Наукові публікації д.ю.н., проф. Шумила М. Є.

1. Шумило Н.Е. Актуальные вопросы обоснованности некоторых следственных действий при расследовании дел о госпреступлениях / Н.Е. Шумило, В.И. Зажицкий // Труды ВШ КГБ СССР. – Москва, 1985. -№36.

2. Шумило Н.Е. Актуальные вопросы обоснованности некоторых следственных действий при расследовании дел о госпреступлениях // Труды ВШ КГБ СССР. – Москва,

3. Шумило Н.Е. Основание привлечения в качестве обвиняемого по делам о государственных преступлениях // Труды ВШ КГБ СССР. – Москва, 1987. - №39.

4. Шумило М.Є. Правове регулювання депутатської недоторканності в кримінальному процесі // Радянське право. - 1988, - №7.

5. Шумило Н.Е. Особенности привлечения народных депутатов в качестве обвиняемых // Сборник ВК КГБ СССР. – Киев, 1988. - №17.

6. Шумило Н.Е. Особенности привлечения военнослужащих в качестве обвиняемых // Труды ВШ КГБ СССР. – Москва, 1989. - №45.

7. Шумило Н.Е. Правомерность поимки органами дознания лиц, заподозреных в совершении преступлений // Сборник ВК КДБ СССР. – Киев, 1989. - №19.

8. Шумило М.Є. Про депутатську недоторканність в кримінальному процесі // Сучасні проблеми держави та права. - Київ, -1990.

9. Шумило Н.Е. О сущности привлечения в качестве обвиняемого // Труды ВШ КГБ СССР. - Москва, 1990. - №47.

10. Шумило Н.Е. О критериях достаточности доказательств для формирования обвинения // Сборник ВК КГБ СССР. – Киев, 1990, -№20.

11. Шумило Н.Е. О сущности привлечения в качестве обвиняемого // Краткие тезисы докладов и научных сообщений республ. конф. "Актуальные проблемы формирования правового государства". - Харьков: Харьковский ордена Трудового Красного знамени Юридический институт им. Ф.Э.Дзержинского. -1990.

12. Шумило Н.Е. Институт привлечения в качестве обвиняемого нуждается в совершенствовании // Сборник научных статей Московского юридического института. – Москва, 1991.

13. Шумило М.Є. Методичні рекомендації по складанню заліків з курсу кримінального процесу з використанням ЕОМ // Вищі курси КДБ СРСР. – Київ, 1991.

14. Шумило Н.Е. О возбуждении уголовного дела органами дознания КГБ // Труды межрегиональной конференции "Правовые аспекты борьбы с организованой преступной деятельностью". - Киев: Институт подготовки кадров СБ Украины. - 1991.

15. Шумило Н.Е. О компетенции органов КГБ в свете задач борьбы с организованной преступностью // Материалы научно-практической конференции "Правовые аспекты борьбы с организованной преступностью". -Киев: ВК КГБ СССР. – 1991.

16. Шумило М.Є. Плани семінарських та практичних занять з курсу кримінального процесу з навчально-методичними матеріалами до них для потоку підготовки оперативних працівників з 1,5 річним терміном навчання // Вищі курси КДБ СРСР. – Київ, 1991.

17. Шумило М Є. Програма з курсу криміналістики для підготовки курсантів з п’ятирічним терміном денної форми навчання // Інститут підготовки кадрів СБУ. - Київ, 1991.

18. Шумило Н.Е. Уголовно-процессуальная оценка материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности // Сборник статей органов госбезопасности: проблемы борьбы с организованной преступностью и экономическим саботажем. - Ташкент: ВК КГБ СССР. - 1991.

19. Шумило М.Є. Збірник задач з кримінального процесу // Вищі курси КДБ СРСР. – Київ, 1992.

20. Шумило М.Є. Производство неотложных следственных действий органами дознания СБУ / М.Є. Шумило, В.І. Зажицкий // Інститут підготовки кадрів СБ України. - Київ, 1992.

21. Шумило Н.Е. Международные стандарты по правам человека и проблемы реабилитации в уголовном процессе Украины // Тезисы докладов и сообщений республиканской конференции “Проблемы борьбы с преступностью”. - Киев: Институт государства и права им. В.М. Корецкого АН Украины. – 1992.

