Наукові публікації к.ю.н., доц. Ахтирської Н. М.

1. Ахтырская Н. Современные тенденции развития криминалистической тактики /Правовое регулирование государственного строительства в Украине пи проблемы совершенствования законодательства. Харьков : Украинская юридическая академия, 1992. – С. 97-98.

2. Ахтырская Н. Допустимость и правомерность психологического воздействия в следственной практике / Современные достижения науки и техники в борьбе с преступлениями. Минск: МЮ Республики Беларусь, 1992. – С. 71-72.

3. Ахтырская Н.Н. Тактика взаимодействия следователя и эксперта / Законодательство Украины: состояние, проблемы, перспективы. Харьков, 1994. =- С. 121-122.

4. Ахтырская Н.Н. Принцип научности в следственной практике / Проблеми провадження правових реформ в Україні, Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1996. – С.142-146.

5. Ахтирська Н. Криміналістична тактика у методиці розслідування економічних злочинів / Вісник Академії правових наук України. Харків: “Право”, 1997. - №4(11). – С.163-165.

6. Ахтырская Н.Н. Особенности следственной тактики при расследовании экономических преступлений, совершенных организованными группами / Теневая экономика, проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в сфере экономики, Луганск, 1997. – С.161-163.

7. Ахтирська Н. Психологічні особливості слідчої тактики при розслідуванні злочинів, учинених організованими групами / Становлення правової системи демократичної України та юридична наука. Харків: Національна юридична академія України імені. Ярослава Мудрого, 1998. – С. 58-60.

8. Плани та методичні поради до практичних і лабораторних занять з навчальної дисципліни “Практикум з криміналістики”, Харків: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 1998. В.Ю.Шепітько, Н.М.Ахтирська, Г.А.Матусовський та ін.

9. Ахтирська Н. Питання методики розслідування злочинів, учинених організованими злочинними угрупуваннями / Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні. Харків: “Право”, 2000. – С. 193-196.

10. Ахтирська Н. Проблеми методики розслідування економічних злочинів /Держава і право. Київ, 2001. - №11. – С.423-425.

11. Ахтирська Н.Н., Войтович Є.М., Хряпінський П.В. Злочинність в Запорізькій області (стан, динаміка, тенденції). / Держава та регіони, Серія: Право, Запоріжжя, 2001. №1. – С.123-132.

12. Ахтирська Н.М., Кузьмічов В.С. Моральні основи криміналістичної тактики / Держава та регіони, Серія: Право, Запоріжжя, 2001. №1. – С.133-136.

13. Ахтирська Н. Корупція: криміналістичні і соціально-політичні аспекти / Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Київ, 2001. Т.22. – С.99-100.

14. Ахтирська Н.М. Динамічність як принцип криміналістичної тактики // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Київ, 2001. Т.22. – С.587-590.

15. Кримінальний кодекс України Упорядники Хряпінський П.В., Ахтирська Н.М., Голубєв В.О. 2001. Запоріжжя. – С. 182.

16. Ахтирська Н.М. Криміналістична тактика: принципи та функції: навчальний посібник. Запоріжжя, 2001. – с.165.

17. Ахтирська Н.М. Моральний характер криміналістичної тактики / Захист прав і свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності. Донецьк, 2001. – С.403-408.

18. Ахтирська Н.М. Щодо ролі судово-економічних експертиз у методиці розслідування економічних злочинів / Проблемні питання судово-економічної експертизи. Дніпропетровськ: ХНДІСЕ, 2001. – С.23-27.

19. Ахтирська Н.М., Трофименко Н.С., Хряпінський П.В. Основи взаємовідносин суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності в суді: Монографія. Запоріжжя, 2001. – с. 104.

20. Ахтырская Н.Н. Криминалистика (криминалистическая техника): Учебное пособие. Запорожье, 2001. 160 с.

21. Лукашевич В.Г., Ахтирська Н.М. Психологічні основи криміналістичної тактики / Держава та регіони, Серія: Право, Запоріжжя, 2001. №1. – С.144-151.

22. Ахтырская Н.Н. Концепция борьбы с преступностью в Украине: современный организационно-правовой аспект и криминологический прогноз / Криминологический журнал. 2001. - № 1. – С.28-29.

23. Ахтирська Н.М., Войтович Є.М., Сергач О.І. Хряпінський п.В. Злочинність в Запорізькій області: навчальний посібник з статистики. Запоріжжя, 2001. – 35 с.

24. Ахтирська Н. Плани та методичні вказівки до практичних і лабораторних занять з криміналістики. Запоріжжя: ЗІГМУ, 2001, 25 с.

25. Ахтирська Н.М. Криміналістична класифікація: з історії класифікаційних ідей / Актуальні проблеми сучасної криміналістики. Ч.2. Сімферополь: Доля, 2002. – С. 9-13.

26. Ахтырская Н. Корреляционные связи элементов криминалистической характеристики торговли людьми: проблемы установления и использования в следственной тактике / Злочини проти особистої волі людини. Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Департамент юстиції США, Інститут вивчення проблем злочинності АПрН України, ТraСС Американський університет, 2002. – С.220-226.

27. Ахтырская Н. Философские основы криминалистической классификации / Право и политика, 2002. №11(35). – С.4-12.

28. Хряпінський П.В., Ахтирська Н.М. Взаємовідносини суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності /Держава та регіони . Серія: Право. 2002. - №1(5). – 116-124.

