Наукові публікації д.ю.н., проф. Кучинської О. П.

1. Кучинська О. П. Реалізація прав потерпілого в кримінальному процесі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / О. П. Кучинська; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 23 с.

2. Кучинська О. П. Реалізація прав потерпілого в кримінальному процесі України: Дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / О. П. Кучинська; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 152 с.

3. Кучинська О. П. З турботою про потерпілих / О. П. Кучинська // Адвокат: журнал Спілки адвокатів України. – 1997. – № 2 (5). – С. 45–48.

4. Кучинська О. П. Потерпілий у кримінальному процесі України / М. І. Гошовський, О. П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 189 с.

5. Кучинська О. П. Особливості участі адвокатів у суді присяжних / О. П. Кучинська // Адвокат: загальнодержавне періодичне видання. – 2000. – № 3 (18). – С. 14–17.

6. Кучинська О. П. Кримінально-процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / В. Т. Маляренко, В. Г. Гончаренко, Т. В. Варфоломеєва, В. І. Бояров; за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. – К.: Форум, 2003. – 938 с.

7. Кучинська О. П. Кримінально-процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар: За станом законодавства на 1 березня 2004 р. / В. І. Бояров та ін.; заг. ред. В. Т. Маляренко, В. Г. Гончаренко; Верховний Суд України. – К.: Форум, 2004 . – Ч. 1. – 492 с.

8. Кучинська О. П. Кримінально-процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар: За станом законодавства на 1 березня 2004 р. / В. І. Бояров та ін.; заг. ред. В. Т. Маляренко, В. Г. Гончаренко; Верховний Суд України. – К.: Форум, 2004 . – Ч. 2. – 426 с.

9. Кучинська О. П. Кримінальний процес України: навч. посіб. / О. П. Кучинська, О. А. Кучинська. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.

10. Кучинська О. П. Кримінально-процесуальне законодавство України: посібник / О. П. Кучинська, О. А. Кучинська, О. Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2006. – 143 с.

11. Кучинська О. П. Кримінально-процесуальний кодекс України: науково-практ. коментар: Станом на 1 травня 2006 р. / В. І. Бояров та ін.; заг. ред. В. Т. Маляренко, В. Г. Гончаренко; Верховний Суд України. – 3.вид., перероб. і доп. – К.: Юристконсульт: КНТ, 2006. – 889 с.

12. Кримінально-процесуальний кодекс України: наук.-паркт. коментар: станом на 1 березня 2008 р. / В. І. Бояров та ін.; заг. ред. В. Т. Маляренко, В. Г. Гончаренко; Верховний Суд України. – Вид. 5-те, перероб. та доп. – К.: Юристконсульт: КНТ, 2008. – 896 с.

13. Кучинська О. П. Участь понятих у кримінальному процесі України: за та проти / О. П. Кучинська // Адвокат: загальнодержавний професійний журнал. – 2008. – № 9(96). – С. 10–12.

14. Кучинська О. П. Проблеми захисту прав потерпілих в кримінальному процесі України / О. П. Кучинська // Адвокат: загальнодержавний професійний журнал. – 2009. – № 5 (104). – С. 10–12.

15. Кучинская О. П. Законодательно защитить права потерпевших / О. П. Кучинская // Уголовно-правовая защита конституционных прав человека (к 15-летию Конституции России): сб. материалов межд. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 26–27 мая 2009 г.). – СПб.: БИЭПП-БИИЯМС, 2009. – С. 285–287.

16. Кучинська О. П. Довідник майбутнього адвоката / О. П. Кучинська, Т. В. Варфоломеєва, Н. М. Мироненко та ін. – К.: Прецедент, 2010. – 1151 с.

17. Кучинська О. П. Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове провадження: навч. посіб. / О. П. Кучинська. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 406 с.

18. Кучинська О. П. Перекладач в кримінальному процесі України / О. П. Кучинська // Вісник Акад. адвокатури України. – К.: Видавничий центр Акад. адвокатури України, 2010. – № 1(17). – C. 139–141.

19. Кучинська О. П. Представництво прав потерпілих / О. П. Кучинська // Часопис Акад. адвокатури України. – 2010. – № 3(8). – С. 1–2: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-3/10kopkpu.pdf.