22. Шумило Н.Е. Прокурорский надзор и проблемы реабилитации в уголовном процессе // Краткие тезисы докладов и научных сообщений республ. конф. "Закон Украины "О прокуратуре". Теория и практика его применения". - Харьков: Украинская юридическая академия, -1992.

23. ШумилоМ.Є. Удосконалювати правове регулювання реабілітації жертв політичних репресій //Право України. -1992. - №4.

24. Шумило Н.Е. Юридическая обоснованность ограничения прав граждан при обеспечении национальной безопасности // Материалы научно-практической конференции "Национальная безопасность и права человека" - Новосибирск: Новосибирские ВК КГБ СССР. -1992.

25. Шумило Н.Е. Юридическая природа ограничения прав граждан и проблемы их восстановления при обеспечении безопасности Украины // Сборник материалов научно-практической конференции "Основные задания и направления деятельности Службы безопасности Украины в современных условиях" - Киев: Институт подготовки кадров СБУ. - 1992.

26. Шумило М. Є. Проблеми використання оперативно-розшукової інформації в кримінальному судочинстві // Науковий вісник Ін-ту підготовки кадрів СБУ. -1993, - № 1.

27. Шумило М.Є. Проблеми доказування і реабілітації в кримінальному процесі // Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції “Правова система України: теорія, практика” // Президія Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Академія правових наук України. – Київ. -1993.

28. Шумило Н.Е. Процессуальные условия использования оперативно-розыскной информации в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе //Міжвузівський збірник наукових праць. - м. Одеса: Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова.- 1993.

29. Шумило М.Є. Чітке формулювання підстав для проведення слідчих дій – одна із гарантій дотримання прав громадян в кримінальному процесі // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Дніпропетровського державного університету "Українознавство і гуманізація освіти" - Дніпропетровськ: ДДУ. –1993. – Ч. 4.

30. Шумило М.Є. Жертви репресій / М.Є. Шумило, Ю.С. Шемшученко, В.І. Пристайко // Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 1993.

31. Шумило М.Є. Реабілітація жертв політичних репресій в Україні // Інститут підготовки кадрів СБ України. - Київ,

32. Шумило Н.Е. Международные стандарты о правах человека и проблемы их ограничения в оперативно-розыскной деятельности органов СБ Украины// Информационный весник ОД. – 1994. - № 2

33. Шумило М.Є. Про реабілітацію у кримінальному судочинстві та оперативно-розшуковій діяльності // Вісник Дніпропетровського університету. Правознавство. - 1994, - №2.

34. Шумило М.Є. Проблеми кримінально-процесуальної оцінки слідчим оперативно-розшукових матеріалів // Науковий вісник Ін-ту підготовки кадрів СБУ. -1994, - № 2.

35. Шумило М.Є. Проблеми правового регулювання положення та функцій спеціаліста при його участі в слідчих діях та судовому засіданні / М.Є. Шумило, В.К. Лисиченко // Вісник Дніпропетровського університету. Правознавство. - 1994, - №2.

36. Шумило Н.Е. К вопросу о необходимости обеспечения гарантий прав и законных интересов лиц, заподозренных в совершении преступления при захвате и доставлении в правоохранительные органы // Информационный весник управления Оперативного документирования СБУ. – Київ, 1995. -№3.

37. Шумило М.Є. Про проект нового Кримінально-процесуального кодексу України / М.Є. Шумило, В.А. Колесник // Науковий вісник Інституту підготовки кадрів СБУ. -1995, - № 3.

38. Шумило М.Є. Проблеми реабілітації в кримінальному судочинстві // Науковий вісник Ін-ту підготовки кадрів СБУ. –1995. - № 3.

39. Шумило М. Є. Проблеми реабілітації в оперативно-розшуковій діяльності // Тези доповідей та наукових повідомлень республіканської конференції "Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку". - Харків: Національна юридична академія України. -1995.

40. Шумило М.Є. Проблеми реформування попереднього слідства в кримінальному процесі України // Матеріали науково-практичної конференції "Стан кодифікаційного процесу в Україні: систематичність, пріоритети, кодифікація". - Львів: Міністерство юстиції України, юридичний факультет Львівського державного університету. - 1995

41. Шумило М.Є. Програма з курсу криміналістики для підготовки курсантів з п’ятирічним терміном денної форми навчання // Інститут підготовки кадрів СБУ. – Київ, 1995.

