Наукові публікації к.ю.н., ас. Набруско М. С.

1. Набруско М.С. Способи нелегальної міграції через державний кордон як елемент її криміналістичної характеристики / М.C. Набруско // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2010 р. Київ, 2010. – С. 367-368.

2. Набруско М.С. Актуальность определения способов нелегальной миграции через государственную границу как елемент ее криминалистической характеристики / М.С. Набруско // Роль кафедры криминалистики юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в развитии криминалистической науки и практики: материалы конференции, 18-19 октября 2010 г. – Москва, 2010. – С. 195-197.

3. Набруско М.С. Профілактичні дії щодо запобігання нелегальної міграції / М.С. Набруско // Правові проблеми зміцнення української державності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2010 р. – Одесса, 2010. – С. 120-121.

4. Набруско М.С. Окремі аспекти визначення терміну «нелегальна міграція» у кримінально-процесуальному законодавстві / М. Набруско // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2011 р. – Київ, 2011. – С. 426-427.

5. Набруско М.С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для затримання підозрюваного у кримінальних справах про торгівлю людьми / М.С. Набруско // Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження (Матеріали круглого столу). – Дніпропетровськ, 2011. – С. 116-118.

6. Набруско М.С. Прокурорський нагляд за використанням матеріалів оперативно-розшукової діяльності для обрання запобіжного заходу – взяття під варту у кримінальних справах про торгівлю людьми / М.С. Набруско // Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи. – Київ, 2011. – С. 145-146.

7. Набруско М. С. Взаємодія органів слідства і дізнання при розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, що вчинені організованими злочинними угрупуваннями / М. С. Набруско // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – Вип. 25-26. – С. 363-369.

8. Набруско М.С. Стадія досудового розслідування: проблеми реформування / М.С. Набруско // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – №4. – С. 514-520.

9. Набруско М. С. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як приводи та підстави до порушення кримінальної справи про торгівлю людьми / М. С. Набруско // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – Вип. 1. – С. 336-342.

10. Набруско М.С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки учасників судочинства у кримінальних справах про торгівлю людьми / М.С. Набруско // Юридична Україна. – 2012. – № 10 (118). – 2012. – С. 87-92.

11. Набруско М.С. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як джерело / М.С. Набруско // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – № 3 (50). – 2012. – С. 142-145.

12. Набруско М.С. Реалізація принципу законності при досудовому провадженні у кримінальних справах про торгівлю людьми за проектом нового КПК України / М.С. Набруско // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2012. – С. 80-81.

13. Набруско М.С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як доказів у кримінальному процесі на стадії досудового розслідування / М.С. Набруско // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2012 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), проф. П.С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2012. – С. 375-377.

14. Набруско М. С. Види матеріалів оперативно-розшукової діяльності, що використовуються у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми / М. С. Набруско // Юрист України. – 2013. – № 4. – С. 112-117.

15. Набруско М.С. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як інформаційна основа отримання доказів у кримінальному провадженні про торгівлю людьми / М.С. Набруско // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 355-357.

16. Набруско М.С. Міжнародна співпраця з правоохоронними органами зарубіжних країн у кримінальних провадженнях про торгівлю людьми за новим КПК України / М.С. Набруско // Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, В.П. Горбачов, Д.С. Паламар. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. – С. 263-266.

17. Набруско М.С. Механізм торгівлі людьми та його значення для досудового розслідування / М.С. Набруско // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 284-286.

18. Набруско М. С. Значення криміналістичної характеристики торгівлі людьми для розслідування злочинів цього виду / М. С. Набруско // Форум права. – 2014. – № 4. – С. 216-223: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_4_39.pdf.

19. Набруско М. С. Сутність та значення типових слідчих версій у розслідуванні торгівлі людьми / М. С. Набруско // Актуальні проблеми виявлення та припинення злочинів : матеріали круглого столу (Київ, 27 листопада 2014 р.) / ред. кол. С. С. Чернявський, М. М. Алексійчук, О. В. Хуторянський, В. Р. Сливенко, П. В. Дерев’янко, В. І. Василинчук. – К.: ФОП Кандиба Т.П., 2014. – С. 128-130

20. Набруско М.С. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник / за ред. М.А. Погорецького та Д.Б. Сергєєвої. – К.: Алерта, 2015. – 536 с.

21. Набруско М.С. Система типових слідчих ситуації початкового етапу розслідування торгівлі людьми / М.С.Набруско // Mezdinarodna vedecka konferencia, pravna veda a prax: vyzny modernych europskych integracnych procesov, Bratislava, Slovenska republika, 27-28 novembra 2015 r. –Vydal: Bratislava, Paneuropska vysoka skola, 2015. – C.161-163.

22. Набруско М.С. Завдання Укрбюро Інтерполу щодо протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми / М.С. Набруско // Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 18-19 грудня 2015 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015.-168с.

23. Набруско М.С. Прокурорський нагляд за додержанням вимог чинного законодавства при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності для початку досудового розслідування торгівлі людьми / М.С. Набруско // «Проблеми реформування прокуратури»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Харків, 15 квітня, 2016 року. – Харків,2016. – C. 140-146.