Наукові публікації к.ю.н., доц. Васильєвої-Шаламової Ж. В.

1. Васильєва Ж. В. Висновок експерта як засіб доказування / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Молодь у юридичній науці: зб. тез доп. Міжнар. наук. конф. молодих вчених «Другі осінні юридичні читання» (14-15 листоп. 2003 р.) / Хмельниц. ін-т регіон. упр. та права. – Хмельницький, 2003. – С. 296–298.

2. Васильєва Ж.В. Проблемні питання додаткової та повторної експертизи в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: зб. наук. ст. / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. – 2004. – Вип. 14. – С. 157–161.

3. Васильєва Ж. В. Підстави призначення експертизи в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва // Держава і право. –2005. – Вип. 27. – С. 353–358.

4. Васильєва Ж. В. Зміст та структура висновку експерта в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва // Університетські наукові записки: часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2005. – № 3. – С. 111–116.

5. Васильєва-Шаламова Ж. В. Процесуальний порядок призначення судової експертизи в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2007. – № 4. – С. 43–50.

6. Васильєва-Шаламова Ж. В. Участь у цивільному процесі експерта та спеціаліста: (порівнял.-правовий аспект) / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 5. – С. 103–110.

7. Васильева-Шаламова Ж. В. Комплексные и комиссионные экспертизы в гражданском процессе / Ж. В. Васильева-Шаламова // Правовое обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь в контексте интеграционных процессов : сб. тез. Первой респ. науч.-практ. конф. (г. Гомель, 6–7 апр. 2006 г.) : в 2 ч. / ред. Богданов Е. В. – Гомель, 2006. – Ч. 2. – С. 218–221.

8. Васильева-Шаламова Ж. В. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы / Ж. В. Васильева-Шаламова // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: материалы Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 14–15 февр. 2007 г.) / Моск. гос. юрид. акад. – Москва, 2007. – С. 105–107.

9. Васильєва-Шаламова Ж. В. Застосування спеціальних знань в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24–25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – К, 2008. – С. 73–74.

10. Васильєва-Шаламова Ж. В. Експертиза як основна форма застосування спеціальних знань у цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1. – С. 107–112.

11. Васильєва-Шаламова Ж. В. До питання про поняття та правову природу висновку експерта в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // “Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права”, присвячена пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М.Михеєнка та М.Й.Штефана матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – К, 2009. – С. 124–127.

12. Васильєва-Шаламова Ж.В. Проблемні питання процесуальних строків для проведення експертизи в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Міжнар. наук.-прак. конф. молодих вчених «Восьмі осінні юридичні читання» (13–14 листоп. 2009 р.) / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2009. – С.434–435.

13. Васильєва-Шаламова Ж.В. Процесуальне оформлення призначення експертизи у цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // „Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період” Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – К, 8-9 жовтня 2009 м.Київ. С.107-108.

14. Васильєва-Шаламова Ж. В. Дослідження висновку експерта, як засобу доказування у цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // „Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення ” Збір. наук. праць Міжнар. наук.-прак. конф. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – К, 20 травня 2010 м.Київ – С. 196–198.

15. Васильєва-Шаламова Ж. В. Актуальні проблеми юридичної відповідальності експерта у цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // „Юридична відповідальність: Проблеми теорії та практики: Альманах права; науково-практичне видання.” – К.: Ін-т. Дер. і права ім.В.М.Корецького НАН України – К, 3 червня 2010 м.Київ. – С.62–65.

16. Васильєва-Шаламова Ж. В. Проблемі правової регламентації процесуального статусу перекладача в цивільному процесі / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Друга міжнар.наук.-прак.конф. «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність» (м.Київ, 25-26 лист. 2010 р.). / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – К, 2010. – С. 149–151.

17. Васильева-Шаламова Ж. В. Некоторые проблемы реализации прав и обязанностей эксперта в гражданском процессе / Ж. В. Васильева-Шаламова // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 25–26 января 2011 г.) / Моск. гос. юрид. акад. – Москва, 2011. – С. 78–81.

18. Васильева-Шаламова Ж. В. Медиация в Украине: проблемы развития / Ж. В. Васильева-Шаламова // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 12: в 2 т. Т.2. – М.: ООО «Издательство «Юрист», 2012. – С.157 – 161.

