Наукові публікації д.ю.н., проф. Яновської О. Г.

1. Яновська О.Г. Правовий захист громадян як передумова побудови правової держави / О.Г. Яновська// Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 1995. – № 36. – С.151–157.

2. Яновська О.Г. Система гарантій адвокатської діяльності: крок до громадянського суспільства / О.Г. Яновська // Право України. – 1996. – № 5. – С. 48–51.

3. Яновська О.Г. Адвокатська таємниця як гарантія адвокатської діяльності / О.Г. Яновська // Право України. – 1997. – № 2. – С. 33–37.

4. Яновська О.Г. Правові гарантії діяльності адвоката-захисника в кримінальному процесі України: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / О.Г. Яновська; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 19 с.

5. Яновська О. Г. Правові гарантії діяльності адвоката-захисника в кримінальному процесі України: Дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / О. Г. Яновська; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 210 с.

6. Яновская А.Г. Адвокат и гражданский процесс: наболевшее / А.Г. Яновская // Юридическая практика. – 2000. – № 29. – С. 1-3.

7. Яновська О.Г. Кримінально-процесуальне право України: навчально-методичний посібник / О.Г. Яновська. – К.: КНЕУ. – 2003. – 208 с.

8. Яновська О.Г. Міжнародні стандарти у процедурі кримінального судочинства в Україні / О.Г. Яновська // Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18 листопада 2004 р. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 438–442.

9. Яновська О.Г. Суд присяжних в системі гарантій захисту прав людини / О.Г. Яновська // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – №1(2). – С. 93–98.

10. Яновська О.Г. Суд присяжних в контексті судово-правової реформи в Україні / О.Г. Яновська // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2005. – Вип. 5. – С. 97–107.

11. Яновська О.Г. Формування практичних навичок майбутніх юристів як мета навчального процесу / О.Г. Яновська // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів: матеріали наук.–метод. конф., Київ, 2–4 лютого 2005р. – К.: КНЕУ, 2005. – Т.2. – С. 346–347.

12. Яновська О.Г. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально–економічного та політичного розвитку суспільства і держави: монографія / за заг.ред. В.Ф. Опришка, Ф.П. Шульженка. – К.: КНЕУ, 2006. – 702 с.

13. Яновська О.Г. Кримінально–процесуальне законодавство України: посібник / О.Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2006. – 144 с.

14. Яновська О.Г. Відродження суду присяжних та здійснення захисту по кримінальним справам / О.Г. Яновська // Адвокат: наук. журнал. – К., 2006. – № 2. – С. 28–31.

15. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.

16. Яновська О.Г. Окремі аспекти запровадження суду присяжних та реформування адвокатури в умовах формування в Україні правової держави / О.Г. Яновська // Право України: наук. журнал. – 2007. – № 8. – С. 69–73.

17. Яновська О.Г. Перспективи вдосконалення змагальної системи правосуддя у кримінальних справах в Україні / О.Г. Яновська // Юриспруденція: теорія і практика: наук. журнал. – 2007. – № 7. – С. 8–13.

18. Яновська О.Г. Співвідношення мети та засобів у адвокатській діяльності / О.Г. Яновська // Юридична Україна: наук. журнал – 2007. – № 9. – С. 99–104.

19. Яновська О. Г. Окремі аспекти стратегії та тактики ефективної адвокатської діяльності / О.Г. Яновська, Л.А. Зашляпін // Юриспруденція: теорія і практика: наук. журнал – 2007. – № 12. – С. 78–84.

20. Яновская А. Г. Некоторые исследования адвокатской тактики в юридической науке Украины / А. Г. Яновская, Л.А. Зашляпин // Правовая защита частных и публичных интересов: материалы IV Междунар. межвуз. науч.–практ. интернет–конф. – Челябинск, 2007.– Ч. 1. – С. 131–135.

21. Яновська О.Г. Окремі аспекти колегіального прийняття судових рішень по кримінальних справах / О.Г. Яновська // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2007. – Вип. 7. – С. 199 – 207.

22. Яновська О.Г. Адвокатура та судова риторика: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.Г. Яновська – К.: КНЕУ, 2008 – 156 с.