29. Ахтырская Н.Н. Понятие и предмет криминалистической классификации /Российский следователь. 2002. - №2. – С.2-4.

30. Ахтырская Н.Н. Оказание правовой помощи по уголовным делам в рамках Содружества /Российская юстиция, 2002. №7. – С.57-58.

31. Ахтырская Н.Н. Помилование осужденных по законодательству Украины / « О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации», Брянск, 2002. – С.72-75.

32. Ахтырская Н. Цели, задачи, функции криминалистической классификации / Уголовное право. 2002. - №2. –С.88-89.

33. Ахтырская Н.Н. Концепция борьбы с преступностью / Проблемы борьбы с преступностью в ЦФО Российской федерации. Ч.1, Брянск, 2002. – С.34-37.

34. Ахтырская Н. Организация и деятельность службы пробации за рубежом / Призначення альтернативних видів покарання по новому Кримінальному кодексу України. Запоріжжя – Дніпропетровськ – Донецьк: “Відродження” – 2002. – С.43-44.

35. Ахтирська Н. Проблеми класифікації доказів у кримінальному судочинстві / Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства . Ч.1. Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2002. С. 38-39.

36. Ахтирська Н.М. Сабадаш В.П. Плани та методичні вказівки до семінарських, практичних, лабораторних занять та ділових ігор з дисципліни “Криміналістика”, Запоріжжя: ЗДУ, 2002. 100с.

37. Ахтырская Н. Классификация элементов механизма совершения преступлений, связанных с пластиковыми карточками / Держава та регіони. Серія: Право, 2003. Запоріжжя. -№1(7). – С.119-126.

38. Ахтырская Н.Н. и др. Уголовный процесс. Под общей ред. В.И.Радченко. М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2003. Гл.36.- С.

39. Ахтирська Н. Форми протидії розслідуванню злочинів, вчинених у сфері комп’ютерних технологій / Юридичний журнал. - 2003.- №3(9). – С.60-64.

40. Ахтырская Н. Правовое воспитание как фактор профилактики преступности в Украине / Криминологический журнал. 2003. - №1(4). – С.44-45.

41. Ахтырская Н. Правовое воспитание как фактор профилактики преступности в Украине / Криминологические и психолого-педагогические проблемы правового воспитания, Брянск, 2003. – С. 49-53.

42. Ахтырская Н.Н. Роль классификационного подхода в синтезе знаний в практической деятельности правоохранительных органов / Науковий вісник Дніпропетровської Академії МВС України, 2003, №1.- С.96-103.

43. Ахтирська Н.М. Сучасні тенденції класифікації доказів в кримінальному судочинстві / Тиждень науки. Запоріжжя, 2003. Т.3. – С.17-18.

44. Ахтырская Н.Н. Коррупция: криминалистический аспект / Унификация законодательства в условиях союзного государства. Москва-Смоленск- Минск, 2001. – С.85-88.

45. Ахтырская Н.Н. Типичные следственные ситуации и экспертные пути их разрешения / Інформаційні технології та безпека, Київ: НАНУ, 2003. – С10-13.

46. Ахтирська Н.М. Сучасні тенденції класифікації доказів у кримінальному судочинстві / Держава і право. Випуск 22. Київ, 2003. – С.505-510.

47. Ахтирська Н.М. Класифікація елементів та ознак зовнішності людини /Держава та право. Випуск 21, Київ, 2003. –С.485-487.

48. Ахтирська Н.М. Теорія та методологія криміналістичної класифікації, Київ: «Бюлетень Вищої атестаційної комісії України», 2004. – 256 с.

49. Ахтирська Н.М. Класифікація формування нових напрямків у судовій експертизі / Держава і право. Випуск 24, Київ, 2004. – С.469-471.

50. Ахтырская Н. Формы противодействия расследованию преступлений, совершаемых в сфере компьютерных технологий / Компьютерная преступность и кибертерроризм. Исследования, аналитика. Сборник научных работ. Вашингтон, Запорожье, 2004. – С.258-267.

51. Ахтырская Н. О совершенствовании уголовного законодательства Украины в сфере борьбы с киберпроступностью / Компьютерная преступность и кибертерроризм. Исследования, аналитика. Сборник научных работ. Вашингтон, Запорожье, 2004. – С.252-258..

52. Ахтырская Н. Понятие «мониторинг информации» требует законодательного закрепления (о совершенствовании уголовного законодательства в сфере борьбы с киберпреступностью) / Компьютерная преступность и кибертерроризм. Исследования, аналитика. Сборник научных работ. Вашингтон, Запорожье, 2004. – С.243-252.

53. Ахтырская Н.Н. Типичные следственные ситуации и экспертные пути их разрешения / Компьютерная преступность и кибертерроризм. Исследования, аналитика. Сборник научных работ. Вашингтон, Запорожье, 2004. – С.238-243.

54. Ахтырская Н.Н. Безопасность как объект социального моделирования / Компьютерная преступность и кибертерроризм. Исследования, аналитика. Сборник научных работ. Вашингтон, Запорожье, 2004. – С.232-238.

55. Ахтырская Н.Н. Соотношение тенденций криминализации и использования информационно-технического противодействия / Компьютерная преступность и кибертерроризм. Исследования, аналитика. Сборник научных работ. Вашингтон, Запорожье, 2004. – С.224-232.

