Наукові публікації к.ю.н., ас. Топорецької З. М.

1. Топорецька З. М. Розслідування злочинів у сфері грального бізнесу: проблеми та шляхи вирішення / З. М. Топорецька // Актуальні питання державотворення очима молодих учених: зб. наук. праць Міжнародної науково–практичної конференції, 23 квітня 2010 р. – Київ: у 2–х частинах. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – Ч. 2. – С. 389–391.

2. Топорецька З. Проблеми формування методики розслідування злочинів у сфері грального бізнесу / З. Топорецька // Адвокат. – 2011. – №3(126). – С. 40–42.

3. Топорецькая З. Результаты оперативно–разыскной деятельности как повод возбуждения уголовного дела за совершение преступлений в сфере игорного бизнеса / З. Топорецкая // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2011. – №10(33). – С. 192–194.

4. Топорецька З. Спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину як структурний елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері грального бізнесу / З. Топорецька // Адвокат. – 2011. – №9(132). – С. 44–48.

5. Топорецька З. Особа потерпілого від грального бізнесу. Механізм формування лудоманії / З. Топорецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (юридичні науки). – 2011. – № 89. – С. 111–113.

6. Топорецька З. М. Форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні злочинів у сфері грального бізнесу / З. М. Топорецька // Дослідження та сучасність. Випуск 2.: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції, 15 серпня 2011 р. – Київ, 2011. – С. 19–23.

7. Топорецька З. М. Тактичні операції, які використовуються при розслідуванні грального бізнесу / З. М. Топорецька // Теоретико–практичні механізми розбудови правової держави: матеріали Всеукраїнської конференції науковців та практиків, м. Львів, 23–24 вересня 2011р., у 2–х частинах. – Львів: західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – Ч. ІІ. – С. 100–101.

8. Топорецька З. М. Слідова картина, як джерело первинної інформації про вчинення злочинів у сфері грального бізнесу / З. М. Топорецька // Реформування національного та міжнародного права: перспективи та сьогодення: Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (м. Одеса, Україна, 29–30 вересня 2011р.). – Одеса: у 2–х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч. 2. – С. 105–108.

9. Топорецька З. М. Об’єкт та предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної характеристики зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // «Питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах історії»: Матеріали І Всеукраїнської наукової історико–правової конференції молодих учених. – Х.: НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», 2011. – С. 105–108.

10. Топорецька З. М. Зайняття гральним бізнесом: поняття та його значення для процесу розслідування / З. М. Топорецька // Право України. – 2012. – №3–4. – С. 515–520.

11. Топорецька З. М. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – №16 (3). – С. 1–6.

12. Топорецька З. М. Призначення судових експертиз при розслідуванні незаконного зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Юридична Україна. – 2012. – № 10. – С. 93–98.

13. Топорецька З. М. Правове регулювання грального бізнесу / З. М. Топорецька // Правові відносини: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції за різними юридичними напрямками (м. Київ 21 жовтня 2012р.). – Київ, 2012: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lex–line.com.ua/?go=full_article&id=1285.

14. Топорецька З. М. Проблеми допиту підозрюваних (обвинувачених) при розслідування зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Правові відносини: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції за різними юридичними напрямками (м. Київ 21 жовтня 2012р.). – Київ, 2012: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lex–line.com.ua/?go=full_article&id=1284.

15. Топорецька З. М. Значення негласних слідчих (розшукових) дій для розслідування зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Новітні наукові дослідження держави і права – 2013: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С. 79–81.

16. Топорецька З. М. Запровадження експертизи спеціального обладнання як механізм боротьби з гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Порівняльно–аналітичне право. – 2013. – №2. – С. 322–325: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/2_2013/Toporetska.pdf

17. Топорецька З. М. Прийняття законодавства у сфері грального бізнесу як ефективний механізм боротьби з незаконними азартними іграми / З. М. Топорецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 22. Частина І. Том 3. – 2013. – №22. – С. 115–118.

18. Топорецька З. М. Використання матеріалів оперативно–розшукової діяльності на початковому етапі досудового розслідування зайняття гральним бізнесом / М. А. Погорецький, З. М. Топорецька // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. – №3. – С. 215–225.

19. Топорецька З. М. Характеристика особи злочинця у справах про зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). / ред. кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. – С. 182–186.

20. Топорецька З. М. Прокуратура в системі державних органів. Робоча навчальна програма / В. І. Малюга, З. М. Топорецька.– Київ. нац. ун–т ім. Тараса Шевченка / юрид.ф–т. – К., 2014. – 18 с.

21. Топорецька З. М. Використання слідчим допомоги ЗМІ при виявленні та розслідуванні фактів зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2014. – №1/2014. – С. 187–195.

22. Топорецька З. М. Використання слідчим допомоги громадськості при виявленні та розслідуванні фактів зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня 2014 року). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 154–156.

23. Топорецька З. М. Приватне обвинувачення за новим КПК України: новели та проблеми / З. М. Топорецька // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково–практичної конференції (23 травня 2014 року) – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 497–499.

24. Топорецька З. М. Гральний бізнес: історія та правове регулювання: монографія / М. А. Погорецький, З. М. Топорецька. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 92 с.