23. Яновська О.Г. Загальна характеристика стратегії і тактики здійснення процесуальних функцій у суді присяжних / О.Г. Яновська // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2008. – Вип. 8. – С.145–154.

24. Яновська О.Г. Теоретико-методологічні передумови формування суб’єктивних акмеологічних характеристик особистості майбутнього юриста / О.Г. Яновська // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти: матеріали наук.-метод. конф., Київ, жовтень 2008р. – К.: КНЕУ, 2008. – С.184–187.

25. Яновська О.Г. Доказування в кримінальному судочинстві: особливості акмеологічного впливу / О.Г. Яновська // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2009. – Вип.9. – С. 278–288.

26. Яновська О.Г. Міжнародні стандарти у процедурі кримінального судочинства в Україні / О.Г. Яновська // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовчій діяльності: матеріали наук.–практ. конф., Київ, квітень 2009р. – К.: Атіка, 2009. – С.495–498.

27. Яновська О.Г. Окремі питання доказування в змагальному кримінальному процесі / О.Г. Яновська // Юридична Україна: наук. журнал.– 2009. – № 11–12. – С.234–240.

28. Яновська О.Г. Акмеологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката у змагальному кримінальному судочинстві/ О.Г. Яновська // Філософські, методологічні й психологічні проблеми права: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.–теор. конф., Київ, квітень 2010 р. – К.: КНУВС, 2010. – С. 248–249.

29. Яновська О.Г. Довідник майбутнього адвоката / Т.В. Варфоломеєва, Н.М.Мироненко, З.В. Ромовська, О.Г. Яновська та ін. – К.: Прецедент, 2010. – 1151 с.

30. Яновська О.Г. Загальна характеристика змістовних елементів принципу змагальності в кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Судова апеляція: наук. журнал – 2010. – № 3. – С. 46–52.

31. Яновська О.Г. Кримінальний процес: основні аспекти адвокатської діяльності: посібник викладача /авт. кол.: Я.Зейкан, О.Яновська. – К.: ТОВ «7КО». – 2010. – 235 с.

32. Яновська О.Г. Окремі питання типологізації українського кримінального судочинства / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2010. – № 4. – С. 292–295.

33. Яновська О.Г. Проблемні питання доказування в змагальному кримінальному процесі / О.Г. Яновська // Юриспруденція: теорія і практика: наук. журнал. – 2010. – № 1. – С. 33–39.

34. Яновська О.Г. Проблеми формування змагальної судової системи в Україні / О.Г. Яновська // Проблеми становлення і розвитку правової системи України: матеріали міжнар. наук.–практ. конф., Харків, 27–28 листопада 2010 р. – Харків, 2010. – Т. 2. – С. 81–82.

35. Яновська О.Г. Проблемні питання типологізації українського кримінального судочинства / О.Г. Яновська // Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність: матеріали другої міжнар. наук.–практ. конф., Київ, 25–26 листопада 2010 р. – Київ, 2010. – С. 327–330.

36. Яновська О.Г. Співвідношення змагальних засад кримінального судочинства та системи кримінально-процесуальних принципів / О.Г. Яновська // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали ІІ-ї міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 8 жовтня 2010р.– Одеса, 2010. – Т. 2. – С. 387–389.

37. Яновська О.Г. Теоретичне розуміння змагальності в кримінальному процесі / О.Г. Яновська // Юридична Україна: наук. журнал – 2010. – № 12. – С. 121–127.

38. Яновська О.Г. Діалектика розвитку змагального кримінального судочинства: історія та сучасність / О.Г. Яновська // Юридична Україна: наук. журнал – 2011. – № 1. – С. 118–124.

39. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

40. Яновська О.Г. Кримінально–процесуальне право: практикум / О.Г. Яновська, С.Ю. Задерейко – К.: КНЕУ, 2011. – 202 с.

41. Яновська О.Г. Окремі аспекти реформування кримінального судочинства в Україні / О.Г. Яновська // Судова апеляція: наук. журнал – 2011. – № 3. – С. 44–51.

42. Яновська О.Г. Окремі питаня загальної характеристики принципу змагальності в кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Підприємництво, господарство і право: наук. журнал – 2011. – № 6. – С.45–51.