56. Ахтырская Н.Н. Криминалистический анализ следственной практики в расследовании компьютерных преступлений / Компьютерная преступность и кибертерроризм. Исследования, аналитика. Сборник научных работ. Вашингтон, Запорожье, 2004. – С.220-224.

57. Ахтырская Н.Н. Борьба с преступлениями в банковских информационно-вычислительных системах (судебная практика) / Компьютерная преступность и кибертерроризм. Исследования, аналитика. Сборник научных работ. Вашингтон, Запорожье, 2004. – С.120-127.

58. Ахтырская Н.Н. Способы хищений в банковских информационно-вычислительных системах / Компьютерная преступность и кибертерроризм. Исследования, аналитика. Сборник научных работ. Вашингтон, Запорожье, 2004. – С.116-120.

59. Ахтырская Н.Н. Организованная преступность в сфере высоких технологий / Компьютерная преступность и кибертерроризм. Исследования, аналитика. Сборник научных работ. Вашингтон, Запорожье, 2004. – С.30-35.

60. Ахтырская Н.Н. Методика доказывания вины подозреваемого в совершении компьютерного преступления / Компьютерная преступность и кибертерроризм. Исследования, аналитика. Сборник научных работ. Вашингтон, Запорожье, 2004. – С.106-111.

61. Ахтырская Н.Н Криптографическая защита компьютерной информации и возможности ее использования в системе правоохранительных органов и в судах / Компьютерная преступность и кибертерроризм. Исследования, аналитика. Сборник научных работ. Вашингтон, Запорожье, 2004. – С.111-116.

62. Ахтырская Н.Н. Криминалистический анализ следственной практики в расследовании компьютерных преступлений / Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании. Материалы международной научно-практической конференции «ИНФОТЕХ-2004», Киев-Севастополь, 2004.- С.320-325.

63. Ахтырская Н.Н. Способы хищений в банковских информационно-вычислительных системах / Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании. Материалы международной научно-практической конференции «ИНФОТЕХ-2004», Киев-Севастополь, 2004.- С.265-271.

64. Ахтирська Н. Навчальна програма з спецкурсу для магістрів “Теорія та методологія криміналістичної класифікації” / Запоріжжя: ЗІГМУ - 2004.- 18с.

65. Ахтирська Н. Робоча програма з спецкурсу для магістрів “Теорія та методологія криміналістичної класифікації” / Запоріжжя: ЗІГМУ - 2004.- 36с.

66. Ахтырская Н.Н. Порядок и условия исполнения альтернативных видов наказания в соответствии с новым Уголовно-исполнительным кодексом Украины // Тезисы межд. Научн.-практ. Конференции 29-29 октября 2004. г.Рязань, Федеральная служба исполнения наказаний РФ. 2004.- С. 102-105.

67. Ахтирська Н. Новели кримінально-процесуального законодавства країн СНД щодо визначення суб’єктного складу кримінального судочинства //Підприємництво, господарство і право, 2005, №1. –С.112-114.

68. Ахтирська Н. Використання інфорамційних технологій одержання доказів // Матеріали науково-практичної конференції. м. Херсон, травень 2004р.

69. Ахтирська Н. Верховеснтво права в діяльності органів МВС України // Матеріали науково-практичної конференції Запоріжжя ЗЮІ МВС. 22 травня 2004р.

70. Ахтырская Н. Практика проведения психологической экспертизы при установлении компьютерной зависимости. Материалы нмеэждународной научно-практической конференции. Г. Калининград, 2004.

71. Ахтырская Н. Уголовно-правовые аспекты борьбы с организованной преступностью // Материалы международной научно-практической конференции. Г. Москва: РАН РФ, 2004.

72. Ахтырская Н. Роль языковой подготовки в деятельности адвоката// Материалы научно-практической конференции, г. Киев: Академия адвокатуры Украины, 2004.

73. Ахтирська Н.М. Класифікація формування нових напрямів у судовій експертизі // Держава і право. Вип. 24. К., 2004. С.469-472.

74. Ахтирська Н.М., Войтюк І.А. Накладення арешту на кореспонденцію і застосування технічних засобів отримання інформації: досвід країн СНД. // Держава і право. Вип.. 26. К., 2002004. С.440-445.

75. Ахтирська Н.М. Проблеми боротьби органів внутрішніх справ з корисливими злочинами //Основені напрямки реформування ОВС в умовах розбудови демократичної держави 14-15 жовтня 2004 р. Одеса, 2004. Ч.2. С.3-5.

76. Методичні рекомендації з узагальнення судової практики ( у співавторстві). Войтюк І.А., Карабань В.Я., Шицький І.Б., Ахтирська Н.М. Київ, 2004.- с. 36.

77. Ахтирська Н.М. Новели кримінально-процесуального законодавства країн СНД щодо визначення суб’єктного складу кримінального судочинства // Підприємництво, господарство і право, 2005, №1. С.112-114.

78. Ахтирська Н.М. Судова практика як критерій необхідності удосконалення застосування інформаційних технологій у діяльності органів досудового слідства // Матеріали науково-практичного семінару «Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами» 2 грудня 2005 р. м. Львів. С.29-34.

79. Уголовно-процессуальное право: Учебник / Отв. редактор В.И.Радченко. Ахтырская Н.Н. Гл.36 (С.425-442). Москва: ЮРИСТЪ, 2005. 450 с.

