та ін; за заг. ред. проф. М. А. Погорецького. – К.: НА СБ України, 2016. – 268 с. – Таємно.
 145. Сергєєва Д. Б. Криміналістична тактика: навч. посіб. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, с.н.с. Д. Б. Сергєєвої. – К., 2016. – 244 с.
 146. Сергєєва Д. Б. Тактика захисника у кримінальному провадженні / Д. Б. Сергєєва// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 256-259.
 147. Сергєєва Д. Б. Допустимість доказів у кримінальному процесі: проблемні питання / Д. Б. Сергєєва // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). – К.: Національна ака- демія прокуратури України, 2016. – С. 500-502.
 148. Сергєєва Д. Б. Організація і тактика тимчасового доступу до документів під час розслідування економічних злочинів / Д. Б. Сергєєва, О. В. Шаповал // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 3. – С. 113-119.
 149. Сергєєва Д. Б. Актуальне дослідження предмету регулювання кримінального процесуального права / Рецензія на книгу: Лоскутов Т. О. Предмет регулювання кримінального процесуального права : монографія / Т. О. Лоскутов. – К. : Юридичний світ, 2016. – 416 с. /  Д. Б. Сергєєва // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 3. – С. 211-213.
 150. Сергєєва Д. Б., Погорецький М. А., Сухачов О. О. та ін. Злочини у сфері банківського кредитування: документування оперативними підрозділами: монографія. За ред. д-ра юрид. наук., проф. М. А. Погорецького. К. : ДП «Розвиток», 2016. 290 с. Таємно.
 151. Сергєєва Д. Б. Проблемні питання використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для організаційно-тактичного забезпечення досудового розслідування /  Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет конференції (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2016 р.); упоряд. к.ю.н., доц. В.С. Бондар, к.ю.н. М.В. Кривонос. – Сєвєродонецьк : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 302-306.
 152. Sergeeva D. The influence of the victim of the course of preparatory proceedings in accordance to the code of Criminal Procedure of Ukraine - modern challenges/ D. Sergeeva // Fifth International scientific conference on the topic of “The forensic process and the participation of victims in criminal proceedings”(Wroclaw, 22 November 2016). – Wroclaw, 2017. – P. 7.
 153. Sergeeva D. Protection of victims in the pre-trial investigation. Ochrona prawna pokrzywdzonego. Pod redakcja Tomasza Kaczmarka, Moniki Filipowskiej-Tuthill, Justyny Zylinskiej. Wroclaw, 2017. P. 52-60.
 154. Сергєєва Д. Б. Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої  професії : усний іспит : навч. посіб. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. О. П. Кучинської; д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького; д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. – К.: Алерта, 2017. – 862 с.
 155. Сергєєва Д.Б. Криміналістична тактика: навч. посіб. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, с.н.с. Д. Б. Сергєєвої. – 2-ге вид. доп. та перер. – К., 2017. – 244 с.
 156. Сергєєва Д. Б. Негласне співробітництво у кримінальному процесі / Д. Б. Сергєєва // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 4. – С. 62-72.
 157. Сергєєва Д. Б. Слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх: до визначення поняття / Д. Б. Сергєєва, О. С. Старенький, // Вісник кримінального судочинства. – 2017. – № 1. – С. 81-89.
 158. Сергєєва Д. Б. Забезпечення провадження негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні питання. Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ. 2017. Спец.№ 1. С. 373-378. – Таємно.
 159. Сергєєва Д. Б. Проблемні питання конфіденційного співробітництва у кримінальному процесі/ Д. Б. Сергєєва // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя д.ю.н., професора Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квітня 2017 р. / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» та ін. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 210-213.
 160. Сергєєва Д. Б. Сучасна наукова концепція кримінального процесуального доказування. Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року). Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 2-х томах. Том 2. К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 293-295.
 161. Сергєєва Д. Б. Правові та організаційні аспекти постановлення ухвали слідчим суддею про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій / Д. Б. Сергєєва // Процесуальні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 07 квітня 2017 р. – Одеса : ОДУВС, 2017. – С. 197-199.
 162. Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій із метою отримання окремих видів доказів у кримінальному провадженні. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. P. 220-240.
 163. Сергєєва Д. Б., Погорецький М. А. Проблемні питання реалізації процесуального статусу потерпілого у кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. № 46. Том 2. С. 118-123.
 164. Сергєєва Д. Б., Погорецький М. А. Співвідношення криміналістичної методики та організації розслідування злочину. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Вип. 19. С. 60-72.
 165. Сергєєва Д. Б.Доказове значення результатів інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації у кримінальному процесі України. Вісник кримінального  судочинства. 2017. № 2. С. 91-100.