20. Кучинська О. П. Проблеми розгляду заяв про відводи в кримінальному процесі України / О. П. Кучинська // Вісник Акад. адвокатури України. – К.: Видавничий центр Акад. адвокатури України, 2010. – № 3(19). – С. 104–106.

21. Кучинська О. П. Чи доцільне обмеження права на оскарження рішень суду? / О. П. Кучинська, С. В. Глущенко // Вісник Акад. адвокатури України. – К.: Видавничий центр Акад. адвокатури України, 2010. – № 3(19). – С. 137–141.

22. Кучинська О. П. Деякі питання щодо попереднього розгляду справи суддею / О. П. Кучинська // Наук. вісник Дніпроп. держ. ун-ту внутр. справ: зб. наук. праць. – 2010. – № 4(51). – С. 334–338.

23. Кучинська О. П. Деякі проблеми захисту прав потерпілих за кримінально-процесуальним законодавством України та Російської Федерації / О. П. Кучинська // Вісник Луган. держ. ун-ту внутр. справ імені Е. О. Дідоренка: наук.-теорет. журнал. – Луганськ, 2010. – № 4. – С. 94–97.

24. Кучинська О. П. Прецедент: історія і сучасність / О. П. Кучинська // Держава і регіони. Серія: право. – 2010. – № 4. – С. 107–111.

25. Кучинська О. П. До питання про внутрішнє переконання судді / О. П. Кучинська // Право і суспільство. – 2010. – № 5. – С. 60–63.

26. Кучинська О. П. Деякі питання тактики захисту за умов використання слідством інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів / О. П. Кучинська, В. І. Бояров // Адвокат: загальнодержавний професійний журнал. – 2010. – № 7(118). – С. 39–42.

27. Кучинська О. П. Домашній арешт як запобіжний захід в кримінально-процесуальному законодавстві / О. П. Кучинська // Адвокат: загальнодержавний професійний журнал. – 2010. – № 7(118). – С. 17–19.

28. Кучинська О. П. До питання щодо представництва інтересів потерпілого в кримінальному процесі України за рахунок держави / О. П. Кучинська // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 8(3): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-3/10kopkpu.pdf.

29. Кучинська О. П. Проблеми реалізації прав потерпілих в кримінальному судочинстві / О. П. Кучинська // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 9(4): [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2010-4/10koppks.pdf.

30. Кучинська О. П. Проблеми єдності системи судів загальної юрисдикції у світлі Закону України «Про судоустрій та статус суддів» / О. П. Кучинська // Право Україна. – 2010. – № 11. – С. 200–205.

31. Кучинська О. П. Процесуальні особливості закриття судом кримінальної справи та звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки / О. П. Кучинська // Правова держава. – 2010. – № 13. – С. 124–129.

32. Кучинська О. П. Здійснення правосуддя судом присяжних: за та проти / О. П. Кучинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: право. – 2010. – № 14. – С. 351–353.

33. Кучинская О. П. Некоторые вопросы принципов уголовного процесса в Республике Молдова, Российской Федерации и Украине / О. П. Кучинская // Закон и жизнь: межд. науч.-практ. правовой журнал. – 2010. – № 11(229). – С. 39–42.

34. Кучинська О. П. Кримінально-процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент.: станом на 1 січ. 2010 р. / Бояров В. І. та ін.; за заг. ред.: В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка; Верховний суд України. – Вид. 6-те, переробл. та допов. – К.: Юрисконсульт: Юстініан, 2010. – 893 с.

35. Кучинська О. П. Деякі питання оскарження судових рішень в кримінальному процесі як конституційна засада судочинства / О. П. Кучинська // Конституційні аспекти судової реформи в Україні: матеріали наук.-практ. конф. (Львів, 24–25 берез. 2011 р.). – Львів: ФОП Кундельський Г. Л., 2011. – С. 152–153.

36. Кучинська О. П. Презумпція невинуватості: проблеми пояснення під час викладання кримінально-процесуального права України / О. П. Кучинська // Підготовка працівників міліції (поліції): державні та міжнародні стандарти: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Донецьк, 28 квіт. 2011 р.). – Донецьк, 2011. – С. 201–202.