80. Ахтирська Н.М. Принципи професійної підготовки суддів та шляхи їх реалізації в умовах розбудови правової держави. Матеріали міжнародної конференції “Академія суддів України: погляд у майбутнє”19-20 квітня 2006. Київ. 2006. С.129-133.

81. Ахтирська Н.М. Співвідношення судового контролю та прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини у кримінальному процесі”. Матеріали конференції 3-4 жовтня 2006 р. “Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи”. М. Київ.

82. Ахтирська Н.М. Підготовка суддів на рівні європейських стандартів як фактор належної реалізації кримінально-правової політики України. Матеріали міжнародної наукової конференції “Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми” 13-14 жовтня 2006 р. м. Донецьк.

83. Ахтирська Н.М. Судово-психологічна експертиза та використання її висновків у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України 2006. №8(72).С.19-23.

84. Ахтирська Н.М. Новели кримінально-процесуального законодавства країн СНД щодо визначення суб’єктного складу кримінального судочинства // Підприємництво, господарство і право, 2005, №1. С.112-114.

85. Ахтирська Н.М. Судова практика як критерій необхідності удосконалення застосування інформаційних технологій у діяльності органів досудового слідства // Матеріали науково-практичного семінару «Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами» 2 грудня 2005 р. м. Львів. С.29-34.

86. Уголовно-процессуальное право: Учебник / Отв. редактор В.И.Радченко. Ахтырская Н.Н. Гл.36 (С.425-442). Москва: ЮРИСТЪ, 2005. 450 с.

87. Ахтырская Н.Н. Профилактика преступности в Украине //Материалы международной научно-практической конференции ВНИИ МВД России, 14-16 декабря 2005 г. «Профилактическая деятельность государства как одно из основных средств сдерживания преступности в Российской Федерации). Москва, 2006. С.61-66.

88. Ахтирська Н.М. Підготовка суддів на рівні європейських стандартів як фактор належної реалізації кримінально-процесуальної політики держави // Матеріали міжнародної наукової конференції «Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми», 17-18 листопада 2006 року. Донецьк, 2006. С. 73-78.

89. Ахтирська Н. Виправдувальний вирок: питання постановлення та причини скасування // Підприємництво, господарство і право, 2006, №4(124). С.148-151.

90. Ахтирська Н. Принципи професійної підготовки суддів та шляхи їх реалізації в умовах розбудови правової держави //Судоустрій і судочинство в Україні, 2006, №3-4. С.15-17.

91. Ахтирська Н.М. Судово-психологічна експертиза та використання її висновків у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України, 2006, №8(72). С. 19-23.

92. Ахтирська Н. Торгівля людьми в Україні: про що свідчить судова практика. Київ, 2006. 82 с.

93. Ахтырская Н.Н. Вооруженная преступность в Украине // Законы России, 2006, №11. С. 71-75.

94. Ахтирська Н.М. Позбавлення батьківських прав: проведення соціальної експертизи в судах: практичний посібник. За ред. Тетяни Семигіної. Розділ 1, Розділ 2.Київ, 2006. С. 5-22.

95. Ахтирська Н.М., Гуцалюк М.В. Удосконалення паспортної ситсеми як захід попередження торгівлі людьми // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2006, №14. С. 178-187.

96. Ахтирська Н.М. Виправдувальний вирок та справедлива сатисфакція (процесуальні аспекти національного законодавства та міжнародна практика) // Судоустрій і судочинство в Україні. 2006, №1-2. С.48-59.

97. Ахтирська Н.М. Принципи професійної підготовки суддів та шляхи їх реалізації в умовах розбудови правової держави // Матеріали міжнародної конференції «Академія суддів України: погляд у майбутнє»,м. Київ, 19-29 квітня 2006 року. С. 129-133.

98. Ахтирська Н.М. Класифікація кримінально-правових ознак організованої злочинності за законодавством України, Російської Федерації та Республіки Бєларусь // Підприємництво, господарство і право, 2006, №9(129). С.113-115.

99. Ахтирська Н.М. Безпека учасників кримінального процесу та подолання протидії встановленню істини // Підприємництво, господарство і право, 2006, №7(127). С.50-53.

100. Ахтырская Н.Н. и др. Уголовный процесс: Ученик. Под общ. Ред.. В.И. Радченко. Москва: ЮСТИЦИНФОРМ, 2006.

101. Ахтирська Н.М., Васильєва М.О., Закревський А.С., Ільковець Л.Б., Орлеан А.М., Осика І.М., Джозеф Дж. Маккартні-молодший, Севру Ю.Г., Хаванська Т.С., Деніс Р. Хокінс. Конфіскація в справах про торгівлю людьми в україні. Фінансування допомоги потерпілим та боротьби зі злочином. Київ: «Тамподек XXI», 2007.- 225 с.

102. NataliaAkhtyrska, LudmilaIlkovetz, AndriyOrlean, YuriySevruk, AndriySakrevsry, TanyaKhavanska, MariaVasylieva, IhorOsyka, JosephJ.McCartny,Jr., DennisR. Hawkins. Asset confiscation as a source of financing victim assistance and combating human trafficking in Ukraine. Kyiv, 2007.

103. Ахтирська Н. Призначення та використання результатів судової експертизи: порівняльний аналіз правового регулювання // Судоустрій і судочинство в Україні. 2007, №1, С. 47-52.