25. Топорецька З. М. Виявлення зайняття гральним бізнесом оперативно–розшуковими підрозділами / М. А. Погорецький, З. М. Топорецька // Юрист України. – 2014. – №1. – С.34–38.

26. Топорецька З. М. Прокурорський нагляд та процесуальне керівництво на досудовому розслідуванні: проблеми співвідношення / З. М. Топорецька // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: збірник матеріалів міжнародної науково–практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2014 року): в 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т. 2. – С. 379–383.

27. Топорецька З. М. Провадження щодо кримінальних проступків як вид спрощеного кримінального провадження / З.М. Топорецька // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали Всеукр. наук.– практ. конф. (Одеса, 07 листопада 2014 р). – Одеса: ОДУВС, 2014. – С. 92–93.

28. Топорецька З. М. Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування у кримінальному провадженні про зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів: матеріали круглого столу (Київ, 27 листопада 2014 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, В. Р. Сливенко. П. В. Дерев’янко, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2014. – С. 180–181.

29. Топорецька З. М. Підстави проведення окремих видів обшуку / З. М. Топорецька // Актуальні питання доказів і доказування у кримінальному процесі: збірник матеріалів науково–практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2015 року). – К.: Прецедент, 2015. – С. 180–182.

30. Топорецька З. М. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навчальний посібник / колектив авторів; за ред. проф. М. А. Погорецького, доц. Д. Б. Сергєєвої. – К.:Алерта, 2015. 168 с.

31. Топорецька З. М. Практикум з кримінального процесу України: навчальний посібник / колектив авторів; за ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н. П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.

32. Топорецька З. М. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.–практ. посібник / колектив авторів; за заг. ред. М. А. Погорецького, О. П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с.

33. Топорецька З. М. Розслідування зайняття гральним бізнесом: процесуальні й криміналістичні засади: монографія / М. А. Погорецький, З. М. Топорецька. – К.: Алерта, 2015. – 250 с.

34. Топорецька З. М. Розслідування зайняття гральним бізнесом: навчальний посібник / колектив авторів; за заг. ред. М. А. Погорецького. – К.: Алерта, 2015. – 176 с.

35. Топорецька З. М. Особливості початку кримінального провадження по фактах зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – №1. – С. 119–125.

36. Топорецька З. М. Критерії розмежування прокурорського нагляду та процесуального керівництва / З. М. Топорецька // Оперативно–розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико–праксеологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України: матеріали міжнародної науково–практичної конференції, 22–23 квітня 2015 року. – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 163.

37. Топорецька З. М. Щодо співвідношення понять «судочинство», «правосуддя», «судова влада» при визначення конституційних засад (принципів) судочинства / З. М. Топорецька // Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали міжнар. симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015 р.) / за ред. докт. юр. наук, проф. І. Г. Богатирьова, Буковинський держ. фінансово–економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської обл. – Чернігів, 2015. – С. 154–155.

38. Топорецька З. М. Криміналістичне забезпечення: проблеми визначення поняття / З. М. Топорецька //Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 115–116.

39. Топорецька З. М. Щодо визначення поняття та змісту криміналістичного забезпечення доказування у кримінальному провадженні / З. М. Топорецька // Оперативно–розшукове запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням: матеріали круглого столу (Київ, 24 червня 2015 року) / ред. кол. С. С. Чернявський, М.М. Алексійчук, О. В.Хуторянський, І. М. Купранець, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т. П., 2015. – С. 224–225.

40. Топорецька З. М. Розслідування окремих видів злочинів : навчальний посібник / колектив авторів; за ред. М. А. Погорецького та Д. Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 536 с.

41. Топорецька З. М. Криміналістичне забезпечення доказування події кримінального правопорушення в кримінальних провадженнях про зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 201–207: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/vkc_2015_2_28.pdf

42. Топорецька З. М. Прокурорський нагляд за законністю повідомлення особі про підозру / З. М. Топорецька // Часопис Академії адвокатури України. – 2015. – №2 (27). – С. 132–136.

43. Топорецька З. М. Щодо розуміння криміналістичного забезпечення як діяльності / З. М. Топорецька // Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнар. Наук. Конференції (14 листопада 2015 року, м. Одеса) / Уклад: І.В. Гловюк, О.В. Малахова, Л.Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М.М. Стоянов. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 190–191.

44. Топорецька З. М. Система конституційних засад нового кримінального судочинства в Україні / З. М. Топорецька // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 1. – С. 58–63.

45. Топорецька З. М. Криміналістичне забезпечення доказування події кримінального правопорушення у кримінальних провадженнях про зайняття гральним бізнесом / З. М. Топорецька //Криміналістичні та кримінально–процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування: матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 2 квітня 2016р. / відп. за вип.: В.В. Тіщенко, О.П. Ващук, І.В. Гловюк, М.В. Шкрибайло; Нац. ун–т «Одес. юрид. акад.». – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 119–122.

46. Топорецька З. Що робити з гральним обладнанням під час винесення вироку у кримінальних провадженнях про зайняття гральним бізнесом / З. Топорецька // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3–х томах. – Том 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 179–180.