Наукові публікації к.ю.н., доц. Крижанівського В. В.

1. Крижанівський В. В. Кабінет Міністрів спростив митне оформлення імпортних товарів / В. В. Крижанівський // Вісник законодавства України. – 2000. - № 47. – С. 22.

2. Крижанівський В. В. Презумпція невинуватості в системі принципів кримінального процесу України та США / В. В. Крижанівський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – № 43. – С. 72-76.

3. Крижанівський В. В. Принцип презумпції невинуватості в сучасному кримінальному процесі / В. В. Крижанівський // Наукові записки. Серія “Право”. – Острог, 2001. – № 2. – С. 368-372.

4. Крижанівський В. В. Тлумачення сумнівів на користь особи в кримінальному процесі України та США / В. В. Крижанівський // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск № 1. – С. 258-259.

5. Крижанівський В. В. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі Польщі / В. В. Крижанівський // Адвокат. – 2002. – № 4-5. – С. 43-45.

6. Крижанівський В. В. Презумпція невинуватості в системі принципів кримінального процесу України, Польщі та США / В. В. Крижанівський // Підприємство, господарство і право – 2003. – №5. – С. 106-109.

7. Крижанівський В. В. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі Польщі / В. В. Крижанівський // Матеріали міжнародної наукової конференції. Наукові правничі школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – С. 172-174.

8. Крижанівський В. В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження): монографія / В. В. Крижанівський – К.: ВГЛ «Обрії», 2009. – 164 с.

9. Крижанівський В. В. Принцип презумпції невинуватості в сучасному кримінальному процесі України / В. В. Крижанівський // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М.М. Михеєнка та М.Й.Штефана – К.: ВГЛ «Обрії», 2009 – С. 185-187.

10. Крижанівський В. В. Межі дії презумпції невинуватості в кримінальному процесі України / В. В. Крижанівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юридичні науки – 2010. – № 82 – С. 31-33.

11. Крижанівський В. В. Генезис незалежної судової влади / В. В. Крижанівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юридичні науки – 2010. – № 83 – С. 46-48.

12. Крижанівський В. В. Незалежність судової влади / В. В. Крижанівський // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. № 50. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України – 2010. – С. 24-29.

13. Крижанівський В. В. Презумпція невинуватості в кримінальному процесі України / В. В. Крижанівський // Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції юридичного факультету імені Тараса Шевченка, 20 травня 2010 року. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2010. – С. 223-228.

14. Крижанівський В. В. Генезис незалежної судової влади / В. В. Крижанівський // Юриспруденція: теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси. – К. – № 11. – 2010. – С. 37-42.

15. Крижанівський В. В. Незалежність судової влади / В. В. Крижанівський // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 3 (7). – С. 50-59. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.vru.gov.ua/index.php?u,visu,visnik07

16. Крижанівський В. В. Мирові суди в Україні / В. В. Крижанівський // Матеріали науково-практичної конференції. Оптимізація цивільного та цивільно-процесуального законодавства. К.: Нац.акад.внутр. справ, 2011. – С. 62-64.

17. Крижанівський В. В. Становлення мирових судів / В. В. Крижанівський // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 4 (8). – С. 26-34. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.vru.gov.ua/index.php?u,visu,visnik08

18. Крижанівський В. В. Мировий суд в Україні та Англії / В. В. Крижанівський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». Частина друга. – К., 2011. – № 165. – Ч. 2. – С. 316-327.

19. Крижанівський В. В. Мирові суди / В. В. Крижанівський // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Докази та доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України, 2013. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 207-210.

20. Крыжановский В. Злоупотребление процессуальными правами: теоретический обзор и пути преодоления / В. Крыжановский, А. Везденецкий // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata» («Закон и жизнь»). – 2014. – № 10/2. – С. 25– 29.

21. Крижанівський В. В. Процесуальні права та обов'язки понятих у кримінальному провадженні / В. В. Крижанівський // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції юридичного факультету імені Тараса Шевченка, 23 травня 2014 року. – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 460-461.

22. Крижанівський В. В. Зловживання процесуальними правами у цивільному процесі / В. В. Крижанівський // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом: матеріали міжнародної науково-практичної конференції юридичного факультету імені Тараса Шевченка, 26 вересня 2014 року. – К.: ВД «Дакор», 2014. – С. 197-200.

23. Крижанівський В. В. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.

24. Крижанівський В. В. Судоустрій України: підручник / за ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К. : Юрінком Iнтер, 2015. – 344 с.