Наукові публікації к.ю.н., доц. Дунаєвської Л. Г.

1. Дунаевская Л.Г. Некоторые правовые и организационные проблемы расследования уголовных дел о нарушении профессиональных обязанностей медицинскими работниками / Л.Г. Дунаевская // Проблемы юридической науки и правоприменения: Материалы международной научной конференции студентов и аспирантов / Белорусский государственный университет; Редколлегия: В.М. Хомич (гл. ред.) и др. – Минск: “Право и экономика”, 1999. – С. 274-276.

2. Дунаєвська Л.Г. Деякі питання щодо кваліфікації протиправних дій медичних працівників при виконанні професійних та посадових функцій / Л.Г. Дунаєвська // Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні: Матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 травня 2000. – К.: Інститут адвокатури при Київському університеті імені Тараса Шевченка, 2000. – С. 411-417.

3. Дунаєвська Л.Г. Усунути недоліки організації і проведення судово-медичних експертиз у справах про професійні правопорушення медичних працівників / Л.Г. Дунаєвська // Право України. – 2000. – №9. – С. 76-77.

4. Дунаєвська Л.Г. Порядок проведення судово-медичної експертизи при розслідуванні справ щодо притягнення медичних працівників за ненадання медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Проблеми права на зламі тисячоліть. Матеріали міжнародної наукової конференції. Наукове видання. – Дніпропетровськ, Видавництво ІМА-прес, 2001. – С. 204-208.

5. Дунаєвська Л.Г. Вдосконалення судово-медичних експертиз у справах про злочини, вчинені медичними працівниками при наданні медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 9. – С. 85-87.

6. Дунаєвська Л.Г. До питання про суб’єктів злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 11. – С. 66-68.

7. Дунаєвська Л.Г. Митне право. Навчальна програма для бакалаврів, спеціалістів / Л.Г. Дунаєвська. – Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2002. – 30 с.

8. Дунаєвська Л.Г. Проблеми та можливості вдосконалення судово-медичних експертиз у справах про притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників за злочини, скоєні при наданні медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Зовнішня торгівля: право та економіка. Збірник наукових праць Української академії зовнішньої торгівлі. – Вип. 2(6) ч. 2. – К.: УАЗТ, 2002. – С. 113-117.

9. Дунаєвська Л.Г. Програма навчальної практики за спеціальністю “Правознавство” (для молодших спеціалістів) / Г.В. Варуха, Л.Г. Дунаєвська, О.М. Стороженко. – Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2002. – 23 с.

10. Дунаєвська Л.Г. Криміналістична характеристика злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №7. – С. 112-115.

11. Дунаєвська Л.Г. Особливості порушення кримінальної справи щодо злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 56-59. – С. 136-139.

12. Дунаєвська Л.Г. Проблеми використання спеціальних знань під час порушення кримінальних справ щодо злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – С. 175-177.

13. Дунаєвська Л.Г. Відомча перевірка як один із способів перевірки заяв та повідомлень про злочини, скоєні при наданні медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства: Матеріали курсантсько-студентської конференції 30 квітня 2004 року / Львівський юридичний інститут МВС України. – Вип.1 (2). – Ч. 2. – Львів, 2004. – С. 250-252.

14. Дунаєвська Л.Г. Окремі аспекти тактики допиту свідків під час розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 5. – С. 77-80.

15. Дунаєвська Л.Г. Деякі аспекти застосування спеціальних знань під час розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2004. – № 12. – С. 95-101.

16. Дунаєвська Л.Г. Особливості призначення судово-медичної експертизи на стадії порушення кримінальних справ за фактом неналежного надання медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2005”. Том 45. Право. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 39-40.

17. Дунаєвська Л.Г. Особливості методики розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Наукові правничі школи Київського університету: Матеріали міжнародної наукової конференції Київ 12 жовтня 2005 рік / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: Київський ВПЦ університет, 2006. – С. 193-195.

18. Дунаєвська Л.Г. Висунення версій та планування розслідування злочинів, вчинених при наданні медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Право і суспільство – 2006. – № 1. – С. 28-37.

