Наукові публікації к.ю.н., ас. Зеленської М. І.

1. Дерев’янко М.І. Актуальні питання прийняття процесуальних рішень за проектом кримінального процесуального кодексу України / М.І. Дерев’янко // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2012. – С. 35-38.

2. Деревянко М.И. Содержание судебной деятельности на стадии досудебного расследования в уголовном процессе Украины / И.М. Деревянко // Закон и жизнь. – 2013. – № 9/2 (261). – С. 131-134.

3. Дерев’янко М.І. Міжнародно-правові критерії застосування примусу у кримінальному провадженні / М.І. Дерев’янко // Проблеми законності: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». - Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. - Вип. 121. - С. 288-296.

4. Дерев’янко М.І. Зміст та поняття ризиків у кримінальному процесі / М.І. Дерев’янко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. - № 96. – С. 78-80.

5. Дерев’янко М. Щодо ознак кримінально-процесуального примусу / М. Дерев’янко // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 7. - С. 147-150.

6. Деревянко М.И. Основания принятия решений в уголовном процессе Украины, ограничивающие права и свободы человека / М.И. Деревянко // Закон и право. - 2013. - № 8. - С. 67-70.

7. Дерев’янко М.І. Актуальні питання обґрунтування обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / М.І. Дерев’янко // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – C. 132-135.

8. Дерев’янко М.І. Форми реалізації кримінально-процесуальних гарантій прав та свобод особи / М.І. Дерев’янко // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали пост. діючого наук.-практ. семінару 25 жовт. 2013 р. / СБУ, Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: ТОВ «Оберіг», 2013. - Вип. 5. - С. 29-32.

9. Дерев’янко М. І. Загальна характеристика примусу, який застосовується під час кримінального провадження / М.І. Дерев’янко // Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27 листопада 2013 р., м. Одеса) / Відпов. за випуск Ю.П. Аленін. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 276-278.

10. Деревянко М.І. Кримінальна відповідальність за вчинення «катування» / М.І. Деревянко // Матеріали Міжнар. Наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговореню пятитомної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листопада 2013 року. – С. 782-783.

11. Деревянко М.І. Міжнародні засади застосування примусу під час кримінального провадження / М. І. Дерев’янко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 247-248.

12. Деревянко М.І. Щодо змісту поняття ризиків у кримінальному процесі України / М. І. Дерев’янко // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 197-199.

13. Дерев’янко М.І. Актуальні питання зв’язку кримінального права із конституційним у сфері забезпечення прав і свобод людини / М.І. Дерев’янко // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2014 р. / НЮУ ім. Я. Мудрого, НДІ вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Всеукр. громад. організація «Асоціація кримін. Права». - Харків: Право, 2014. - С. 474-476.

14. Дерев’янко М.І. Актуальні питання застосування примусу у кримінальному процесі / М.І. Дерев’янко // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали пост. діючого наук.-практ. семінару, 17 жовт. 2014 р. / Служба безпеки України, Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», НЮУ ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2014. - Вип. 6. - С. 38-40.

15. Дерев’янко М. Ознаки гарантій прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / М. Дерев’янко // Materiály X mezinárodni vĕdecko-praktická conference “Vĕdeckŷ průmysl evropskėho kontinentu – 2014”. – Dĺl. 8. – Právnĺ vĕdy. Administrativa.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – S. 37-40.

16. Дерев’янко М.І. Content and features of the coercion in criminal process / М.І. Дерев’янко // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 263-267.

17. Derevyanko M. Jurisdictional forms of protection of the rights and freedoms of suspect, accused in criminal proceedings of Ukraine / M. Derevyanko // European Political and Law Discourse - Volume 2, Issue 1. - Brno: South Palmira, 2015 - P. 361-367.

18. Дерев’янко М.І. Підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою М.І. Дерев’янко // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 3. – С. 22-27.

19. Дерев’янко М.І. Суд як гарант прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. М.І. Дерев’янко // Вісник кримінального судочинства. – 2016. - №1. – С. 19-25.

20. Зеленська М.І. Щодо ролі суду у питаннях застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / М.І. Зеленська // O NOUĂ PERSPECTIVĂ PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ DIN MOLDOVA ȘI UCRAINA: ASPECTUL JURIDICĂ 25-26 martie 2016 : Chișinău, Republica Moldova, 2016 – P. 185-188.

21. Зеленська М.І. Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: монографія / М.А. Погорецький, М.І. Зеленська. – Алерта, 2016. – 212 с.