42. Шумило М.Є. Оперативно-розшукова діяльність // Юридичний словник-довідник. - Київ: Інститут держави та права НАН України. - 1996.

43. Шумило М.Є. Про попереднє слідство в новому КПК України // Науковий вісник Академії СБ України. – 1996. - № 2.

44. Шумило М.Є. Про узгодження КПК України із Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" // Матеріали науково-практичної конференції "Концепція розвитку законодавства України". - Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України - 1996.

45. Шумило Н.Е. Проблемы уголовно-правовой и уголовно-процессуальной оценки оперативно-розыскных материалов сотрудниками управления Оперативного документирования // Информационный весник управления Оперативного документирования СБУ. – Київ. –1996. -№2.

46. Шумило М.Є. Реабілітація репресованих громадян // Юридичний словник-довідник. - Київ: Інститут держави та права НАН України. – 1996.

47. Шумило Н.Е. Связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса // Теория и практика оперативно-розыскной деятельности. – Сборник научных статей. -Киев: Академия СБ Украины. –1996.

48. Шумило М.Є. Служба безпеки України // Юридичний словник-довідник. - Київ: Інститут держави та права НАН України. – 1996.

49. Шумило М.Є. Про відповідальність держави за кримінальне переслідування невинних // Матеріали міжнародної конференції "Конституція і міжнародне право" - Київ: Інститут держави і права НАН України, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Юридичний факультет Київського національного університету ім. Т.Шевченка. - 1997.

50. Шумило М.Є. Про матеріали оперативно-розшукової діяльності, що використовуються в інтересах кримінального судочинства // Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю. - Актуальні розробки пропозиції наукових і практичних працівників”. - Київ: Науково-дослідний інститут проблем людини. – 1997. - Т.7.

51. Шумило М.Є. Про механізм свавілля і беззаконня в роки сталінських репресій // Початок десталінізації в Україні” (до 40-річчя закритої доповіді М.Хрущова на ХХ з’їзді КПРС) //Збірник наукових статей. - Київ: Інститут історії України НАН України. -1997.

52. Шумило М.Є. Конституція і проблеми вдосконалення законодавства про реабілітацію в кримінальному процесі // Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми досвіду і перспективи // Збірник наукових праць АПН України. – Харків, 1998.

53. Шумило Н.Е. Конституция Украины и проблемы совершенствования законодательства о реабилитации в уголовном процессе // "Проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел в современных условиях и подготовки кадров для системы МВД". Тезисы материалов международной научно-практической конференции. - Минск, 9-10 апреля 1998 года.

54. Шумило М.Є. Програма дисципліни "Кримінально-процесуальне право України" для вищих учбових закладів по спеціальності “Правознавство” // Національна академія СБУ. – 1998.

55. Шумило М.Є. Проблеми відповідальності держави за кримінальне переслідування невинних // Матеріали національної конференції (17-18 грудня 1998 року, Київ) "50-річчя загальної декларації прав людини". - Київ: Міністерство юстиції України, Система організації об'єднаних націй в Україні. – 1998.

56. Шумило М.Є. Відсутність події злочину - підстава, що дає право на реабілітацію в кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - №4.

57. Шумило М.Є. Вплив оперативно-розшукових матеріалів на законність кримінально-процесуального провадження // Київ: Науковий вісник академії СБУ.- 1999. - № 8.

58. Шумило М.Є. До питання про шкоду, завдану особі незаконним кримінальним переслідуванням // Проблеми законності. - Харків: Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого.-1999. - Вип. № 40.

59. Шумило М.Є Реабілітаційні провадження в кримінальному процесі // Академія СБ України. - Київ, 1999.

60. Шумило М.Є. Забезпечення права на реабілітацію в кримінальному процесі / М.Є. Шумило, З.Д. Смітієнко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 1999. - № 1.

61. Шумило М.Є. Про вплив оперативно-розшукових матеріалів на законність кримінально-процесуального провадження // Науковий вісник Академії СБ України. – 1999. - №8.