19. Дунаєвська Л.Г. Особливості початкового етапу розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги: автореф. дис.. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Л.Г. Дунаєвська; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 18 с.

20. Дунаєвська Л.Г. Особливості початкового етапу розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги: дис.. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Л.Г. Дунаєвська; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 251 с.

21. Дунаєвська Л.Г. Правознавство. Навчально-методичний комплекс (для студентів 4-го курсу факультету кібернетики денної та заочної форми навчання) / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ, 2007. – 22 с.

22. Дунаєвська Л.Г. Першочергові слідчі дії при розслідуванні злочинів, скоєних під час надання медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Матеріали IX всеукраїнської науково-практичної конференції: „Формування правової держави в Україні. Проблеми і перспективи” 13 квітня 2007 року / Тернопільський національний економічний університет. Юридичний факультет. –Тернопіль: Економічна думка, 2007. – Ч. 2. – С. 205-208.

23. Дунаєвська Л.Г. Правознавство. Робоча навчальна програма (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності “Менеджмент організації”) / О.М. Ганчаренко, Л.Г. Дунаєвська. – Міжгалузевого інституту управління. – Київ: МІУ, 2007. – 68 с.

24. Дунаєвська Л.Г. Актуальні проблеми організації та проведення судових експертиз. Навчально-методичний комплекс (для студентів юридичного факультету заочної форми навчання) / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2007. – 36 с.

25. Дунаєвська Л.Г. Приводи та підстави для порушення кримінальних справ про злочини, вчинені медичними працівниками / Л.Г. Дунаєвська // Збірник праць студентів та молодих учених. (Упорядник Молдаван В.В.) – Київ: Міжгалузевий інститут управління, 2007. – С. 74-76

26. .Дунаєвська Л.Г. Правознавство. Робоча навчальна програма (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності “Облік і аудит”) / О.М. Ганчаренко, Л.Г. Дунаєвська. – Міжгалузевий інститут управління. – Київ: МІУ, 2007. – 68 с.

27. Дунаєвська Л.Г. Огляд медичних документів під час розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). – К.: ВГЛ “Обрій”, 2008. – С. 154-157.

28. Дунаєвська Л.Г. Аналіз елементів криміналістичної характеристики злочинів, вчинених медичними працівниками / Л.Г. Дунаєвська // Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: (24-25 квітня 2008 року). – Ч. 4. – Київ: ВГЛ “Обрій”, 2008. – С. 119-120.

29. Дунаєвська Л.Г. Актуальні проблеми організації та проведення судових експертиз. Навчально-методичний комплекс (для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання (спеціалістів)) / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2008. – 34 с.

30. Дунаєвська Л.Г. Криміналістична сутність злочинів у сфері медицини в плебсологічному, як філософсько-правовому, розумінні / Л.Г. Дунаєвська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Формування правової держави в Україні в плебсологічному, як філософсько-правовому, осмисленні”: (20 червня 2008 року) зб. тез доповідей. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2008. – С. 57-59.

31. Дунаєвська Л.Г. Проблемні питання правового регулювання участі спеціаліста під час розслідування злочину / Л.Г. Дунаєвська // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М. Михеєнка та М.Й. Штефана (31 жовтня 2008 року) – Київ: ВГЛ „Обрії”, 2009. – С. 166-169.

32. Дунаєвська Л.Г. Планування початкового етапу розслідування злочинів, вчинених при наданні медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2009. – Випуск 81. – С. 138-141.

33. Дунаєвська Л.Г. Тактика проведення окремих слідчих дій на початковому етапі розслідування злочинів, вчинених під час надання медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Сучасне українське медичне право: монографія / За заг. ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010. – С. 153-178.

34. Дунаєвська Л.Г. Правознавство. Робоча навчальна програма (для студентів 2-го курсу факультету кібернетики) / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ, 2010. – 40 с.

35. Дунаєвська Л.Г. Криміналістика. Робоча навчальна програма (ч. 2 Киміналістична тактика) / Л.Г. Дунаєвська, Л.П.Паламарчук. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2010. – 34 с.

36. Дунаєвська Л.Г. Форми застосування спеціальних знань у розслідуванні злочину / Л.Г. Дунаєвська, Р.М. Новаківська // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практичний збірник. – 2010. – № 93. – С. 3-6.

