Наукові публікації к.ю.н., ас. Виноградової А. І.

1. Виноградова А.І. Криміналістична характеристика злочину, передбаченого ст. 247 Кримінального кодексу України / А.І. Виноградова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2010. - № 3.- С. 74-78.

2. Виноградова А.І. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, передбачених ст. 247 Кримінального кодексу України / А.І. Виноградова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. - № 1(4).- С. 100-105.

3. Виноградова А.І. Криміналістична профілактика злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин / А.І. Виноградова // Віче Журнал Верховної Ради України. – 2011. - № 4. – С. 14-15.

4. Виноградова А.І. Сучасні проблеми криміналістичної методики розслідування злочинів щодо порушення законодавства про захист рослин / А.І. Виноградова // Віче Журнал Верховної Ради України. – 2011. - № 6. – С. 8-11.

5. Виноградова А.І. Правова оцінка матеріалів попередньої перевірки щодо порушень законодавства про захист рослин та прийняття рішення про порушення кримінальної справи / А. І. Виноградова // Захист прав і свобод учасників кримінального процесу в контексті прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України: матер. круглого столу, м. Запоріжжя, 14 грудня 2011 р. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 11-13.

6. Виноградова А.І. Особливості використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування порушень законодавства про захист рослин /А.І. Виноградова // Віче Журнал Верховної Ради України. – 2012. - № 4. – С. 8-11.

7. Виноградова А.І. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні про порушення законодавства про захист рослин / А. І. Виноградова // Актуальні питання впровадження положень Кримінального процесуального кодексу України у практичну діяльність: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 12-13 вересня 2012 р. – м. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 18-20.

8. Виноградова А.І. Особливості використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування порушень законодавства про захист рослин / А. І. Виноградова // Новації кримінально-процесуального законодавства: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. м. Дніпропетровськ, 6 липня 2012 р. – м. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 25-27.

9. Виноградова А.І. Особливості використання спеціальних у кримінальних провадження щодо порушень законодавства про захист рослин / А. І. Виноградова // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. — Х. : Видавець Строков Д. В., 2012. – С. 27-29.

10. Виноградова А.І. Початок досудового розслідування порушень законодавства про захист рослин / А.І. Виноградова // Право і громадське суспільство. – 2013. – № 3: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2013-2.pdf

11. Виноградова А.І. Висунення версій при розслідуванні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 247 КК України / А.І. Виноградова // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 2(10) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14vaikku.pdf.

12. Виноградова А.І. Проблемні питання судового розгляду справ щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином / А.І. Виноградова // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 26 вересня 2014 р. / за заг. ред. к.ю.н., доц. О.С. Захарової, к.ю.н., доц. І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дракон», 2014. – 416 с.

13. Виноргадова А.І. Розслідування порушень законодавства про захист рослин: навч. посібник / А.І. Виноградова, за ред. проф. М.А. Погорецького - К.: Алерта, 2015. – 180 с.

14. Виноградова А. І. Доступнiсть прaвосуддя в цивiльному процесi: передумови, порядок тa проблеми реaлiзaцiї / А. І. Виноградова // Юрист України. – 2016. – № 1. – С. 30-36.