Наукові публікації к.ю.н., доц. Василини Н. В.

1. Василина Н. В. Про моральні аспекти роботи нотаріату / Н. В. Василина // Держава і право. – 2005. – Вип. 29. – С. 405-411.

2. Василина Н. В. Професійність нотаріусів як гарантія захисту прав власності при наданні правової допомоги / Н. В. Василина // Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України. – 2008. – № 21. – С. 90-94.

3. Василина Н. В. Актуальні питання реалізації іпотечних зобов’язань в нотаріальному процесі / Н. В. Василина // Держава і право. – 2009. – Вип. 48. – С. 379-383.

4. Василина Н. В. Актуальні проблеми юридичної відповідальності нотаріуса / Н. В. Василина, М. В. Бондарєва // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 2. – С. 83-87.

5. Василина Н. В. Особливості правової природи нотаріального акту / Н. В. Василина // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 4. – С. 53-59.

6. Василина Н. В. Професійний ризик у нотаріальній діяльності / Н. В. Василина // Вісник Київського національного університету. – 2010. – № 84. – С. 71-73.

7. Василина Н. В. Належність та допустимість доказів у нотаріальному процесі / Н. В. Василина, М. В. Бондарєва // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. - № 7 (105). – С. 75-81.

8. Василина Н. В. Визнання права власності нотаріусом / Н. В. Василина // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2011. - № 4. – С. 79-85.

9. Василина Н. В. Захист права власності в цивільному процесі при розгляді справ про оскарження дій нотаріусів / Н.В.Василина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми кримінально-процесуального та цивільно-процесуального права»,присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М. М. Михеєнка та М. Й. Штефана, м. Київ, 31 жовтня 2008 року. – К.,2008. – С. 187-190.

10. Василина Н. В. Актуальні питання реалізації іпотечних зобов’язань в нотаріальному процесі / Н. В. Василина // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період», м. Київ, 8-9 жовтня 2009 року. – К., 2009. – С. 188-192.

11. Василина Н. В. Правовідносини у нотаріальному процесі / Н. В. Василина // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Закарпатські правові читання», м. Ужгород, 29-30 квітня 2010 року. – Ужгород, 2010. – С. 33-35.

12. Василина Н. В. Превенція як правозахисна функція нотаріату / Н. В. Василина // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених», м. Київ, 23 квітня 2010 року. – К.,2010. – С. 315-316.

13. Василина Н. В. Допустимість доказів у цивільному та нотаріальному процесах: порівняльний аспект / Н. В. Василина // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення», м. Київ, 20 травня 2010 року. – К., 2010. – С. 205-207.

14. Василина Н. В. Актуальні проблеми юридичної відповідальності нотаріуса / Н. В. Василина, М. В. Бондарєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Юридична відповідальність:проблеми теорії і практики», м. Київ, 3 червня 2010 року. – К., 2010. – С. 56-59.

15. Василина Н. В. Правова природа нотаріального акту / Н. В. Василина // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми процесуальної науки:історія та сучасність»,присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М. М. Михеєнка та М. Й. Штефана, м. Київ, 25-26 листопода 2010 року. – К., 2010. – С. 337-341.

16. Василина Н. В. Цивільно-правова характеристика охорони та захисту права власності / Н. В. Василина // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми цивільного,сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання)», м.Київ, 10 листопада 2011 року. – К., 2011.

17. Василина Н. В. Окремі питання вирішення цивільних справ у порядку заочного розгляду / Н. В. Василина // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2013. – № 2 (02 ). – С. 26-29.

18. Василина Н. В. Особливості перегляду рішення у зв’язку з ново виявленими обставинами / Н. В. Василина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – № 21. – Ч.ІІ. – С. 171-173.

19. Василина Н. В. Особливості позасудової форми захисту права власності / Н. В. Василина //Актуальні питання публічного та приватного права. – 2013. – № 3 (03 ). – С. 30-33.

20. Василина Н. В. Окремі питання застосування правил виключної підсудності / Н. В. Василина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – № 22. – Ч. І. – С. 126-128.

21. Василина Н. В. Нотаріальна діяльність як публічна служба : правова природа та особливості / Н. В. Василина // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – №2 (10): [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/201 4/n2/14vnvpto.pdf.

22. Василина Н. В. Право на заповіт та окремі питання його реалізації / Н. В. Василина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – № 28. – Том 1. – С. 103-107.

23. Василина Н. В. Особливості публічної служби нотаріусів та правової природи нотаріального акта / Н. В. Василина // Нотаріат України. – 2014. – № 6. – С. 4-10.

24. Василина Н. В. Генеза професійного самоврядування / Н. В. Василина // Нотаріат України. – 2015. – № 4. – С. 4-7.

25. Василина Н. В. Окремі питання визнання нотаріального акта / Н. В. Василина // Матеріали міжнародного цивілістичного форуму «Цивільне законодавство: міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення», м. Одеса, 5-6 квітня 2013 року. – Одеса, 2013. – Ч.1. – С. 50-52.

26. Василина Н. В. Окремі питання розпорядження часткою у спільній власності / Н. В. Василина // Матеріали міжнародного цивілістичного форуму «Цивільне законодавство: міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення», м. Київ, 25-26 квітня 2013 року. – К. : ТОВ «Білоцерківдрук», 2014. – С. 254-256.

27. Василина Н. В. Публічність делегованих нотаріусу повноважень / Н. В. Василина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві:випробування часом», м. Київ, 26 вересня 2014 року. – К. :ВД «Дакор»,2014. – С. 52-55.

28. Василина Н. В. Програма спецкурсу «Методика складання процесуальних документів у цивільному судочинстві» для студентів 2 курсу ОКР «магістр» юридичного факультету. – К.: КНУ, 2014. – 24 с.

29. Василина Н. В. Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України: навч. посібник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / Н. В. Василина, Ю. Д. Притика, О. О. Грабовська та ін.; за заг. ред. Ю. Д. Притики. – К. :ВД «Дакор»,2014. – 208 с.

30. Василина Н. В. Програма спецкурсу «Складання процесуальних документів у цивільному та кримінальному провадженнях» для студентів 4 курсу ОКР «бакалавр» юридичного факультету / Н. В. Василина, В. О. Гринюк. – К.: КНУ, 2014. – 24 с.

31. Василина Н. В. Програма спецкурсу «Перегляд судових рішень в цивільному процесі» для студентів 2 курсу ОКР «магістр» юридичного факультету / Н. В. Василина. – К.: КНУ, 2014. – 24 с

32. Василина Н. В. Програма курсу “Цивільний процес України» для студентів 3 курсу ОКР «бакалавр» юридичного факультету / Н. В. Василина, Ю. Д. Притика, Ж. В. Васильєва-Шаламова та ін. – К.: КНУ, 2014. – 24 с.