37. Дунаєвська Л.Г. Становлення та розвиток законодавства в сфері медицини / Дунаєвська Л.Г., Дунаєвський Р.В. // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практичний збірник. – 2010. – № 94.– С. 3-6.

38. Дунаєвська Л.Г. Лікарські помилки та особливості їхньої кваліфікації під час розслідування злочинів, учинених медичними працівниками / Дунаєвська Л.Г., Біцай А.В. // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практичний збірник. – 2010. – № 95. – С. 3-6.

39. Дунаєвська Л.Г. Слідчі версії на початковому етапі розслідування “медичних” злочинів / Л.Г. Дунаєвська // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практичний збірник. – 2010. – № 96. – С. 3-7.

40. Дунаєвська Л.Г. Правове регулювання медичної діяльності / Л.Г. Дунаєвська // Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 травня 2010 року. – К.: ВГЛ „Обрій”, 2010. – С. 215-217.

41. Дунаєвська Л.Г. Криміналістика. Робоча навчальна програма (ч. 1 Криміналістична техніка) / Н.М. Ахтирська, Л.Г. Дунаєвська, Л.П. Паламарчук. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2011. – 39 с.

42. Дунаєвська Л.Г. Зауваження та пропозиції щодо окремих положень проекту Кримінального процесуального кодексу України / Л.Г. Дунаєвська // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.Б., 2012. – С. 38-40.

43. Дунаєвська Л.Г. Особливості розслідування окремих видів злочинів. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська, Л.П. Паламарчук, М.І. Скригонюк. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2012. – 54 с.

44. Дунаєвська Л.Г. Розслідування злочинів, вчинених під час надання медичної допомоги / Л.Г. Дунаєвська // Монографія. – К.: АДС УМКЦентр, 2012. – 168 с.

45. Дунаєвська Л.Г. Особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська, П.Д. Біленчук. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2012. – 43 с.

46. Дунаєвська Л.Г. Трансплантація органів і тканин людини: правовий та криміналістичний аналіз / Л.Г. Дунаєвська, В. М. Лушпієнко // Вісник національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ „КПІ”, 2012. – № 3 (15). – С. 206-209.

47. Дунаєвська Л.Г. Права людини. Робоча навчальна програма (для студентів факультету соціології) / Л.Г. Дунаєвська – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ, 2012. – 32 с.

48. Дунаєвська Л.Г. Особливості розслідування окремих видів злочинів. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська, Л.П. Паламарчук, М.І. Скригонюк. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2013. – 56 с.

49. Дунаєвська Л.Г. Доказове значення висновку і показань судово-медичного експерта при розслідуванні злочинів вчинених медичними працівниками / Л.Г. Дунаєвська // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 135-137.

50. Дунаєвська Л.Г. Особливості допиту підозрюваних під час розслідування «медичних» злочинів / Л.Г. Дунаєвська // Актуальні проблеми криміналістики: інтелектуальна власність, культурні цінності, соціально-комунікаційна індустрія, міжнародне співробітництво: тези доп. та повідомл. Третьої міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: Бошицький Ю.Л., Біленчук П.Д.; Київ. ун-т права НАН України. – К.: Київ. ун-т права НАН України: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2013. – С. 52-54.

51. Дунаєвська Л.Г. Діагностичні та класифікаційні дослідження в судовому почеркознавстві / Л.Г. Дунаєвська, Т.О. Дем’янчук // Науково-практичний журнал «Судова апеляція» – Київ: ТОВ «Видавництво „Юридична думка”». – № 1 (30), 2013. – С. 78-83.

52. Дунаєвська Л.Г. Проблеми правового регулювання огляду трупа / Л.Г. Дунаєвська, В.В. Радченко // Західноукраїнський науковий вісник: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку законодавства та удосконалення правозастосовної практики в сучасних умовах: національний та світовий досвід» (26 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ); ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державотворчі процеси в Україні та світі: реалії проблеми, перспектив» (29 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: ГО «ЗУНТ», 2013. – Вип. 1. – С. 40-44.

