Наукові публікації к.ю.н., доц. Плахотніка О. В.

1. Плахотнік О.В. Нормативно-правове регулювання конституційного права громадян України брати участь у референдумах в умовах формування правової держави / О.В. Плахотнік // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Черкаси, 5-6 червня 2008 року. – Збірник наукових праць "Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави" Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, 2008. – С.192 -196.

2. Плахотнік О.В. Нормативно-правове регулювання конституційного права громадян України брати участь у референдумах в умовах формування правової держави / О.В. Плахотнік // Матеріали науково-практичної конференції “КНУВС”. – К., 2008. – С.103-105.

3. Плахотнік О.В. Конституційне право громадян України на референдум / О.В. Плахотнік // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1(62). – С.89-98.

4. Плахотнік О.В. Забезпечення в Україні конституційного права громадян брати участь у всеукраїнському референдумі / О.В. Плахотнік // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1(62). – С.89-98.

5. Плахотнік О.В. Про зміст понять «джерело» і «форми» права / О.В. Плахотнік // Збірник наукових статей. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України, м. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету. – 2008. – №10. – С.20-28.

6. Плахотнік О.В. До питання конституційного права громадян брати участь у всеукраїнському і місцевому референдумах / О.В. Плахотнік // Тези доповідей науково-практичної конференції „Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України". – К.: ВІКНУ, 2009. – С.153-154.

7. Плахотнік О.В. Місце та роль Конституції України в системі національного Законодавства / О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ. – 2009. – № 22. – С.353-359.

8. Плахотнік О.В. Забезпечення в Україні конституційного права громадян брати участь у місцевих референдумах / О.В. Плахотнік // Держава і право. – 2010. – №46. – С.33-39.

9. Плахотнік О.В. Види конституційного права громадян України брати участь у референдумах / О.В. Плахотнік // Право і суспільство. – 2009. –№ 2. – С.33-39.

10. Плахотнік О.В. Теоретичні засади дослідження конституційного права брати участь у референдумах / О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія "Педагогічні науки", м. Кременець, 2010. – №1(3). – С.457-463.

11. Плахотнік О.В. Інтеграція України в євроатлантичну спільноту / За заг. ред. Балабіна В.В // Електронний підручник. Видання 2-е, доповнене. – К.: СD.– 2010.

12. Плахотнік О.В. Проблеми і перспективи розвитку класичного університету / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ. – 2011. – № 30. – С.254-260.

13. Плахотнік О.В. Перспективные стратегии непрерывности образования в высшей школе / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: тр. междунар. сотрудничества / сост. Н. А. Лобанов; под науч. ред. Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова; ЛГУ им. А. С. Пушкина, НИИ соц.-экон. и пед. пробл. непрерыв. образования. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. – № 9. – С.621-624.

14. Plakhotnik O. Prospective strategies for lifelong education in the higher education system/ O.Plakhotnik, O.Plakhotnik // Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development: proc. of Int. coop. / arr. N. A. Lobanov; sci. ed. N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov; LSU n. a. A. S. Pushkin, Res. Inst. Soc.-Econ. and Ped. Probl. of Lifelong Learn. – SPb.: LSU n.a. A.S. Pushkin, 2011. – Vol. 9. – P. 544-547.

15. Плахотнік О.В. Роль глобалізаційних процесів у розвитку правової освіти / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць учених та аспірантів, м. Переяслав-Хмельницький, 2011. – № 16/1. – С.109-113.

16. Плахотнік О.В. Развитие системы высшего образования как важнейший элемент обеспечения безопасности страны / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Известия Академии педагогических и социальных наук, вып.XV, часть I.- М.: Издательство Московського психолого-социального института Издательство НПО «МОДЕК», 2011.– С.94-100.

17. Плахотнік О.В. Особенности личностно-ориентированного воспитания студентов в социокультурной среде вуза / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции: сборник материалов V междунар. науч.-практ. конф., Брест, 19-20 мая 2011 г.: в 2 ч. / Брест, гос. ун-т имени А.С. Пушкина; редкол,: М.Э. Чесновский [и др.]. – Брест: БрГУ. – 2011. – Ч. 2. – С.217-222.

18. Плахотнік О.В. Правовий захист дитинства: міжнародні та українські виміри / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць: Запорізький національний університет. – 2011. – С.85-89.

19. Плахотнік О.В. Развитие системы высшего образования как одна из важнейших проблем современности / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Материалы Республиканской научно-практической конференции "Совершенствования научно-методических основ содержания, средств и форм обучения процесса подготовки кадров в системе среднего специального, профессионального образования "25-26 ноября 2011г., ДАСТУР, Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизьши кадрлари малакасини оишриш ва уларни ҳайта тайёрлаш институты. - г.Ташкент. – 2011. – С.29-33.

20. Плахотнік О.В. Нові інформаційні технології навчання, як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», м. Хмельницький. – 2011. – №1. – С.273-279

21. Плахотнік О.В. Організаційна структура наукових досліджень в Україні / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. - Спецвип. 7. - Ч. І - Слов'янськ : СДПУ. – 2011. – С.129-141.

22. Плахотнік О.В. Культурологический подход как результат исследований права / О.В. Плахотнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: військово-спеціальні науки. – 2011. – Вип.27. – С.260- 265.

23. Plakhotnik O. Cultorological way as the result of law systemate research development / O.Plakhotnik // Selected works on higher education in China - # 12-2011 (15679) - University of Liaoning. – 2011. – P.23-26.

