Наукові публікації к.ю.н., ас. Задоєнка О. В.

1. Задоєнко О. В. Роль суду в процесі доказування в цивільному судочинстві / О. В. Задоєнко // Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професорів кафедри правосуддя М. М. Михеєнка та М.Й. Штефана (31 жовтня 2008 року). Київ: ВГЛ “Обрії”, 2009. – с. 169-171.

2. Задоєнко О. В. Кодифікація цивільного процесуального законодавства України після здобуття незалежності та подальший його розвиток / О. В. Задоєнко // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2010 р.). Київ, 2010. – с. 70-72.

3. Задоєнко О. В. Кодифікація цивільного процесуального законодавства України: теоретичний аспект / О. В. Задоєнко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. - № 3 (6). – с. 12-16.

4. Задоєнко О. В. Особливості кодифікації цивільного процесуального законодавства УСРР 1924 р. / О. В. Задоєнко // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції “Десяті осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 18-19 листопада 2011 р.): у 4-х част. – Частина перша. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – с. 55-58.

5. Задоєнко О. В. Складання процесуальних документів у кримінальних справах: Робоча навчальна програма / В. О. Гринюк, О. В. Задоєнко – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. факультет – К., 2010, - 19 с.

6. Задоєнко О. В. Судоустрій України: Робоча навчальна програма / Н.О. Кіреєва, Р.О. Куйбіда, В. В. Крижанівський, В. О. Гринюк, О. В. Задоєнко – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. факультет – К., 2010, - 20 с.

7. Задоєнко О. В. Актуальні проблеми судоустрою України: Робоча навчальна програма / Н.О. Кіреєва, Р.О. Куйбіда, В. В. Крижанівський, В. О. Гринюк, О. В. Задоєнко – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. факультет – К., 2010, - 20 с.

8. Задоєнко О. В. Основні принципи цивільного процесуального законодавства, закріплені у ЦПК 1929 р. / О. В. Задоєнко // Юридична наука: політичні, економічні та соціальні витоки сьогодення: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 01-02 грудня 2011 року. – Київ: у 2-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т.1 – с. 66-68.

9. Задоєнко О.В. Актуальні проблеми кримінального процесу України. Робоча навчальна програма для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / М.А. Погорецький, М.Є. Шумило, О.Г. Яновська, О.Ю. Костюченко, Н.П. Сиза, О.В. Задоєнко – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. факультет – К., 2010, - 79 с.

10. Задоєнко О. В. Судоустрій України: Робоча навчальна програма / Н.О. Кіреєва, Р.О. Куйбіда, В. В. Крижанівський, В. О. Гринюк, О. В. Задоєнко – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. факультет – К., 2012, - 33 с.

11. Задоєнко О. В. Актуальні проблеми судоустрою України: Робоча навчальна програма / Р.О. Куйбіда, В. О. Гринюк, О. В. Задоєнко – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. факультет – К., 2012, - 35 с.

12. Задоєнко О. В. Кодифікація як форма систематизації: деякі принципові особливості / О. В. Задоєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – №91. – с. 69-72.

13. Задоенко А. В. Проблемы кодификации гражданского процессуального законодательства Украины на современном этапе / А. В. Задоенко // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 12: в 2 т. – Т.2. – М.: ООО «Издательство «Юрист». – 2012. – 632 с. – С. 83-87.

14. Задоєнко О. В. Деякі питання нормотворчої діяльності в галузі цивільного процесу під час Великої Вітчизняної війни в Україні / О. В. Задоєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2012. – №94. – с. 69-71.

15. Задоєнко О. В. Критика деяких положень ЦПК 2004 року з точки зору кодифікації законодавства / О. В. Задоєнко // Теорія і практика сучасного права: перспективи та сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 квітня 2012 року. – Запоріжжя: у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч. 1. – 120 с. – с. 12-13.

16. Задоєнко О. В. Деякі аспекти розвитку цивільного процесуального законодавства в Україні в післявоєнний період / О. В. Задоєнко // Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26-27 квітня 2012 року. – Київ: у 2-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т. 1. – 112 с. – с. 57-60.

17. Задоєнко О. В. Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року в розрізі кодифікаційних процесів / О. В. Задоєнко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 7 (141). – с. 33-39.

18. Задоєнко О.В. Актуальні проблеми кримінального процесу України. Робоча навчальна програма для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / М.А. Погорецький, М.Є. Шумило, О.Г. Яновська, О.Ю. Костюченко, Н.П. Сиза, О.В. Задоєнко – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. факультет – К., 2014, - 74 с.

19. Задоєнко О. В. Програма проходження виробничої практики в органах прокуратури студентами юридичного факультету ОКР «Бакалавр» Київського національного університету імені Тараса Шевченка для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство» / О. В. Задоєнко, О. В. Бишевець – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. факультет – К., 2013, - 34 с.

20. Задоєнко О. В. Розвиток цивільного процесуального законодавства в особливих умовах / О. В. Задоєнко // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 вересня 2014 р.). – К. : ВД «Дакор», 2014. – 400 с.

21. Задоєнко О. В. Судоустрій України [Текст] : підручник / [Гринюк В. О. та ін.] ; за ред. проф. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 339, с.

22. Задоєнко О. В. Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник / за ред. проф. М.А. Погорецького та доц. Н.П. Сизої. – К.: Алерта, 2015. – 226 с.

23. Задоєнко О.В. Співвідношення засади гласності і таємниці у кримінальному процесі України / О. В. Задоєнко, Д. В Куценко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Херсон, 2014. – Випуск 5-2 (Том 3). – с. 137-142.

24. Задоєнко О.В. Проблемні питання здійснення кримінального провадження у разі смерті особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів причетності до вчинення злочину після її смерті / О. В. Задоєнко, Д. В Куценко // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. - № 4. – с. 324-335.

25. Задоєнко О.В. Встановлення після смерті винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення / О. В. Задоєнко // Вісник кримінального судочинства – 2016. – № 1.

26. Задоєнко О.В. Перспективи запровадження строків повідомлення про підозру: проблемні питання / О. В. Задоєнко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14 квітня 2016 року м. Одеса. – Одеса, 2016. – С. 180-182.