Наукові публікації к.ю.н., доц. Сизої Н. П.

1. Сиза Н. Видатні вчені-юристи Університету Св. Володимира про судочинство України XVII-XVIII століть / Н. Сиза // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури: матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету імені Тараса Шевченка (Гуманітарні науки. Частина І). – К.: ВЦ «Київський університет», 1999. – С. 72-73.

2. Сиза Н. Формування незалежного судочинства України в період гетьманства Богдана Хмельницького / Н. Сиза // На пошану 80-річчя професора Теодора Мацьківа: збірник праць за матеріалами наукової конференції. – К.: Твім інтер, 1999. – С. 63-70.

3. Сиза Н.П. Судочинство України-Гетьманщини як символ свободи і незалежності українського народу / Н.П. Сиза // Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 19-20 травня 2000 р.). – К., 2000. – С. 431-437.

4. Сиза Н. Копні суди та здійснення ними судочинства в Україні / Н. Сиза // Яковлівські Читання: матеріали наукової конференції пам’яті Андрія Яковліва (1872-1955).– Черкаси, 2000. – С. 19-21.

5. Сиза Н. Магдебурзьке право в судочинстві України-Гетьманщини / Н. Сиза // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2000. – №2. – С. 148-151.

6. Сиза Н. Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини: монографія / Н. Сиза. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2000. – 120 с.

7. Сиза Н.П. Особливості розслідування кримінальних справ у Війську Запорозькому / Н.П. Сиза // Українознавство в системі вищої освіти: збірник наукових праць за матеріалами наукової конференції. – К.: ВГІ НАОУ, 2001. – С. 52-56.

8. Сиза Н.П. Судочинство гетьманської доби / Н.П. Сиза // Юридичний вісник України. – 2001. – № № 23-28.

9. Сиза Н.П. Гетьман Пилип Орлик – автор першої Української конституції / Н.П. Сиза // Українознавство-2002: Календар-щорічник. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2001. – С. 164-165.

10. Сиза Н.П. Судочинство в період Гетьманщини / В.П. Мікулін, Н.П. Сиза // Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України. – К. – 2002. – №5. – С.148-154.

11. Сиза Н.П. Порівняльне кримінально-процесуальне право: програма та плани семінарських занять із спецкурсу для студентів юридичного факультету / Н.П. Сиза – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. – 16 с.

12. Сиза Н.П. Судова риторика: програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. – 14 с.

13. Сиза Н. Судоустрій і судочинство в Гетьманщині / Н. Сиза // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2005. – № 1. – С. 103-108.

14. Сиза Н. Порівняльно-правові дослідження вчених Київського університету в галузі кримінального процесу / Н. Сиза // Наукові правничі школи Київського університету: матеріали міжнародної наукової конференції (м. Київ, 12 жовтня 2005 р.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – С. 159-162.

15. Сиза Н.П. Плебсологічна характеристика суду присяжних в Україні / Н.П. Сиза // Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту: матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 24 квітня 2009 р.). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 61-64.

16. Сиза Н.П. Визначення належності доказів у кримінальному процесі / Н.П. Сиза // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М. Михеєнка та М.Й. Штефана (м. Київ, 31 жовтня 2008 р.). – К.: ВГЛ «Обрії», 2009. – С. 226-229.

17. Сиза Н.П. Порівняльний кримінальний процес: робоча навчальна програма / Н.П. Сиза – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010. – 24 с.

18. Сиза Н.П. Актуальні проблеми кримінального процесу України: робоча навчальна програма / О.Ю. Костюченко, Н.П. Сиза – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010. – 54 с.

19. Сиза Н.П. Яким має бути Закон України «Про статус суддів»? Обговорюємо законопроект / С.Я. Фурса, О.С. Снідевич, Н.П. Сиза, Д.В. Кухнюк // Нотаріат Адвокатура Суд. – 2010. – № 5 (55). – С. 8.

20. Сиза Н.П. Участь вчених в обговоренні нової редакції законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» (щодо підвищення кваліфікаційних вимог) / С.Я. Фурса, Н.П. Сиза, О.С. Снідевич // Нотаріат Адвокатура Суд. – 2010. – № 5 (55). – С. 9-11.

21. Сиза Н.П. Підсудність кримінальних справ в аспекті змін кримінально-процесуального закону / Н.П. Сиза // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність: збірник наукових праць другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої світлій пам’яті вчених процесуалістів київської школи (м. Київ, 25-26 листопада 2010 р.). – К., 2010. – С. 320-323.

22. Сиза Н.П. Провадження за нововиявленими обставинами згідно з новим проектом Кримінального процесуального кодексу України / Н.П. Сиза // Проблеми реформування кримінально-процесуального та кримінального законодавства України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14 жовтня 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2011. – С. 204-208.

23. Сиза Н.П. Підстави для проведення судового слідства судом апеляційної інстанції в Україні / Н.П. Сиза // Правові проблеми зміцнення української державності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29-30 листопада 2011 р.) [у 2-х частинах]. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – Ч. 2. – С. 105-107.

24. Сиза Н.П. Процесуальне забез­печення справедливості вироку суду апеляційної інстанції / Н.П. Сиза // Судова апеляція. – 2011. – № 3. – С. 58-65.