24. Plakhotnik O. Problems of legal protection of children in Ukraine / O.Plakhotnik // Problemy rodziny na początku trzeciego tysiącleciaproblemy rodziny. Na początku trzeciego tysiąclecia. Том ІІ./pod redakcją Heleny Marzec, Michała Pindery/Lublin. – 2011. – P.273-284.

25. Плахотнік О.В. Соотношение и взаимодействие понятий культуры, права и правовой культуры /О.В. Плахотнік // Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" [За аг. Ред.. Балабіна В.В.]: ВІКНУ, 2011. – С.247-249.

26. Плахотнік О.В. Эволюция системных исследований права /О.В. Плахотнік// Сб. научн.работ «Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны», г. Ташкент, 2012. – С.50-53.

27. Плахотник О.В. Непрерывность правового образования и воспитания в структуре социализации молодежи /О.В. Плахотник // Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: материалы 10-й юбилейной междунар. конф. / сост. Н. А. Лобанов; под науч. ред. Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова; ЛГУ им. А. С. Пушкина, НИИ соц.-экон. и пед. пробл. непрерыв. образования: в 2 ч. - Вып. 10. - СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина. – 2012. – Ч. I. – С.174-179.

28. Plakhotnik O. Continuity of legal education and upbringing as part of socialization of young people / O.Plakhotnik // Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development: proc. of the 10th Anniversary int. coop. / arr. N. A. Lobanov; sci. ed. N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov; Pushkin LSU, Res. Inst. Soc.-Econ. and Ped. Probl. of Lifelong Learn: in 2 pts.: paral. ed. - Vol. 10. - SPb.: Pushkin LSU. – 2012. – Pt. I. – P.280-284.

29. Плахотнік О.В. Реформування кримінального процесу України та реалізація конституційного права людини на захист в умовах впровадження європейських стандартів судочинства /О.В. Плахотнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: юридичні науки. – 2012. – №91. – С.104-108.

30. Плахотнік О.В. Модернізація освітнього процесу у вищій школі на основі компетентнісного підходу / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Спецвип. 11. - Ч. І - Слов'янськ : ДВНЗ ДДПУ. – 2012. – С.109-118.

31. Plakhotnik O. Geneza reform prawnych w sakresie wdrazania europejskich standartow probacji juwenalnej na Ukrainie / O.Plakhotnik // Wsparcie spoleczne.Vidzy teorisa a prakyka. Wybrane problemy. Uniwersytet Technologiczno-humanistyczny im.Kazimierza Pulaskiego w Radomiu. Polske Towarystwo Polityki Spoleczney. Warszawa. – 2012. – S.39-45.

32. Плахотник О.В. Правовые реформы по производству европейских стандартов пробации и ювенальной пробации в Украине / О.В. Плахотник // Материалы Национальной конференции с международным участием «Образовательные технологии 2013», 13.09. – 15.09.2013 г., г. Каварна, България. – 2013. – С. 104-110.

33. Плахотник О.В. Перспективы создания службы пробации в Украине и ее влияние на уголовный процесс / О.В. Плахотник // Материалы Международной научно-практической конференции «Образование-наука-общество». – 1 часть. – Талдыкорган (Республика Казахстан). – 2013. – С.348-357.

34. Плахотник О.В. Актуальные проблемы пробации в системе непрерывного образования / О.В. Плахотник // Халкаро илмий-амалий конференция матервалларм. Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлариминг малакасини ошириш уларнч қайта тайёряаш институты, г.Ташкент. – 2014. – С.199-202.

35. Плахотнік О.В. Формирование правосознания и правовой культуры личности / О.В. Плахотник // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи», м. Мелітополь, 12-13 червня 2014 року, – 2014. – С.252-254.

36. 36. Плахотнік О.В. Нормативно-правове регулювання конституційного права громадян України братии участь у референдумах / О.В. Плахотник // Права та свободи людини: проблеми теорії, методології та практики (до 65 річчя проф. А.Ю.Олійника) [колективна монографія]/В.О.Боняк, О.Б.Горова,А.В.Самотуга [та ін.]; за ред.. к.ю.н., доц.. В.О.Боняк, м. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр.. справ: Ліра ЛТД, 2014. – С.155-162.

37. Плахотнік О.В. Особливості досудового розслідування у районі проведення антитерористичної операції, в умовах воєнного, надзвичайного стану / О.В. Плахотник // Збірник наукових праць «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Розділ «Право», м. Переяслав-Хмельницький. – 2015. – Вип.11. – С. 386-392.

38. Плахотнік О.В. Проблемні питання застосування запобіжних та альтернативних заходів у кримінальному процесі України / О.В. Плахотник, Я.В. Тарасенко // The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 15. – С.104-115.

39. Плахотнік О.В. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. проф. М. А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.

40. Плахотнік О.В. Судоустрій України: підручник / за ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. – К. : Юрінком Iнтер, 2015. – 344 с.

41. Плахотнік О.В. Верховенство права як основа кримінального провадження / О.В. Плахотник // Збірник наукових праць «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Розділ «Право», м. Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип.19. - С. 72-74.

42. Plakhotnik O. Criminal proceedings on the territory of diplomatic missions and consular institutions of Ukraine / O. Plakhotnik // European science review, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, s.Vienna. – 2016.– № 3-4 (4). – P. 112-117.