43. Яновська О.Г. Окремі питання розвитку змагальних засад кримінального судочинства в Україні / О.Г. Яновська // Проблеми реформування кримінально–процесуального законодавства України на сучасному етапі: матеріали круглого столу, Київ, 20 травня, 2011 р. – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С.93–96.

44. Яновська О.Г. Окремі теоретичні підходи до проблем розвитку кримінального судочинства / О.Г. Яновська // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики. Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 28 жовтня 2011 р. – Одесса: „Фенікс”, 2011. – С.412–414.

45. Яновська О.Г. Основні напрями розвитку змагального кримінального судочинства в Україні у світлі євроінтеграційних процесів / О.Г. Яновська // Юридична Україна: наук. журнал –2011. – № 11. – С.91–96.

46. Яновська О.Г. Питання формування етико-психологічних якостей прокурорів та адвокатів в процесі професійного навчання / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. – № 2. – С.267–271.

47. Яновська О. Правові умови реалізації засад змагальності в кримінальному судочинстві / О. Яновська // Право України. – 2011. – № 4. – С.197–204.

48. Яновська О.Г. Правові умови реалізації засад змагальності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / О.Г. Яновська // Становлення системи негласного розслідування у кримінально–процесуальному законодавстві України: матеріали круглого столу, Київ, 7 жовтня, 2011 р. – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 65–66.

49. Яновська О.Г. Професійна етика юриста як чинник боротьби із професійними деформаціями прокурорів та адвокатів / О.Г. Яновська // Судова апеляція: наук. журнал. – 2011. – № 2. – С. 60–67.

50. Яновська О.Г. Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. – № 3. – С. 257–260.

51. Яновська О.Г. Теоретичні та організаційні засади функціонування та розвитку змагального кримінального судочинства: Автореф. дис. …д–ра юрид. наук: спец. 12.00.10 / О.Г. Яновська; Національна академія внутрішніх справ. – К., 2011. – 36 с.

52. Яновська О.Г. Теоретичні та організаційні засади функціонування та розвитку змагального кримінального судочинства: Дис. … д–ра юрид. наук: спец. 12.00.10 / О.Г. Яновська; Національна академія внутрішніх справ. – К., 2011. – 461 с.

53. Яновська О.Г. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Г. Яновська та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.

54. Яновська О.Г. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) / О.Ю. Хабло, О.С. Степанов, О.Г. Яновська та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200 с.

55. Яновська О.Г. Науково–практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. / За заг. ред. В. Гончаренка, В. Нора, М. Шумила. – К.: 2012. – 1120 с.

56. Яновська О.Г. Новий погляд на недопустимість доказів відповідно до Кримінального процесуального кодексу / О.Г. Яновська // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75–річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково–практичної конференції, 6 – 7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 373–376.

57. Яновська О.Г. Перспективи приватного обвинувачення в новому кримінально–процесуальному законодавстві України / О.Г. Яновська // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей і повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2012. – С. 149–151.

58. Яновська О.Г. Право на оскарження як конституційна засада кримінального судочинства / О.Г. Яновська // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3. – С. 103–110.

59. Яновська О.Г. Судовий контроль у кримінальному провадженні: міжнародні стандарти правозастосування / О.Г. Яновська // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2. – С. 96 – 101.

60. Яновська О.Г. Відкритість та прозорість судової системи: проблеми реалізації міжнародних стандартів в Україні / М.А. Погорецький, О.Г. Яновська // Право і громадське суспільство. – 2013. – № 3: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lcslaw.knu.ua/2013–2.pdf.

61. Яновська О.Г. Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства / О.Г. Яновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – № 2 (96). – С. 16 – 19.

62. Яновська О.Г. Європейські стандарти надання безоплатної правової допомоги в кримінальному судочинстві: проблеми реалізації в Україні / О.Г. Яновська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція»: зб. наук. праць. – Одеса. 2013. – Випуск 6-1. – Т. 2. – С. 199 – 202.

63. Яновська О.Г. Забезпечення європейських стандартів відкритості судової системи в Україні / О.Г. Яновська // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 31: [Електронний текст]. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3-1_2013/10/Yanovska%20O.H..pdf.

64. Яновська О.Г. Загальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Юридична Україна: наук. журнал. – 2013. – № 8. – С. 77–82.

65. Яновська О.Г. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2013. – № 2 (27). – С. 12 – 17.