37. Кучинская О. П. Некоторые вопросы обеспечения прав потерпевших в уголовном процессе / О. П. Кучинская // Современная юридическая наука и правоприменение. IV саратовские правовые чтения: сб. тезисов докладов межд. науч.-практ. конф., (Саратов, 3–4 июня 2011 г.). – Саратов, 2011. – С. 294–295.

38. Кучинская О. П. Диспозитивность как принцип уголовного процесса / О. П. Кучинская // Законность и правопорядок в современном обществе: сб. материалов IV межд. науч.-практ. конф. (под. общ. ред. С. С. Чернова). – Новосибирск, 2011. – С. 278–282.

39. Кучинська О. П. Окремі питання гуманізації принципів кримінального судочинства / О. П. Кучинська // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжн. наук.-практ конф., (Луцьк, 17–19 черв. 2011 р.). – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2011. – С. 302–305.

40. Кучинская О. П. Отдельные вопросы реформирования уголовно-процессуального законодательства / О. П. Кучинская // Право и его реализация в XXI веке: сб. науч. тр. по матер. Межд. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Саратовской государственной юридической академии (Саратов, 29–30 сентября 2011 г.): в 2 ч. / под общ. ред. С. Н. Туманова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО “Саратов. гос. юрид. акад.”, 2011. – Ч. 1. – С. 243–244.

41. Кучинская О. П. Проблемы защиты конституционных прав участников уголовного судопроизводства / О. П. Кучинская // Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы: материалы науч.-практ. конф. (Москва, 3–4 октября 2011 г.). – М., 2011. – С. 179–181.

42. Кучинська О. П. Значення кваліфікаційного рівня суддів у забезпеченні прав учасників судового процесу / О. П. Кучинська // Вища кваліфікаційна комісія суддів України: досвід, актуальні питання та перспективи: тези міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 20–21 жовт. 2011 р.). – К., 2011. – С. 233–234.

43. Кучинська О. П. Забезпечення прав підозрюваного (обвинуваченого) при проведенні негласних слідчих дій / О. П. Кучинська // Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження: матеріали круглого столу в Дніпропетровському держ. ун-ті внутр. справ. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2011. – С. 75–76.

44. Кучинська О. П. Кримінально-процесуальне законодавство України та міжнародні стандарти з прав людини / О. П. Кучинська // Тенденції розвитку юридичної науки: проблеми та досягнення: матеріали міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. – Тернопіль, 2011. – С. 47–52.

45. Кучинская О. П. Принцип справедливости и уголовно-процессуальное законодательство / О. П. Кучинская, О. А. Кучинская // Закон и жизнь: межд. науч.-практ. правовой журнал. – 2011. – № 4(234). – С. 29–32.

46. Кучинська О. П. Забезпечення прав осіб при розгляді справ у суді першої інстанції / О. П. Кучинська // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. – 2011. – № 1(3): [Електронний ресурс]. – Режим доступу:httphttp://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/ 11kopspi.pdf.

47. Кучинська О. П. Становлення наукових уявлень про кримінально-процесуальні принципи / О. П. Кучинська // Адвокат. – 2011. – № 13. – С. 124–129.

48. Кучинська О. П. Поняття принципів кримінального процесу та їх основні ознаки / О. П. Кучинська // Вісник Львів. ун-ту. Серія юрид. – 2011. – Вип. 53. – С. 383–388.

49. Кучинська О. П. Чи можливо встановити об’єктивну істину в кримінальному процесі / О. П. Кучинська // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 10(1): [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/11kopvkp.pdf.

50. Кучинська О. П. Гарантії забезпечення захисту прав учасників кримінального провадження / О. П. Кучинська // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. – № 1(23). – С. 112–116.

51. Кучинська О. П. Поняття гарантій забезпечення прав учасників кримінального провадження / О. П. Кучинська // Адвокат. – 2012. – № 1. – С. 4–8.

52. Кучинська О. П. Принцип недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному процесі / О. П. Кучинська // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. – № 1(23). – С. 125–129.