25. Сиза Н.П. Підсудність криміналь­них справ у світлі реформування кримінально-процесуального законо­давства України / Н. Сиза // Вісник прокуратури. – 2011. – № 10. – С. 77-82.

26. Сиза Н.П. Презумпція невинува­тості у стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обстави­нами в Україні / Н.П. Сиза // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 1 (123). – С. 82-90.

27. Cиза Н.П. Процесуальні гарантії прав особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину / Н.П. Сиза // Національне та міжнародно-правове забезпечення стабільного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 2-3 березня 2012 р.) [у 3-х частинах]. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – Ч. ІІІ. – С. 78-81.

28. Cиза Н. П. Процесуальний статус слідчого судді за проектом Кримінального процесуального кодексу України / Н. П. Сиза / Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: тези доповідей та повідомлень наукового семінару (м. Київ, 13 березня 2012 р.) – Х.: Видавець Строков Д. В., 2012. – С. 104-107.

29. Cиза Н.П. Функція судового контролю згідно із проектом Кримінального процесуального кодексу України / Н.П. Сиза // Нова форма досудового розслідування в проекті КПК України та проблеми її реалізації в діяльності СБ України: матеріали міжвід. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 квітня 2012 р.). – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – С. 230-236.

30. Сиза Н.П. Порівняльний кримінальний процес: робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» / Н.П. Сиза. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2012. – 24 с.

31. Сиза Н.П. Нове у визначенні підсудності згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року / Н.П. Сиза // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 16-17 листопада 2012 р.). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 298-300.

32. Сиза Н. Склад суду у кримінальному провадженні в Україні / Н. Сиза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – Вип. 93. – С. 58-61.

33. Сиза Н. П. Провадження за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі України: проблеми процесуальної форми / Н. П. Сиза // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. – Випуск 19. – Том 4. – С. 150-152.

34. Сиза Н.П. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України / Н. П. Сиза // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – No. 2 (6): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12snpkpu.pf

35. Сиза Н. П. Cистема елементів права на справедливий суд / Н. П. Сиза // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. – Випуск 20. – Том 4. – Частина 1. – С. 194-199.

36. Сиза Н. П. Особливості розгляду судом питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності / Н. П. Сиза // Актуальні питання кодифікації законодавства України [за заг. ред. В. О. Зайчука] / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Випуск 5. – К., 2013. – С. 164-168.

37. Сиза Н.П. Дослідження доказів судом у кримінальному провадженні / Н.П. Сиза // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 299-301.

38. Сиза Н.П. Мета доказування у кримінальному провадженні / Н.П. Сиза // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 6-7 грудня 2012 р.). – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 301-303.

39. Сиза Н. П. Підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого / Н.П. Сиза // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 1 (10). – С. 126-133.

40. Сиза Н. П. Право на повноважний суд у кримінальному процесі України / Н.П. Сиза // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2013. – № 1 (01) січень-лютий. – С. 165-168.

41. Сиза Н. Підсудність та її види за кримінальним процесуальним законодавством України / Н. Сиза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – Вип. 95. – С. 47-51.

42. Сиза Н. Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні / Н. Сиза // Право України. – 2013. – № 11. – С. 189-197.

43. Сиза Н.П. Завдання і повноваження суду у стадії виконання судових рішень / Н.П. Сиза / Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу до 80-річчя з дня народження професора А.Я. Дубинського (м. Київ, 4 квітня 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 97-99.

44. Сиза Н. П. Європейські стандарти підготовки медіаторів / Н. П. Сиза // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 7 листопада 2014 р.) – Одеса: ОДУВС, 2014. – С. 177-178.

45. Сиза Н.П. Завдання суду в стадії підготовчого провадження / Н.П. Сиза / Другі Таврійські юридичні наукові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 7-8 листопада 2014 р.). – Сімферополь: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2014. – С. 117-121.

46. Сиза Н. П. Завдання суду в стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України / Н. П. Сиза // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – No. 2 (10): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14snpkpu.pdf

47. Сиза Н. П. Законний склад суду в кримінальному провадженні / Н. П. Сиза // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2014. – Вип. 6-1. – Том 4. – С. 121-125.

48. Сиза Н.П. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. М. А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.

49. Сиза Н.П. Cудоустрій України: підручник / за ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.

50. Сиза Н.П. Значення підсудності для забезпечення правосуддя у кримінальному провадженні / Н.П. Сиза // Právna veda a prax v treťom tisícročí : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27. – 28. február 2015, Košice. – Košice :  Univerzita Pavla Šafárika v Košiciach, 2015. – С. 191-193.

51. Сиза Н.П. Роль прокуратури при здійсненні правосуддя у кримінальному провадженні / Н.П. Сиза // Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 29-30 квітня 2016 р.) – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 142-144.

52. Сиза Н.П. Кримінально-процесуальні аспекти поняття неправосудного вироку суду : тези міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правові, процесуальні та криміналістичні питання боротьби з корупцією в Україні» / Н.П. Сиза // Вісник Академії адвокатури України. – К. : ВЦ Акад. адвокатури України, 2016. – Том 13. – Число 1 (35). – С. 119-121.