Наукові публікації д.ю.н., доц. Гринюка В. О.

1. Гринюк В.О. Принцип незалежності суддів у правових актах українських урядів періоду визвольних змагань (1917–1921) / В.О. Гринюк // Наукові записки: Зб. наук. ст. Нац. пед. універ. імені М.П. Драгоманова. – 1999. – С.43–48.

2. Гринюк В.О. Незалежність суддів і підкорення їх тільки закону як конституційна основа судочинства / В. О. Гринюк // Держава і право: збірник наукових праць. Випуск 5. – 2000. –– С.89–97.

3. Гринюк В. О. Право судді на незалежність та його гарантії у кримінальному процесі України / В. О. Гринюк // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (До 50–ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод): Матеріали Всеукр. наук–практ. конф. молодих учених / За ред. Проф.. М.І.Панова. – Харків: Нац. Юрид. Акад.. України, 2000. – С.164–167.

4. Гринюк В. О. Питання правових гарантій незалежності суддів в Україні / В. О. Гринюк, О. В. Кузьминець // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – №1. – С.179–186.

5. Гринюк В. О. Способи формування суддівського корпусу та їх вплив на реалізацію принципу незалежності суддів / В. О. Гринюк // Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2000. – С.183–186.

6. Гринюк В. О. Загальнотеоретичні питання права власності (поняття, суб'єкти, об'єкти) / В. О. Гринюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – К. – 2000. – №38. – С. 23–27.

7. Гринюк В. О. Деякі аспекти особливого порядку притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності як гарантії принципу їх незалежності / В. О. Гринюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – №43. – С.68–72.

8. Гринюк В. О. Таємниця нарадчої кімнати як гарантія принципу незалежності суддів у кримінальному процесі України / В. О. Гринюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – 2001. – Випуск VI. – С.180–188.

9. Гринюк В. О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В. О. Гринюк; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 20 с.

10. Гринюк В. О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України: дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / В. О. Гринюк; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 228 с.

11. Гринюк В. О. Окремі питання притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності / В. О. Гринюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 84. – С.58 – 60.

12. Гринюк В. О. Окремі питання дисциплінарної відповідальності суддів загальної юрисдикції / В. О. Гринюк // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність. Збірник наукових праць першої міжнародної науково–практичної конференції вчених–процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів: матеріали першої міжнародної науково–практичної конференції вчених–процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25–26 листопада 2010 року). – К. – 2010. – С. 61 – 65.

13. Гринюк В. О. Деякі питання притягнення суддів господарських судів до дисциплінарної відповідальності / В. О. Гринюк // Становлення господарської юрисдикції в Україні – 20 років досвіду: Проблеми і перспективи. Матеріали науково–практичної конференції (м. Одеса, 24–26 травня 2011 року). – Одеса: Астропринт. – 2011. – С. 502 – 505.

14. Гринюк В. А. Обеспечение разумных сроков досудебного следствия в уголовном процессе Украины / В. А. Гринюк // Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России. Материалы XII Международной научно–практической конференции. Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 12: в 2 т. Т.2. – М.: ООО «Издательство «Юрист». – 2012. – С.466 – 470.

15. Гринюк В. О. Дотримання принципу розумного строку кримінального судочинства при продовженні досудового слідства / В. О. Гринюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 94. – С.37 – 39.

16. Гринюк В. О. Становлення та еволюція незалежності судді у правовій доктрині і практиці / В. О. Гринюк // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №4. – С.63 – 68.

17. Гринюк В. О. Суд радянської доби / В. О. Гринюк // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. – №2(6). – С. 1 – 15: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e–journals/Choasp/2012_2/12hvosrd.pdf.

18. Гринюк В. О. Незалежність судді у кримінальному процесі України: Монографія / В. О. Гринюк // К.: Видавнича група «Наш продукт», 2012. – 202 с.

19. Гринюк В. О. Змагальність сторін як передумова незалежності суду / В. О. Гринюк // Право і суспільство. – 2012. – №6. – С. 196 – 201.

20. Гринюк В.О. Продовження строків досудового розслідування за проектом КПК України // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – №1 (58). – С. 238–245.

21. Гринюк В. О. Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні / В. О. Гринюк // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія. Збірник наукових статей. Матеріали Першої міжнародної науково–практичної конференції (21–22 лютого 2013 року). / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К.: ЦУЛ. – 2013. – С. 271 – 273.