19. Васильева-Шаламова Ж. В. О некоторых проблемах правовой регламентации процессуального статуса переводчика в гражданском процессе Украины и других странах СНГ: сравнительно-правовой аспект / Ж. В. Васильева-Шаламова // «Осуществление правосудия арбитражными (хозяйственными) судами и судами общей юрисдикции в сфере гражданского судопроизводства в России и других странах СНГ»: материалы Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 25–26 ноября 2012 г.) / Ин. госуд. и права Российской акад. Наук – Москва, 2012. – С.78-80.

20. Васильєва-Шаламова Ж. В. Окремі аспекти доказузування у справах про обмеження цивільної дієздатностності фізичних осіб / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Міжнар. Цивілістичний форум «Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення» (м.Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – К, 2013. – С. 360–363.

21. Васильєва-Шаламова Ж. В. Проблеми запровадження медіації в цивільному судочинстві як європейські стандарти захисту / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Міжнар.наук.-прак.конф. «Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві випробування часом» (м.Київ, 26 верес. 2014 р.). / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т. – К, 2014. – С. 55–58.

22. Васильєва-Шаламова Ж. В. До питання про поняття сторін як основних учасників цивільного процесу / Ж. В. Васильєва-Шаламова, К. П.Гуменюк // Актуальні проблеми держати і права: збірник наукових праць – 2014. – № 74. – С. 205–211.

23. Васильєва-Шаламова Ж. В. Відвід судді(в) у цивільному процесі: деякі теоретико–прикладні аспекти / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Порівняльно-аналітичне право –2014. – № 7. – C.66–69 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/7_2014/19.pdf.

24. Васильева-Шаламова Ж. В. Отдельные аспекты определения судом оснований ограничения гражданской дееспособности физического лица и их доказывания в гражданском судопроизводстве / Ж. В. Васильева-Шаламова // «Legea si Viata» Международний научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь» Republicii Moldova, 2015. – № 2/2(278). – С. 12–15.

25. Васильева-Шаламова Ж.В. Определение наличия оснований для ограничения дееспособности/ Ж. В. Васильева-Шаламова // Меж. наук.-прак. конф. «Актуальные проблемы современного публичного и частного права», 9 апреля 2015 года, Минск БГЕУ, С.129-131.

26. Васильєва-Шаламова Ж. В. Окремі аспекти визначення поняття сторін в цивільному процесі України / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Міжнар.наук.-прак.конф. «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» (м. Кошице, Словацька Республіка 26-27 лют. 2015 р.). / Університет Павла Йозефа Шафарика, Ф-т. права. – Кошице, 2015. – С. 70–73.

27. Васильєва-Шаламова Ж. В. Підстави обмеження цивільної дієздатностності особи та доказування їх наявності в цивільному судочинстві / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Jurnalul juridic national: teorie şi practică / нац. юридч. журнал Теория и практика – 2015. – № 1. – С. 75–78.

28. Васильєва-Шаламова Ж. В. Роль та місце перекладача у реалізації принципу мови судочинства у цивільному процесі України / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – № 32 (32) – С. 59–67.

29. Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма з дисципліни «Представництво в цивільному процесі» для студентів 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету / Ж. В. Васильєва-Шаламова. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2009.

30. Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма з дисципліни «Особливості судочинства в різних категоріях цивільних справ: М1 – особливості розгляду справ позовного та наказного проваджень; М2 – особливості розгляду справ окремого провадження» для студентів 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету / Ж. В. Васильєва-Шаламова. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2011.

31. Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма курсу «Цивільний процес України» для студентів 3 курсу ОКР «Бакалавр» юридичного факультету / Н.О. Кіреєва, О.О. Грабовська, О.С. Захарова та ін. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2012.

32. Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма з дисципліни «Учасники цивільного процесу» для студентів 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету / Ж. В. Васильєва-Шаламова. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2013.

33. Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма «Актуальні проблеми спрощеного провадження в цивільному судочинстві» для студентів 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету / Ж. В. Васильєва-Шаламова. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2013.

34. Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма з дисципліни «Учасники цивільного процесу» для студентів 2 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету / Ж. В. Васильєва-Шаламова. – К.: юридичний ф-т. КНУ, 2014.

35. Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма «Актуальні проблеми спрощеного провадження в цивільному судочинстві» для студентів 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету / Ж. В. Васильєва-Шаламова. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2014.

36. Васильєва-Шаламова Ж. В. Навчальна робоча програма курсу «Цивільний процес України» для студентів 3 курсу ОКР «Бакалавр» юридичного факультету / Н. В. Василина, О. О. Грабовська, О. С. Захарова та ін. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2014. – 23 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.law.univ.kiev.ua/biblioteka/28 – literatura-kafedra-pravosuddia.