104. Ахтирська Н. Протидія торгівлі людьми: правові питання практичної реалізації // Судоустрій і судочинство в Україні. 2007, №2, С. 78-90.

105. Ахтирська Н.М., Марчук Ф.М. Громадські роботи як вид кримінального покарання та засіб превенції // Вісник Верховного Суду України, 2007, №7(83), С.43-48.

106. Ахтирська Н.М. Кореляційні залежності між потребою судової практики та змістовним наповненням навчальних програм // Матеріали «круглого столу» «Освіта суддів упродовж життя: законодавче забезпечення, фінансування та змістовне наповнення. Досвід країн Європи». Київ, 13-14 вересня 2007. С.50-61.

107. Ахтирська Н. Живий товар на вселенському товчку // Урядовий кур’єр, 30 березня 2007 року №57(3470), С.10.

108. Ахтирська Н.М. Судова експертиза: порівняльний аналіз правового регулювання призначення та використання її результатів // Материалы международной научно-практической конференции «Современное состояние, проблемы и перспективы развития судебной экспертологии» 20-21 сентября 2007 года, Автономная Республіка Крым. С.69-74.

109. Ахтирська Н.М., Антощук В.В. Злочини у сфері комп’ютерних технологій та судова практика розгляду справ цієї категорії // Вісник Верховного Суду України, 2008, №2(90), С. 43-48.

110. Ахтирська Н.М., Антощук В.В. «Компютерна злочинність через призму судової практики» // Вісник Прокуратури, №3, 2008. С. 84-94.

111. Ахтирська Н. «Реформування органів кримінальної юстиції як виклик та потреба часу» // Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару «Удосконалення норм кримінально-процесуального законодавства України» (м. Луганськ, 2008).

112. Ахтинська Н. «Торгівля жінками в Україні: стан та шляхи подолання» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Боротьба з торгівлею жінками» за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Донецькому юридичному інституті ЛДУВС імені Е.О.Дідоренка (26 червня 2008 року).

113. Ахтирська Н.М., Огурецький В.П., Фрич Т.В. Торгівля людьми в Україні через призму судової практики та профілактика торгівля дітьми. 2008 р. 100 с.

114. Ахтирська Н., Костюченко О., Кухнюк Д., Новіков В. Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту у кримінальному судочинстві України: посібник викладача. К.: Конус-Ю. – 2009. – 236 с.

115. Ахтырская Н. Н., Юденко Т. Н., Лавровская И.Б. Торговля людьми в Украине: причины, правовые формы борьбы, проблемы практической реализации государственной политики в сфере ее преодоления. К.: Издательство ООО Компания Ваитэ». – 2009. - 152 с.

116. Ахтирська Н.М. Конфіденційність на стадії судового розгляду справи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина», 30 травня 2009 р. м. Чернівці. С.73-81.

117. Ахтирська Н. Європейський досвід підготовки суддів. Вісник Державної судової адміністрації України. 2009, № 4. С. 26-28.

118. Ахтирська Н.М. Нотатки на полях проекту Кримінально-процесуального кодексу України. //Судова апеляція.2009, №4 (17). С. 40-47.

119. Ахтирська Н.М. «Мімікрія організованої злочинності (за даними судової практики)» // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю», Київ, 24 березня 2010. С. 25-28.

120. Ахтирська Н.М. «Досвід США щодо взаємодії правоохоронних органів та громадських організацій у боротьбі з екстремізмом» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Взаємодія ОВС з громадськими та релігійними організаціями у протидії злочинності», 23 квітня 2010 року Донецький юридичний інститут ім.. Е.О. Дідоренка. Ахтирська Н.М. « Судова практика у справах, пов’язаних з торгівлею людьми: про що свідчать статистичні дані» // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання запобігання і протидії торгівлі людьми, 30 квітня 2010.

121. Ахтирська Н.М. Судовий контроль за дотриманням прав людини на стадії досудового слідства» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» 28 квітня – 2 травня 2010 року, м. Алушта.

122. Ахтирська Н.М. «Реформування провадження у кримінальних справах за участю неповнолітніх з огляду на європейський досвід» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Боротьба з правопорушеннями у молодіжному середовищі: вітчизняний та міжнародний досвід» 2 червня 2010.Міністерство внутрішніх справ України, Донецький юридичний інститут, Фонд Ганса Зайделя (Німеччина).

123. Ахтирська Н.М. «Реформування кримінально-процесуального законодавства у світлі міжнародних стандартів дотримання прав людини» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан і напрямки реформування кримінально-процесуального законодавства України» 14-15 травня 2010 року Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ м. Сімферополь.

124. Ахтирська Н.М. «Суддю має навчати суддя» // «Правовий тиждень» №22-23. 2010. 8 червня 2010 року. С. 3.

125. Ахтирська Н.М. «Проблеми методичного забезпечення діяльності правоохоронних органів в умовах реформування кримінальної юстиції» // Криміналістика ХХІ століття: матеріали між нар. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2010 р. – Х.. : Право, 2010.- С. 183-186.

125.

126. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник / П.Д. Біленчук, І.І. Котюк, А.П. Гель, Г.С. Семаков, Н.М. Ахтирська, С.М. Круль/ За заг. ред.П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2011. – 328 с.

127. Ахтирська Н.М., котюк І.І. Теорія судового пізнання: робоча навчальна програма для студентів спеціальності 8.03040101 «Право», Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 30с.

128. Застосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарності. Науково-практичний посібник для суддів. Ахтирська Н.М., Касько В.В., Пошва Б.М. та ін./ За заг. ред. проф. В.Т. Маляренка. – К.: «К.І.С.», 2011.- 320 с.

129. Ахтирська Н.М. Моніторинг судової практики України у справах, пов’язаних з насильством щодо дітей та жінок. Київ: Тютюкін, 2011. – 108 c.

130. Розгляд справ стосовно жорстокого поводження з дітьми судами України: аналіз законодавства та практики його застосування / Ахтирська Н.М., Кочемировська О.О., Христова Г.О. – К.: К.І.С., 2010. – 129 с.

131. Захист прав жінок та дітей судовими та правоохоронними органами в Україні: Навчальний посібник / Ахтирська Н.М., Суслова О.І., Лазаренко О.О. – Київ: Тютюкін, 2010. – 336 с.

132. Ахтирська Н., Філатов В., Фулей Т., Хембах Х. Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя. – К.: Істина, 2011. – 200с.

133. Ахтирська Н.М. Удосконалення розслідування фактів жорстокого поводження відповідно до європейських стандартів/ Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. № 84/2010. – С. 46-49.

134. Ахтирська Н. Дотримання принципу конфіденційності у судочинстві України відповідно до конвенційних вимог // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Верховенство права: історія, теорія, практика», м. Київ, 22 грудня 2010 р. : КНУ іменні Тараса Шевченка. – С.82-84.

135. Ахтирська Н.М. Методологія судового пізнання у справах, пов’язаних із жорстоким поводженням щодо дітей / Журнал Верховної Ради України «Віче», вересень, 18/2011. С. 2-5.

136. Ахтирська Н.М. Елементи судового пізнання у справах, пов’язаних з екстремізмом / Журнал Верховної Ради України «Віче», жовтень, 20/2011. С.7-10.

137. Ахтирська Н.М. Абсолютна заборона катувань як обов’язкова умова судочинства / Журнал Верховної Ради України «Віче», листопад, 22/2011.- С. 4-8.

138. Ахтирська Н.М. Безоплатна правова допомога та приватна детективна діяльність у змагальному процесі України / Журнал Верховної Ради України «Віче», грудень, 24/2011. – С. 2-4.

139. Ахтирська Н.М. Поняття методології судового пізнання та витоки її формування/ Держава і права: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 53. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С.472-477.

140. Ахтирська Н.М. Методологія застосування аспектного знання у процесі судового пізнання/ Судова апеляція, №3, 2011. – С.15-20.

141. Ахтирська Н.М. Особливості методології судового пізнання у справах, пов’язаних з корупцією // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права», 28-29 травня 2011р., м. Чернівці. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. С. 637 – 645.

142. Ахтирська Н.М. Ідеологія судового пізнання: подолання стереотипів та наближення до істини /«Ідеологія в сучасному світі», наук.-практична конф. (2011; Київ): Матеріали доповідей і виступів. – К.: «Київський університет», 2011.- С. 118-119.

143. Ахтырская Н. Особенности судебного познания в делах о компьютерных преступлениях // Всеукраїнська науково-практична конференція «Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та компютерних технологій органами внутрішніх справ:стан, проблеми та шляхи їх вирішення», м. Донецьк, 9 грудня 2011р. Донецьк: МВС України, 2011

144. Ахтирська Н.М. Криміналістична класифікація у вченні професора В.К. Лисиченка // Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції присв. 90-річчю з дня народження В.К. лисиченка та 92-річчю з дня народження І.Я. Фрідмана, м. Ірпінь, 23 грудня 2011р.

145. Ахтирська Н.М. , Котюк І.І. Окремі проблемні аспекти проекту Кримінально-процесуального кодексу України щодо процесуальної регламентації судових експертиз // Бюлетень Міністерства юстиції України, № 1(січень) 2012р. – С. 73-81.

146. Ахтирська Н.М., Юденко Т.М. Формування внутрішнього переконання судді у справах, пов’язаних з торгівлею людьми // «Віче», № 4, 2012. – С. 2-4.

147. Ахтирська Н.М. Особливості методології судового пізнання у справах, пов’язаних із корупцією // «Віче», № 6, 2012. – С. 2-4.

148. Ахтирська Н.М. Інформаційне забезпечення пізнавальних процесів у кримінальному судочинстві України // «Віче», № 8, 2012. – С. 2-4.

149. Ахтирська Н.М., Котюк І.І. Окремі проблемні аспекти проекту Кримінального процесуального кодексу України щодо процесуальної регламентації судових експертиз // Бюлетень Міністерства юстиції України, №1 (січень), 2012. – С. 73-81.

150. Ахтирська Н.М., Юденко Т.М. Законодавче забезпечення судового пізнання у справах, пов’язаних з торгівлею людьми // «Держава і право». Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України Випуск 56, 2012. – С. 414-419.

151. Ахтирська Н.М. Спеціальні знання при формуванні доказової бази у справах, пов’язаних з корупцією: усталена практика та новації // «Судова апеляція», № 1 (26), 2012. – С.54-59.

152. Ахтирська Н.М. Судове пізнання судом присяжних: вітчизняні сподівання та зарубіжний досвід // «Судова апеляція», № 2 (27), 2012. – С. 100-107.

153. Ахтирська Н.М. Психологія судової діяльності //«Держава і право». Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Випуск 55, 2012. – С. 394-400.