22. Гринюк В. О. Застосування арешту майна як способу забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні / В. О. Гринюк // Актуальні проблеми криміналістики: інтелектуальна власність, культурні цінності, соціально–комунікаційна індустрія, міжнародне співробітництво: тези доп. та повідомл. Третьої міжнар. наук.–практ. конф. / редкол.: Бошицький Ю. Л., Біленчук П. Д.; Київ. ун–т права НАН України. – К.: Київ. ун–т права НАН України: Унів. вид–во ПУЛЬСАРИ. – 2013. – С.30 – 32.

23. Гринюк В. О. Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні / В. О. Гринюк // Форум права. – 2013. – №1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/FP_index.htm_2013_1_39.pdf.

24. Гринюк В. О. До питання класифікації підстав повідомлення особи про підозру / В. О. Гринюк // Інформаційні технології в юриспруденції: юридична освіта, детективознавство, криміналістика, судова екпертологія, ядерна безпека, грід–технології, судочинство. Зб. наук. пр. Міжнар. наук.–прак. конф. / Київський ун–т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Біленчук П. В. та інші.]. – К.: Унів. вид–во «Пульсари», 2013. – С. 25 – 28.

25. Гринюк В. О. Окремі питання вдосконалення процесуального порядку повідомлення про підозру / В. О. Гринюк // Сучасні проблеми криміналістики: Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої 100–річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Колмакова (27–28 вересня 2013 року м. Одеса) / упоряд.: В. В. Тіщенко, О. П. Ващук. – Одеса: Юридична література – 2013. – С. 93 – 96.

26. Гринюк В. О. Проблемні питання підтримання державного обвинувачення у судових дебатах / В. О. Гринюк // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V–ї Міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої XX–річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.). – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 496 – 498.

27. Гринюк В. О. Функції прокурора на досудовому розслідуванні / В. О. Гринюк // Матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15–16 листопада 2013 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 326 – 327.

28. Гринюк В.О. Поняття суб'єктів обвинувачення за новим КПК України // Правова доктрина – основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., присвяч. 20–річчю Нац. акад. прав. наук України та обговоренню п'ятитомної монографії "Правова доктрина України", Харків, 20–21 листоп. 2013 р. – Х.: Право, 2013. – С. 661–664.

29. Гринюк В. А. Реализация судебного контроля за соблюдением разумных сроков в уголовном процессе Украины / В. А. Гринюк // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 13 : в 2 т. Т.2. – М.: ООО «Издательство «Юрист», 2013. – С.778 – 783.

30. Гринюк В. О. Окремі питання повідомлення особи про підозру як початок реалізації функції обвинувачення / В. О. Гринюк // Право України. – 2013. – №11. – С. 120 – 125.

31. Гринюк В. А. Реализация судебного контроля за соблюдением разумных сроков в уголовном процессе Украины / В. А. Гринюк // Администратор суда. – 2013. – №2. – С. 25 – 27.

32. Гринюк В. О. Підтримання державного обвинувачення прокурором під час судового розгляду / В. О. Гринюк // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково–практичної Інтернет–конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / відпов. за випуск Ю. П. Аленін. – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 425 – 429.

33. Гринюк В. О. Суб'єкти обвинувачення за новим КПК України / В. О. Гринюк // Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. – С. 362–364.

34. Гринюк В. О. Правові наслідки відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення / В. О. Гринюк // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квітня 2014 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С. 91–94.

35. Гринюк В. О. Правова регламентація процесуального порядку повідомлення особі про підозру / В. О. Гринюк // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16–17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 663–666.

36. Гринюк В. О. Правова регламентація процесуального порядку повідомлення особі про підозру // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково–практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт–Сервіс, 2014. – С. 445–447.

37. Гринюк В. О. Отримання доказів прокурором у досудовому розслідуванні: окремі проблемні питання / В. О. Гринюк // Матеріали ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14–15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 245–246.

38. Гринюк В. Слідчий як суб'єкт обвинувачення у кримінальному провадженні / В. Гринюк // Сучасні проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні: збірник матеріалів Інтернет–конференції (Київ, 28 листопада 2014 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – С. 104–107.

39. Гринюк В. О. Відповідальність у публічному праві : монографія / П. Андрушко, І. Безклубий, А. Берлач та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – 496 с.