53. Дунаєвська Л.Г. Права людини. Робоча навчальна програма (для студентів факультету соціології) / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2013. – 23 с.

54. Дунаєвська Л.Г. Правознавство. Робоча навчальна програма (для студентів факультету соціології) / Л.Г. Дунаєвська, Т.О. Коваленко, А.М. Лисенко. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2013. – 59.

55. Дунаєвська Л.Г. Актуальні проблеми розслідування злочинів проти особи. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2013. – 26 с.

56. Дунаєвська Л.Г. Розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2013. – 21 с.

57. Дунаєвська Л.Г. Судова медицина. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2014. – 16 с.

58. Дунаєвська Л.Г. Тактико-криміналістичне забезпечення досудового розслідування. Робоча навчальна програма / Л.Г. Дунаєвська. – Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К.: КНУ, 2014. – 23 с.

59. Дунаєвська Л.Г. Особливості використання спеціальних знань під час розслідування вбивств / Л.Г. Дунаєвська // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 754-756.

60. Дунаєвська Л.Г. Першочергові слідчі (розшукові) дії у кримінальних провадженнях щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками / Л.Г. Дунаєвська // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня, 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 111-113.

61. Дунаєвська Л.Г. Особливості огляду під час розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками / Л.Г. Дунаєвська // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), проф. П.С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 449-450.

62. Дунаєвська Л.Г. Актуальні питання судово-медичної експертизи при розслідуванні злочинів, вчинених медичними працівниками / Л.Г. Дунаєвська // Судове забезпечення кримінального процесу. Матеріали міжвідомчого науково-практичного семінару (29 травня 2014 р.). – Київ, 2014 – С. 44-45.

63. Дунаєвська Л.Г. Проведення огляду в кримінальних провадженнях щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними або фармацевтичними працівниками / Л.Г. Дунаєвська // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2014.– № 2. – С. 31-36.

64. Дунаєвська Л.Г. Судово-біологічна (судово-генетична) експертиза у справах про визнання батьківства / Л.Г. Дунаєвська  / Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 вересня 2014 р.) // за заг. ред. к.ю.н., доц. О.С. Захарової, к.ю.н., доц. І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2014. – С. 109-112.

64. Дунаєвська Л.Г. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / за ред. проф. М.А. Погорецького, доц. Д.Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 168.

65. Дунаєвська Л.Г. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.

66. Дунаєвська Л.Г. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування злочинного порушення правил безпеки дорожнього руху / Л.Г. Дунаєвська // Сучасні тенденції в юридичній науці України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 24-25 квітня 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.142-144.

67. Дунаєвська Л.Г. Особливості застосування спеціальних знань в ході розслідування «медичних» злочинів / Л.Г. Дунаєвська // Юридичні науки: проблеми та перспективи. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22-23 травня 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.139-142.

68. Дунаєвська Л.Г. Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні «медичних» злочинів / Л.Г. Дунаєвська, Я.С. Маркевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск 32. – Т. 3. – Ужгород, 2015. – С. 126-128.

69. Дунаєвська Л.Г. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / О. В. Бишевець, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва та ін.; за ред. М. А. Погорецького та Д.Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 536 с.

71. Дунаєвська Л.Г. Процесуальні й тактичні умови проведення слідчого експерименту / Л.Г. Дунаєвська // Процесуальне та криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень у світлі вимог сучасного Кримінального процесуального кодексу України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 26 листопада 2015 року). – Одеса:Одеський державний університет внутрішніх справ, 2015 – С. 163-167.

72. Дунаєвська Л.Г. Особливості «слідової картини» вбивств / Л.Г. Дунаєвська // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С.Гриценко (голова), к.ю.н. І.С.Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Т 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 128-129.73.

73. Дунаєвська Л.Г. Встановлення наявності та способу підробки нотаріальних документів / Л.Г. Дунаєвська // Національні та міжнародні стандарти професії нотаріуса: тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конфер (Київ, 7 квіт. 2016 р.) // за заг. ред. д.ю.н., проф. Ю.Д. Притика, к.ю.н., доцент Н.В. Василина. – Київ: ВД «Дакор», 2016. – С. 43-46.