 166. Сергєєва Д. Б. Напрями використання інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації, що повідомляється, у доказуванні за чинним кримінальним процесуальним законодавством України. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. С. 321-323.
 167. Сергєєва Д. Б. Правова сутність додатків до протоколів негласних слідчих (розшукових) дій.Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 листоп. 2017 р.): у 2 ч. Редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. Ч. 1. С. 184-186.
 168. Сергєєва Д. Б. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій для отримання окремих видів доказів у кримінальному провадженні: проблемні питання. Право України. 2017. № 12. С. 49-61.
 169. Сергєєва Д. Б.Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні. За ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького та С. С. Чернявського.  К.: НАВС, 2017. 250 с.
 170. Сергєєва Д. Б. Негласні слідчі (розшукові) дії як спосіб формування доказів: навчальний посібник. За заг. ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького. К.: НА СБ України, 2017. 92 с.
 171. Сергєєва Д. Б. Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів: актуальні питання здійснення. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 1 (40). Ч. 2. С. 104-112.
 172. Сергєєва Д. Б., Ленко М. О. Організація й порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою. Вісник кримінального  судочинства. 2017. № 3. С. 128-135.
 173. Сергєєва Д. Б., Погорецький М. А. Перше фундаментальне дослідження виникнення й становлення розшуку в Україні. Вісник кримінального  судочинства. 2017. № 3. С. 248-253.
 174. Сергєєва Д. Б. Правові та фактичні підстави провадження негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник кримінального  судочинства. 2017. № 4. С. 56-65.
 175. Сергєєва Д. Б. Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посібн. За ред. професорів М. А. Погорецького та О. П. Кучинської.К.: Алерта, 2018. 254 с.
 176. Сергєєва Д. Б. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. За ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н. П. Сизої.  К.: Алерта, 2018. 232 с.
 177. Сергєєва Д. Б. Тактична операція у кримінальних провадженнях. Вісник Харківського державного університету внутрішніх справ. 2018. Спец. № 1. С. 328-337. Таємна.
 178. Сергєєва Д. Б. Робочий зошит для практичних та самостійних занять з розділу «Криміналістична техніка» навчальної дисципліни «Криміналістика». К.: Алерта, 2018. 80 с.
 179. Сергєєва Д. Б., Ткач О. В. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 1. С. 212-215.
 180. Сергєєва Д. Б. Протидія злочинам у сфері міжнародного студентського обміну оперативними підрозділами: ґрунтовне дослідження проблем теорії та практики. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 1. С. 212-215.
 181. Сергєєва Д. Б., Старенький О. С. Теоретико-прикладне дослідження вчення про речові докази у кримінальному процесі. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 1. С. 212-215.
 182. Сергєєва Д. Б., Погорецький М. А. Світоглядні методологічні засади теорії кримінального процесуального доказування. Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика : матеріали 14 міжнар. Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х т. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Т. 2. С. 531-542.
 183. Сергєєва Д. Б. Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді) : наук.-практ. посіб. 2-ге вид., перероб. та доповн. За ред. професорів М. А. Погорецького та О. П. Кучинської. ​К.: Алерта, 2018. 274 с.
 184. Сергєєва Д. Б., Погорецький М. А.Перше фундаментальне наукове дослідження проблем методики розслідування злочинів у сфері будівництва. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 228-232.
 185. Serhieieva D., Pohoretskyi M., Toporetska Z. Sanctions as an Instrument for the Lottery Market Monopolization in Ukraine. Oxford Journal of Legal Studies. 2018. Issue 4 (2). Volume 38. P. 1237-1248.
 186. Сергєєва Д.Б. Взаємодія слідчих та оперативних працівників при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Право України. 2018. № 8. С. 107-112.
 187. Сергєєва Д.Б. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар. За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького, д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської та д-ра юрид. наук, доц. О. З Хотинської-Нор. К.: Алерта, 2018. 296с.
 188. Сергєєва Д.Б., Погорецький М.А., Старенький О.С. та ін. Доказування слідчими Служби безпеки України контрабанди наркотичних засобів: монографія. За заг. ред. д.ю.н., проф. М.А. Погорецького. Київ: Нац. акад. СБ України, 2018. 238 с.
 189. Сергєєва Д.Б. Кваліфікаційний іспит адвоката: навч. посібн. теорет. част. 2-ге видан. зі змін. і доповн. та з урахув. прав. позиц. Верховного Суду. За ред. д-ра юрид. наук, проф. О.П. Кучинської, д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. К.: Алерта, 2019. 932 с.
 190. Serhieieva D., Starenkyi O., Pohoretsky M. Expert’sfindingsincriminalproceedingsonenvironmentalcrimes. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2019. № 1. С. 216-224.