154. Ахтирська Н.М., Біленчук П.Д., Онищенко Б.Г. Формування нових спеціалізацій, нових курсів та спецкурсів у юридичному вузі // Матеріали міжнародного форуму «Актуальні проблеми криміналістики: історія, теорія, практика», м. Київ, 9 грудня 2011р.: Київський університет права НАН України, 2012. – С. 7-12.

155. Ахтирська Н. Засоби судового пізнання у кримінальному судочинстві // Матеріали міжнародного форуму «Актуальні проблеми криміналістики: історія, теорія, практика», м. Київ, 24 лютого 2012р.: Київський університет права НАН України, 2012. – С. 5-6.

156. Ахтирська Н.М. Становлення суду присяжних в Україні: від конституційного принципу до процесуальної регламентації // Бюлетень Міністерства юстиції України, №5 (травень), 2012. – С. 83 -89.

157. Ахтирська Н.М. Реформування судової системи як законодавчий процес та формування нових підходів до психології судової діяльності // Національне та міжнародно-правове забезпечення стабільного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 2-3 березня 2012 р. – у 3-х частинах. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – Ч.1. – С. 42-44.

158. Ахтирська Н.М. Окремі аспекти інформаційного забезпечення пізнавальних процесів у кримінальному судочинстві // Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 лютого 2012). – Одеса: у 3-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – ч. 3. – С. 105-107.

159. Ахтирська Н.М. Доказування у справах, пов’язаних з корупцією: проблеми процесуальної невідповідності європейським стандартам // Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 16-17 березня 2012р.). – Одеса: у 3-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2012. – ч. 3. С. 90-91.

160. Ахтирська Н.М. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження // Матеріали семінару «Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: вивчення, тлумачення, впровадження», 17-22 вересня 2012, м. Севастополь. – С. 1-24.

161. Ахтирська Н. Програма початкової підготовки дисциплінарних інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. К.: Справедливе правосуддя, 2012. – 36 с.

162. Ахтирська Н.М. Судова медицина: робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.030401 «Право», Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – 39с.

163. Ахтырская Н.Н. Судебная медицина: рабочая программа для студентов специальности 6ю030401 Право», Киев: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

164. Ахтирська Н. Програма підвищення кваліфікації дисциплінарних інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. К.: «Справедливе правосуддя», 2012. – 24 с.

165. Ахтирська Н. «Еволюційний розвиток криміналістики: від тактичних прийомів слідчих дій до методології судочинства» // Матеріали міжнародної науково-практичні конференції «Юридична наука: нові ідеї та концепції», м. Запоріжжя, листопада 2012р. - С.

166. Ахтирська Н. «Роль професійної етики судді у розв’язанні пізнавальних завдань судочинства» // «Судова апеляція» № 3, 2012р. – С. 6-12.

167. Ахтирська Н. «Методологія кримінального судочинства як нова вимога та умова забезпечення прав людини» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями розвитку правової системи України»,м. Львів, 18-19 січня 2013р. – С. 79-80.

168. Ахтырская Н. «К вопросу о методологии уголовного судопроизводства: современное состояние и перспективы» // Матеріали міжнародної конференції «Реформування та розвиток науки: сучасні виклики», м. Київ, 2 лютого 2013. - С.7-9.

169. Ахтирська Н. «Методологія кримінального судочинства: сутність та перспективи розвитку» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку державності та правотворчої діяльтн6ості в Україні», м. Харків, 2-3 лютого 2013. С.56-57.

170. Ахтирська Н. «Інформаційне забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх:стан та перспективи удосконалення» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль права та закону в громадянському суспільстві», м. Київ, 8-9 лютого 2013. - С. 129-132.

171. Ахтирська Н. «До питання удосконалення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Право як ефективний суспільний регулятор», м. Львів, 15-16-лютого 2013. - С. 31-33.

172. Ахтырская Н. Сравнительный анализ законодательной регламентации доказывания в странах СНГ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні», м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 р. – С. 221-223.

173. Ахтирська Н.М. «Потреби користувачів судової статистики поза межами судової системи» // Матеріали круглого столу «Вдосконалення судової статистики в Україні», проведеного Державною судовою адміністрацією України та проектом «Справедливе правосуддя» , м. Київ, 2 червня 2013 р.

174. Ахтирська Н.М. Засоби судового пізнання в кримінальному судочинстві» // «Судова апеляція», 2012, № 4. – С. 78-83.

175. Ахтирська Н.М. Практичні аспекти реалізації антикорупційного законодавства та пропозиції щодо його удосконалення // Материалы международной научно-практической конференции «Юридическая наука и практика в условиях современных трансформационных процессов», г. Симферополь, 12-13 апреля 2013 г. – Симферополь: Научное объединение «Юридическая мысль», 2013. – С. 102-104.

176. Ахтирська Н.М. «Застосування відеоконференції у кримінальному судочинстві через призму практики Європейського суду з прав людини» // «Судова апеляція», 2013, № 2.

177. Ахтирська Н. М. «Сучасні тенденції використання спеціальних знань у кримінальному провадженні» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» , м. Ужгород, 30-31 березня 2013р. – С. 214-216.

178. Ахтирська Н. Взаємодія органів внутрішніх справ, закладів охорони здоров’я та прокуратури при встановленні смерті людини // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи», м. Дніпропетровськ, 31 березня 2013 р. – С. 93-94.