40. Гринюк В.О. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз'яснення: наук.–практ. посібник / колектив авторів; за заг. ред. М.А. Погорецького, О.П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с.

41. Гринюк В.О. Судоустрій України: підручник / за ред. М.А. Погорецького, О.Г. Яновської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.

42. Гринюк В.О. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.

43. Гринюк В.О. Отримання доказів потерпілим у досудовому розслідуванні: окремі проблемні питання / В.О. Гринюк // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., м. Одеса, 07 листопада 2014 р. – Одеса: ОДУВС, 2014. – С. 37–38.

44. Гринюк В. Отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні: деякі проблемні питання / В.О. Гринюк // Право України. – 2015. – №1. – С. 143 – 151.

45. Гринюк В. О. Припинення функції обвинувачення закриттям кримінального провадження під час досудового розслідування / В. О. Гринюк // Оперативно–розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико–праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України. / матеріали міжнародної науково–практичної конференції 22–23 квітня 2015 року. – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 121 – 122.

46. Гринюк В. О. Проблеми зміни обвинувачення під час судового розгляду / В. О. Гринюк // Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали міжнар. симпозіуму (Чернігів, 24 квітня 2015 р.); за ред. докт. юр. наук, проф. І. Г. Богатирьова / Буковинський держ. фінансово–економічний університет, Апеляційний суд Чернігівської обл. – Чернігів, 2015. – С. 97–100.

47. Гринюк В. О. Суб’єкти сторони обвинувачення в кримінальному провадженні України / В. О. Гринюк // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (15–16 травня 2015 р., м. Одеса) у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. Ф. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 325 – 327.

48. Гринюк В. О. Окремі питання інституту звільнення від кримінальної відповідальності у контексті реалізації функції обвинувачення / В. О. Гринюк // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.) / відп. ред. Ю. П. Аленін. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 11 – 13.

49. Гринюк В.О. Реалізація змагальності сторін щодо отримання доказів під час досудового розслідування / В.О. Гринюк // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – №2. – С. 23 – 30.

50. Гринюк В.О. Повноваження прокурора щодо перевірки обвинувального акта на стадії досудового розслідування / В. О. Гринюк // Актуальні проблеми досудового розслідування: зб. тез доповідей IV Всеукр. наук.–практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 84 – 86.

51. Гринюк В. О. Момент виникнення функції обвинувачення у кримінальному провадженні / В. О. Гринюк // Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.–практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила, І. О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2015. С. 195 – 199.

52. Гринюк В. О. До питання про співвідношення понять «функція обвинувачення» та «обвинувачення» / В. О. Гринюк // Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції м. Харків, 4 грудня 2015 р. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 122 – 125.

53. Гринюк В.О. Окремі питання спростування стороною захисту обвинувачення під час досудового розслідування / В. О. Гринюк // Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково–практичної конференції (до 3–ї річниці КПК України) – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС, 2015. – С. 100–104

54. Гринюк В.О. Спростування стороною захисту підозри (первинного обвинувачення) під час досудового розслідування / В. О. Гринюк // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – №3. – С. 45-55.

55. Гринюк В. О. Сутність функції обвинувачення у кримінальному процесі / В. О. Гринюк // Криміналістичні та кримінально–процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування : матеріали дистанційної конференції, м. Одеса, 02 квітня 2016 р. / відп. за вип.: В. В. Тіщенко, О. П. Ващук, І. В. Гловюк, М. В. Шкрибайло ; Нац. ун–т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 43 – 46.

56. Гринюк В. О. Особливості висунення остаточного обвинувачення на досудовому розслідуванні кримінальних проступків / В. О. Гринюк // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 294 – 297.

57. Гринюк В. О. Суб’єкти реалізації функції обвинувачення у кримінальному процесі України / В. О. Гринюк // Форум права. – 2016. – №2. – С. 54 – 58: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_2_10.pdf.

58. Гринюк В. О. До питання про обґрунтованість обвинувачення в обвинувальному акті / В. О. Гринюк // Інформаційне та науково–методологічне забезпечення досудового розслідування й судового провадження : матеріалі круглого столу, 21 квітня 2016 р. / за ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 43 – 46.

59. Гринюк В. О. Особливості реалізації функції обвинувачення на стадії підготовчого провадження / В. О. Гринюк // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. – № 8 (2016). – С. 148 – 153.