62. Шумило М.Є. Проблематичність знання у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Національної академії СБУ. – Київ, 1999. - № 10-11.

63. Шумило М.Є. Проблеми процесуального порядку реабілітації в кримінальному процесі // Вісник Луганського інституту МВС України. – 1999. -№ 2.

64. Шумило М.Є. Юридична природа і галузева належність інституту реабілітації в кримінальному процесі // Вісник Академії правових наук України. Харків, 1999. - № 3(18).

65. Шумило М.Є. Розбіжність кримінально-правових і кримінально-процесуальних відносин як передумова реабілітації // Збірник наукових праць Національної академії СБУ. – Київ, 2000. - № 1.

66. Шумило М.Є. Навчально-тематичний план з курсу кримінального процесу для потоків підготовки оперативних працівників з п’ятирічним терміном навчання // Національна академія СБУ. – Київ,

67. Шумило М.Є. Реабілітація – форма відповідальності держави перед особою // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2000. - №3.

68. Шумило М.Є. Суперечливий характер кримінально-процесуального пізнання // Збірник наукових праць Національної академії СБУ. – Київ, 2000. - № 2.

69. Шумило М.Є. Реабілітація у кримінальному процесі України // Харків: 2001

70. Шумило М.Є. Кримінально-процесуальна реституція як спосіб відшкодування шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. Одеса, 2001. - № 1.

71. Шумило М.Є. Навчально-методичні матеріали з кримінального процесу для курсантів з п’ятирічним терміном навчання // Національна академія СБУ. – Київ, 2001.

72. Шумило М.Є. Поняття моральної шкоди, завданої незаконним кримінальним переслідуванням // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. - №1.

73. Шумило М.Є. Поняття, сутність і критерії оцінки незаконних процесуальних дій і рішень // Науковий вісник Національної академії Внутрішніх Справ України.- 2001. - №1.

74. Шумило М.Є. Про деякі питання щодо підстав відшкодування шкоди завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, прокуратури і суду // Вісник Верховного Суду України. – 2001 - № 1.

75. Шумило М.Є. Проблеми відповідальності держави за кримінальне переслідування невинних // Тези міжнародної науково-практичної конференції “50 – років Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод і проблеми формування правової держави в Україні” 19-20 жовтня 2000 р. - Харків: Національна юридична. академія України – 2001.

76. Шумило М.Є. Проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в доказуванні в кримінальних справах: теоретичні і практичні аспекти //Вісник Луганського інституту МВС України. –2001. - №3

77. Шумило М.Є. Програма по спеціалізованому курсу кримінального процесу для складання кандидатських іспитів // Національна академія СБУ. – Київ, 2001.

78. Шумило М.Є. Спеціальні умови відшкодування майнової шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. - №2

79. Шумило М.Є. Історія розвитку інституту реабілітації в кримінально-процесуальному законодавстві Росії // Збірник наукових праць Російської державної юридичної академії. - Москва, 2002

80. Шумило М.Є. Коментар до Кримінально – процесуального Кодексу України // Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального Кодексу України. // Під заг. ред. В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка.- К.: Форум, 2002

81. Шумило М.Є. Наукові засади використання оперативно-розшукових матеріалів в доказуванні у кримінальних справах // Судова реформа в Україні (Проблеми і перспективи), Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2002 р. м. Харків

82. Шумило М.Є. Обвинувач // Юридична енциклопедія. - К., видавництво “Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана. –2002. - Т.- 4.

83. Шумило М.Є. Обвинувачення // Юридична енциклопедія. - К., видавництво “Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, -2002.- Т.- 4

84. Шумило М.Є. Обшук // Юридична енциклопедія. - К., видавництво “Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, -2002. - Т.- 4.

85. Шумило М.Є. Огляд у кримінальному процесі // Юридична енциклопедія. - К., видавництво “Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, -2002. - Т.- 4.

86. Шумило М.Є. Оголошення розшуку обвинуваченого // Юридична енциклопедія. - К., видавництво “Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, -2002. - Т.- 4.

87. Шумило М.Є. Оперативно-розшукова діяльність як навчальна дисципліна // Проблеми вищої освіти. Тези доповідей на науково-практичній конференції 18-19 грудня 2001 року //Національна юридична академія Ім. Я. Мудрого, 2002.