53. Кучинська О. П. Принцип поваги до честі і гідності людини у кримінальному процесі / О. П. Кучинська // Адвокат. – 2012. – № 1. – С. 17–19.

54. Кучинська О. П. Системність принципів кримінального провадження як визначальний фактор їх ефективного регуляторного впливу на кримінально-процесуальні правовідносини / О. П. Кучинська // Адвокат. – 2012. – № 1. – С. 7–11.

55. Кучинська О. П. Поняття та структура механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження / О. П. Кучинська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 3. – С. 87–91.

56. Кучинська О. П. Деякі питання забезпечення прав свідків у кримінальному процесі України / О. П. Кучинська // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. – 2012. – Вип. 9. – С. 163–169.

57. Кучинська О. П. Забезпечення права на захист та кваліфіковану правову допомогу в кримінальному провадженні / О. П. Кучинська // Юридична Україна. – 2012. – № 4(112). – С. 65–68.

58. Кучинская О. П. Понятие системы принципов уголовного процесса / О. П. Кучинская // Закон и жизнь: межд. науч.-практ. правовой журнал. – 2012. – № 3(243). – С. 38–41.

59. Кучинська О. П. Механізм забезпечення прав особи в кримінальному процесі / О. П. Кучинська // Закон и жизнь: межд. науч.-практ. правовой журнал. – 2012. – № 4(244). – С. 28–30.

60. Кучинская О. П. Некоторые особенности участия потерпевших в уголовном производстве по новому Уголовному процессуальному кодексу Украины / О. П. Кучинская // Правовая наука. – 2012. – № 11(14). – С. 4–6.

61. Кучинська О. П. Реалізація прав потерпілих за новим КПК України / О. П. Кучинська // Наукові обрії: матеріали IX міжн. конф. (Львів, 27 лют. 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 190–194.

62. Кучинська О. П. Принцип невтручання в особисте і приватне життя особи / О. П. Кучинська // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару (Київ, 13 берез. 2012 р.). –Х.: Видавець Строков Д. В., 2012. – С. 70–73.

63. Кучинська О. П. Особливості участі потерпілих у кримінальних справах про торгівлю людьми / О. П. Кучинська // Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12 квіт. 2012 р.). — Донецьк, 2012. – С. 160–162.

64. Кучинська О. П. Право на захист та кваліфіковану правову допомогу у кримінальному провадженні / О. П. Кучинська // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства і удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Луганськ, 12 квіт. 2012 р.). – Луганськ, 2012. – С. 57–62.

65. Кучинська О. П. Принцип свободи та особистої недоторканності людини / О. П. Кучинська // Міжнародна наукова конференція професорсько-викладацького складу, присвячена 15-річчю Національного університету “Одеська юридична академія” та 165-річчю Одеської школи права (Одеса, 20–21 квіт. 2012 р.). – Одеса, 2012. – Т. 1. – С. 104–106.

66. Кучинська О. П. Методичні рекомендації до навчального курсу для суддів по темі “Затримання та взяття під варту: особливості застосування” / О. П. Кучинська, М. В. Сіроткіна. – К.: Нац. школа суддів України, 2012. – 39 с.

67. Кучинська О. П. Показання свідків як джерело доказів у кримінальному провадженні / О. П. Кучинська // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 6–7 груд. 2012 р.). – Х.: Видавець Строков Д. В., 2013. – С. 225–228.

68. Кучинська О. П. Свідок та момент набуття ним процесуального статусу / О. П. Кучинська // Сучасна правова наука: теорія та практика: матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 29 квіт. 2013 р.). – Запоріжжя: ФОП Зеленкевич Л. П., 2013. – С. 186–189.

69. Кучинська О. П. Деякі аспекти втілення принципу свободи та особистої недоторканності у новому КПК України / О. П. Кучинська // Адвокат. – 2013. – № 5. – С. 25–28.

70. Кучинська О. П. Процесуальний статус свідка: деякі особливості за новим КПК України / О. П. Кучинська // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1(5). – С. 295–300.