66. Яновська О.Г. Зміст засади змагальності та правові умови її реалізації в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.– К.: Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – Випуск 59. – С. 343 – 349.

67. Яновська О.Г. Інститут оскарження на стадії досудового розслідування / О.Г. Яновська // Адвокат: наук. журнал – 2013. – № 1. – С.10–13.

68. Яновська О.Г. Кримінальний процес: підручник. / За заг. ред. В.В. Коваленко, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.

69. Яновська О.Г. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посібник / О. Г. Яновська, Л. Л. Лазебний. – К. Прецедент, 2013. – 159 с.

70. Яновська О.Г. Окремі питання забезпечення адвокатом ефективного захисту прав людини на стадії досудового розслідування / О.Г. Яновська // Часопис Академії адвокатури України: електрон. наук. фах. видання. – 2013. – № 2 (19)’2013: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/Chaau/2013–2/19koprks.pdf

71. Яновська О.Г. Оскаржити не можна змиритися (проблеми ефективного захисту прав людини у кримінальному провадженні) / О.Г. Яновська // Адвокатське бюро: практич. журнал. – 2013. – № 1. – С. 41 – 45.

72. Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування: науково–практичний посібник / О.Г. Яновська; Академія адвокатури України. – К.: Прецедент, 2013. – 32 с.

73. Яновська О.Г. Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2013. – № 1. – С. 242 – 245. Яновська О.Г. Особливості процесуального порядку оскарження ухвал слідчого судді в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Судова апеляція: наук.–практ. журнал. – 2013. – № 1(30). – C. 63 – 69.

74. Яновська О.Г. Проблеми надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої ХХ–річчю Національної академії правових наук України (м. Одеса, 1 листопада 2013 року). – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 473 – 476.

75. Яновська О.Г. Проблемні питання функціонування Верховного Суду України як найвищого судового органу в Україні / О.Г. Яновська // Українській адвокат: проф. видання. – 2013. – № 4 (68). – С. 36 – 37.

76. Яновська О.Г. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Слово національної школи суддів України. – 2013. – № 4 (5). – С. 124 – 130.

77. Яновська О.Г. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні (окремі питання правозастосування) / О.Г. Яновська. – Х.: Фактор, 2013 – 48 с.

78. Яновська О.Г. Процесуальні форми протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Право України. – 2013. – № 11. – С. 165–172.

79. Яновська О.Г. Рівноправність сторін в процесі доказування: проблеми правозастосування / О.Г. Яновська // Актуальні проблеми доказування в кримінальному провадженні: матеріали Всеукраїнської науково–практичної Інтернет–конференції (м. Одеса, 27 листопада 2013 р.). – Одеса: «Юридична література», 2013. – С. 174–178.

80. Яновська О.Г. Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 87–92.

81. Яновська О.Г. Адвокатура України: підручник / М.А. Погорецький, О.Г. Яновська. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 368 с. (Рецензії: Шило О., Москвич Л. Сучасне навчально–методичне видання, присвячене функціонуванню та організації діяльності адвокатури України / О. Шило, Л. Москвич // Право України. – 2014. – № 10. – С. 279–282.).

82. Яновська О.Г. Актуальні питання застосування міжнародних стандартів відкритості судової системи в Україні / М.А. Погорецький, О.Г. Яновська // Слово національної школи суддів України. – 2014. – № 2 (7). – С. 39 – 48.

83. Яновська О. Г. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: монографія / М. А. Погорецький, О. Л. Польовий, О. Г. Яновська. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 308 с.

84. Яновська О. Г. Ефективна протидія корупції – Спільна Мета громадських ініціатив у взаємодії з органами влади та кримінальної юстиції / І.В. Печенкін, Ю.Ф. Лавренюк, О.Г. Яновська та ін.; заг.ред. І.В. Печенкіна. – Київ, 2014. – 90 с.

85. Яновська О.Г. Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення / О.Г. Яновська, М.С. Іванов // Юридичний вісник. – 2014. – № 4. – С. 53 – 57.

86. Яновська О.Г. Застосування психологічного впливу в змагальному кримінальному процесі / О.Г. Яновська // Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування матеріали Всеукр. наук.– практ. конф.(Одеса, 07 листопада 2014 р.) – Одеса: ОДУВС, 2014. – 196 с. – С. 184

87. Яновська О.Г. Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем): навч. посіб. / Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 144 с.