88. Шумило М.Є. Поняття кримінально-процесуальної оцінки матеріалів оперативно-розшукової діяльності / М.Є. Шумило, М.І. Костін // Проблеми удосконалення правового регулювання ОРД... Матеріали науково-практичної конференції 20 грудня 2001 року. – Х., 2002

89. Шумило М.Є. Проблеми використання оперативно-розшукових матеріалів у доказуванні по кримінальним справам (теоретичні і практичні аспекти) // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. - 2002 - № 2.

90. Шумило М.Є. Проблеми удосконалення правового регулювання ОРД: взаємодія оперативно-розшукових підрозділів і органів досудового слідства // Кримінально-процесуальна оцінка матеріалів ОРД / За ред. професора Ю.М. Грошового – Харків: ФПС СБУ Національна юридична академія України. – 2002

91. Шумило М.Є. Пред’явлення обвинувачення // Юридична енциклопедія. – К., видавництво “Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана. -2003. - Т. 5.

92. Шумило М.Є. Публічне обвинувачення // Юридична енциклопедія. – К., видавництво “Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана. –2003. - Т. 5.

93. Шумило М.Є. Реабілітація // Юридична енциклопедія. – К., видавництво “Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана. –2003. - Т. 5.

94. Шумило М.Є. Слідче доручення // Юридична енциклопедія. – К., видавництво “Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана. –2003. - Т. 5.

95. Шумило М.Є. Кримінально-процесуальне право України / М.Є. Шумило, В.І. Малюга // Навчально-методичний посібник. Кримінально-процесуальне право України:. - К., 2003. - 94 с.

96. Шумило М.Є. Наукова робота – важлива складова діяльності сучасного університету // Матеріали науково-практичної конференції. – м. Київ, 3 лютого 2005 року.

97. Шумило М.Є. Про принцип відповідальності держави перед особою у кримінальному судочинстві // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні //Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 року). - Острог, 2005.

98. Шумило М.Є. Проблеми реформування досудового розслідування // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного Університету імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2005. - Випуск 4-5.

99. Шумило М.Є. Проект КПК не готов // Юридична практика. - № 17 (383) від 25/04. – 2005р.

100. Шумило М.Є. Про реформування судово-експертної діяльності в Україні / М.Є. Шумило, В.К. Лисиченко // Криміналістичний вісник №1 (3). -Київ, 2005.

101. Шумило Н.Е. Взаимосвязь и противоречия в уголовно-правовых уголовно-процессуальных отношениях // Источники уголовно-процессуального права. – М.: Изд-во МГУ. – 2006.

102. Шумило М.Є. Відповідальність слідчого за порушення норм кримінально-процесуального законодавства // Правничий вісник Університету “КРОК”. – 2006. – № 2.

103. Шумило Н.Е. К вопросу о принципе ответственности государства перед личностью в уголовном судопроизводстве // Материалы Научно-практической конференции «Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве». - Киев, 2006

104. Шумило М.Є. Кримінально-процесуальна реституція як спосіб відшкодування шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням // Правничий вісник Університету «КРОК». - 2006. - №1.

105. Шумило Н.Е. Мифы и реальности реформ в уголовном судопроизводстве Украины // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: вопросы теории законодательства, практики применения (к 5-тилетию УПК РФ). – М., 2006.

106. Шумило Н.Е. Научные основы реформирования уголовно-процессуального законодательства в Украине // Научно-технический прогресс и право. - Ставрополь, 2006

107. Шумило М.Є. Нова форма досудового розслідування – гарантія права обвинуваченого на кваліфікований захист // Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення// Національна юридична академія ім. Я. Мудрого. - Харків. – 2006.

108. Шумило Н.Е. Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве // Уголовное судопроизводство (Россия). – М. - 2006. - № 3.

109. Шумило Н.Е. Влияние идей Фойницкого И.Я на формирование института реабилитации в уголовном процессе // Стратегия развития уголовного судопроизводства. – Спб, 2007.

110. Шумило Н.Е. И кассации, и прокуроры бывают разными // Юридична практика, 2007. – № 47.