179. Ахтирська Н.М. Суд присяжних в Україні: дискусійні питання// Матеріали круглого столу «перспективи і ризики кодифікації оновленого кримінального та кримінального процесуального законодавства України», м. Київ, 4 червня 2013р. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України // Актуальні питання кодифікації законодавства. Випуск №5. – С. 15-17.

180. AkhtyrskaNataljyaNikolaevna. TechnikalsupplycognitiveprocessesincriminalproceedingsinUkraine // Europaiche Fachhochschule / European Applied Sciences, #5, 2013. P. 181-185.

181. Akhtyrska Natalja. Die Methodik Erlass Freispruch: Status und Perspektiven // Wissenschaft.Europa. Wissenschaftliche Publikation. Juristen. Okonomen. # 1. Juli 2013. P. 1-3.

182. Ахтырская Н.Н. Воплощение идей Ганса Гросса о методологическом значении криминалистики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правова держава: напрями та тенденції її розбудови в Україні», м. Одеса, 05-06 липня 2013р. - С. 94-97.

183. Ахтирська Н. Процесуальні колізії та практичні реалії суду присяжних // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності», 6-7 липня 2013 р., м. Харків. – С. 99-102.

184. Ахтырская Н. К вопросу о методологии уголовного судопроизводства: состояние и перспективы // Закон и жизнь: международный научно-практический правовой журнал, август 2013. – С. 15-18.

185. Ахтирська Н.М. Історичні етапи та витоки формування вимог до постановлення виправдувального вироку // Судова апеляція, № 3, 2013. – С. 79-84.

186. Ахтирська Н.М., Міщенко Н.В. Удосконалення методики розслідування корупційних правопорушень як відповідь на виклик часу Н.М. Ахтирська, Н.В. Міщенко // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства», м. Херсон, 11-12 квітня 2014р. Херсонський державний університет: тези доп. - Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014 - С. 220-223.

187. Ахтирська Н.М. Кримінальне провадження за Римським статутом: порівняльний аналіз з чинним законодавством України / Н.М. Ахтирська // Материалы международной конференции «Объективность в науке: реальность или миф», г. Донецк, 16 августа 2014г. : тезисы докл. – Д.: Научно-информационный центр «Знание», 2014. -С. 35-39.

188. Ахтырская Н.Н. Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом о Римском статуте: обязанность и реальность / Н.Н. Ахтырская // Материалы научной конференции «Взаимосвязь международного и национального права», г. Санкт-Петербург, 16 августа 2014г. : тезисы докл. - Санкт-Петербург: Фонд развития юридических наук, 2014. - С. 38-40

189. Ахтирська Н.М. Міжнародні стандарти та співробітництво в кримінальному провадженні щодо терористичної діяльності / Н.М. Ахтирська // Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія «Право». Випуск 28, 2014р. – С. 52-55.

190. Ахтирська Н.М. Створення та діяльність спільних слідчих груп: європейські стандарти та національні перспективи / Н.М. Ахтирська – Держава і право. Юридичні і політичні науки. Збірник праць Інституту держави і права імені В.М. Корецького. Вип. 66. – С. 220-227

191. Ахтирська Н.М. Принципи міжнародного співробітництва під час кримінального провадження / Н.М. Ахтирська – Судова апеляція, №4, 2014р. – С. 33-39.

192. Ахтирська Н.М. Створення та діяльність спільних сілдчих груп: європейські стандарти та національні перспективи / Н.М. Ахтирська – Держава і право. Юридичні і політичні науки. Збірник праць Інституту держави і права імені В.М. Корецького. Вип. 66. – С. 220-227.

193. Ахтирська Н.М. Принципи міжнародного співробітництва під час кримінального провадження / Н.М. Ахтирська – Судова апеляція, №4, 2014р. – С. 33-39.

194. Ахтирська Н.М. «Проблемні питання міжнародного співробітництва щодо захисту культурних цінностей в кримінальному судочинстві» // «Юридичний науковий електронний журнал» юридичного факультету Запорізького національного університету

195. Ахтирська Н.М. «Законодавче врегулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження у справах, пов’язаних з Інтернетом // «Право і суспільство» Дніпропетровського гуманітарного університету №5-2, 2015 С.176-181

196. Ахтирська Н.М. «К вопросу о трасграничном наблюдении в уголовном процессе Украины: проблемы имплементации и толкования конвенционных положений» // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata», September 2015 С. 35-40

197. Ахтирська Н.М. «К вопросу об электронных доказательствах в уголовном процессе Украины» // «Jurnalul juridic national: teorie şi practică» (Республика Молдова) , №4(14)2015.-С. 122-127

198. Ахтирська Н.М. «Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії // «Віче» журнал Верховної Ради України, 2015. № 18 (вересень)

199. Ахтирська Н.М. «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження щодо корупційних правопорушень: суб’єкти та повноваження» «Право» науковий вісник Ужгородського національного університету Випуск № 34. 2015

200. Ахтирська Н.М. «До питання доказової сили кіберінформації в аспекті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження» // «ПРАВО», Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск № 36, 2016. – С.123-126

201. Ахтирська Н.М. «До питання доказової сили кіберінформації в аспекті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження» / Н.М. Ахтирська. - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку», 12-13 лютого 2016 р., м. Херсон: Видавничий дім «Гельветика». - 2016. – С. 164-168.