71. Кучинська О. П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників: монографія / О. П. Кучинська. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 288 с. (Рецензії: Гончаренко В. Г. Рецензія на монографію Кучинської О. П. «Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників» / В. Г. Гончаренко // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 2 (19): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2013-2/19koprks.pdf; Попелюшко В. О. Рецензія на монографію Кучинської О. П. «Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників» / В. О. Попелюшко, Є. Д. Лук’янчиков // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 1 (17) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa/edu/articles/2013/n1/ 13pvopiu.pdf; Татаров О. Ю. Рецензія на монографію Кучинської О. П. «Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників» / О. Ю. Татаров // Адвокат. – 2013. – № 5. – С. 47–48).

72. Кучинська О. П. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія / О. П. Кучинська, Т. І. Фулей, Р. В. Бараннік. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 228 с.

73. Кучинська О. П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників: Автореф. дис ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09 / О. П. Кучинська; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с.

74. Кучинська О. П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників: Дис ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09 / О. П. Кучинська; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 460 с.

75. Кучинська О. Угоди у кримінальному процесі України та Сполучених Штатів Америки / О. Кучинська, К. Артюхова // Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 313-318: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_2_56.

76. Кучинська О. Недопустимість доказів, зібраних під час затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою: деякі проблемні аспекти / О. Кучинська, А. Шаркова // Право України. – 2014. – № 10. – С. 75–81.

77. Кучинська О. П. Правові питання імплементації загальновизнаних міжнародних стандартів у галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство / О. П. Кучинська // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. – № 1. – С. 57-61: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chcks_2014_1_6.

78. Кучинська О. П. Окремі праксеологічні аспекти застосування режиму відеоконференції у кримінальному провадженні в Україні / О. П. Кучинська, І. В. Черниченко // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2014. – № 5. – С. 41-49: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chcks_2014_5_5.

79. Кучинська О. П. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник / колектив авторів; за заг. ред. М.А. Погорецького, О.П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с.

80. Кучинська О. П. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення / За заг. ред. проф. М. А. Погорецького, О. П. Кучинської // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – № 10-11. – 560 с.

81. Кучинська О. П. Актуальне навчальне видання з кримінального процесуального права / Рецензія на книгу: Кримінальне процесуальне право України: навчальний посібник / К. В. Бєляєва, А. М. Бірюкова, В. І. Бояров та ін.; за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 573 с. / М. А. Погорецький, О. П. Кучинська // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 283-284.

82. Кучинська О.П. Засада кримінального провадження забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у світлі міжнародних стандартів в галузі прав людини / О. П. Кучинська // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С.66-71.

83. Кучинська О. П. Судоустрій України: підручник / за ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К.: Юрінком Iнтер, 2015. – 344 с.

84. Кучинська О. П. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.

85. Kushynska O. Procedural detention as one of the grounds for recognizing a person to be suspected / O. Kushynska, A. Sharkova // Legea si Viata. – 2015. – № 3. – С. 103–106.

86. Кучинська О. Нагляд прокурора за додержанням законiв пiд час проведення досудового розслідування в Iталії у світлі практики ЄСПЛ / О. Кучинська, М. Чорноусько // Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали міжнар. симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015 р.); за ред. докт. юр. наук, проф. І. Г. Богатирьова / Буковинський держ. фінансово-економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської обл. – Чернігів, 2015. – С.111-114.

87. Кучинська О. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження (in absentia) та відеоконференція: порівняльний аналіз / О. Кучинська, І. Черниченко // Право України. – 2015. – № 7. – С.43-50.

88. Кучинська О. П. Розумні строки кримінального провадження – одна із гарантій справедливого судочинства / О. П. Кучинська // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 44-49.

89. Кучинська О. П. Загальні поняття системи принципів (засад) кримінального провадження / О. П. Кучинська // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малинівські читання», м. Острог 13-14 листопада 2015 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С.190-191.

90. Кучинська О. П. Імплементація міжнародних стандартів в галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство / О. П. Кучинська // Актуальні проблеми соціального права. Випуск II: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. – С. 27-28.

91. Кучинська О. П. Представництво інтересів неповнолітніх потерпілих у кримінальному судочинстві / О. П. Кучинська, О. М. Крукевич // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 2. – С. 70-76.