88. Яновська О. Модель мирового суду в Україні / О. Яновська, Н. Дика // Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 175 – 179.

89. Яновская А. Обеспечение законости при проникновении в жилище или другое владение лица без постановления следственного судьи и разрешения владельца для проведения обыска или осмотра / О. Комарницкая, А. Яновская, В. Прядко // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – № 3 (24). – Том 7. – С. 50 – 55.

90. Яновська О.Г. Окремі питання забезпечення ефективності судової влади в Україні / О.Г. Яновська, М.С. Іванов // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16–17 травня 2014 року): у 2 т. – Одеса: Юридична література, 2014. – Т. 1 (відп. ред. В.М. Дрьомін). – С. 195 – 197.

91. Яновська О.Г. Окремі питання стандартизації адвокатської діяльності / О.Г. Яновська // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції (м. Одеса, 16–17 травня 2014 року): у 2 т. – Одеса: Юридична література, 2014. – Т. 1 (відп. ред. В.М. Дрьомін). – С. 236 – 238.

92. Яновська О.Г. Окремі питання стандартизації якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі / О.Г. Яновська // Актуальні питання державотворення в Україні: зб. матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції (Київ, 23 травня 2014 р.) – К. Прінт –Сервіс, 2014. – С. 506 – 507.

93. Яновська О. Особливості участі адвоката в процедурі медіації / О. Яновська. А. Біцай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2014. – Випуск 1 (99).– С. 21 – 24.

94. Яновська О. Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання в процесі доказування / О. Яновська // Право України. – 2014. – № 10. – С. 124 – 132.

95. Яновская А. Хозяйственный суд кассационной инстанции в Украине: история становления и современные тенденции развития / А. Яновская, В. Калиниченко // Международный научно–практический правовой журнал «Legea si Viata». – 2014. – № 11. – С. 142–146.

96. Яновська О.Г. Адвокатура в системі суб’єктів судового права / О.Г. Яновська // Міжнародна науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ПРАВА” (Харків, 30 жовтня 2015 р.). – Харків «Право», 2015. – С. 20–23.

97. Яновська О.Г. Етичні засади діяльності прокурора в кримінальному процесі / О.Г. Яновська // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 13–14 листопада 2015 року). – Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 241–242.

98. Яновська О.Г. Право обвинуваченого на відмову від особистої участі в судовому розгляді / О.Г. Яновська // Актуальні питання доказів та доказування у кримінальному процесі: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2015 р.). – К.: Прецедент, 2015. – С. 31 – 33.

99. Яновська О.Г. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.

100. Яновська О.Г. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.–практ. посібник / колектив авторів; за заг. ред. М.А. Погорецького, О.П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 560 с.

101. Яновська О.Г. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення / За заг. ред. проф. М.А. Погорецького, О.П. Кучинської // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – № 10-11. – 560 с.

102. Яновська О.Г. Процесуальний протест адвоката в кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Адвокатура: минуле та сучасність» (Одеса, 14 листопада 2015 року). – Одеса: «Юридична література», 2015. – С. 12–15.

103. Яновська О.Г. Стандартизація адвокатської діяльності: вимога сьогодення / О.Г. Яновська // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 157–162.

104. Яновська О.Г. Правова та соціальна природа адвокатської професії / О.Г. Яновська // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 108–113.

105. Яновська О.Г. Судоустрій України: підручник / за заг. ред. М.А. Погорецького, О.Г. Яновської. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.

106. Яновська О. Участь обвинуваченого в судовому провадженні: право чи обов’язок / О. Яновська // Право України. – 2015. – № 7 – С. 26–33.

107. Яновська О.Г. Забезпечення дотримання розумних строків на стадії підготовчого провадження / О.Г. Яновська // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 1. – С. 64–69.

108. Яновська О.Г. Обрання директора Національного антикорупційного бюро України: шляхи вдосконалення конкурсної процедури / О.Г. Яновська // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 121 – 123.

109. Яновська О.Г. Окремі аспекти порушення права підозрюваного (обвинуваченого) на захист у кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 2. – С. 99 – 105.