111. Шумило М.Є. «КРОК» - вища освіта наукового рівня // «Юридична газета». - № 29-30. – 26 липня 2007 року

112. Шумило Н.Е. Об процесуальних правах прокурора при обжаловании судебных решений // «Юридическая практика» - № 51. – 18 грудня 2007.

113. Шумило Н.Е. Об основных подходах к реформированию уголовного процесса на Украине // «Юридическая практика» - № 51. – 18 грудня 2007.

114. Шумило Н.Е. Проблемы реализации права на судебную защиту в досудебном расследовании // Право на судебную защиту. - Томск, 2007.

115. Шумило Н.Е. Проблемы устранения инквизиционности в уголовном процессе Украины // Материалы Международной научно-практической конференции «Приоритетные направления развития правового государства» - Барнаул, 2007

116. Шумило М.Є. Слідча та судова практика і проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства // Правничий вісник Університету “КРОК”. – 2007. – № 2.

117. Шумило М.Є. Обвинувач // Великий енциклопедичний юридичний словник /За редакцією акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка»», 2007.- С.537.

118. Шумило М.Є. Обвинувачення // Великий енциклопедичний юридичний словник /За редакцією акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка»», 2007.- С.539.

119. Шумило М.Є. Обшук // Великий енциклопедичний юридичний словник /За редакцією акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка»», 2007.- С.552.

120. Шумило М.Є. Оголошення розшуку обвинуваченого // Великий енциклопедичний юридичний словник /За редакцією акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка»», 2007.- С.552-553.

121. Шумило М.Є. Пред’явлення обвинувачення // Великий енциклопедичний юридичний словник /За редакцією акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка»», 2007.- С.702.

122. Шумило М.Є. Публічне обвинувачення // Великий енциклопедичний юридичний словник /За редакцією акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка»», 2007.- С.746.

123. Шумило М.Є. Реабілітація // Великий енциклопедичний юридичний словник /За редакцією акад. НАН України Ю.С.Шемшученка.-К.: ТОВ «Видавництво»Юридична думка»», 2007.- С.757-758.

124. Шумило Н.Е. Проблемы реализации права на судебную защиту в досудебном расследовании // Право на судебную защиту в уголовном процессе: [сб.статей по материалам международной научно-практической конференции(г.Томск, 20-22 сентября 2007 г.)]. Томск, 2007. С.141-144.

125. Шумило Н.Е. Комплексный подход к реформированию досудебного производства в отечественном уголовном процессе// Вісник ЛДУВС ім. Дидоренка. – 2008. – Спецвипуск № 3.

126. Шумило М.Є. Стратегія розвитку управління економічною безпекою суб’єктів господарювання (теоретико-методологічний аспект) / В.С. Сідак, О.А. Кириченко, В.І. Грушко, П.Я. Пригунов, С.М. Лаптєв // К. : ІЕП “КРОК”, 2008.

127. Шумило М.Є. Прийняття рішень у стані ризику про проведення оперативно-розшукових заходів підрозділами органів внутрішніх справ / М. Є. Шумило, Бабічев Д.О. // Луганськ : РИО ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка. – 2009.

128. Шумило М.Є. Діяльністний підхід у реформуванні досудового розслідування // Збірник наукових праць. – 2009. - №32

129. Шумило М.Є. Проблеми правомірності обмеження прав людини в сфері національної безпеки // Матеріали Другої міжнародної конференції демократичних цінностей і дотримання прав людини в діяльності спецслужб 24 квітня 2009 р., м. Київ

130. Шумило М.Є. Проблеми правомірності прийняття рішень підрозділами карного розшуку про проведення оперативно-розшукових заходів, що тимчасово обмежують конституційні права громадян / М.Є. Шумило, Д.О. Бабічев // Вісник Луганського державного університету ВС України. – 2009. – Спецвипуск № 2. – Ч. 1(с.28-39).

131. Шумило М.Є. Проблеми функціональної структури досудового розслідування // Матеріали науково-практичної конференції “Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності” 3 квітня 2009 р. – К. : Атіка, 2009.

132. Шумило М.Є. Стандарти обмеження прав особи в законодавстві постмодерної держави // Матеріали науково-практичної конференції “Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина”. – Чернівці, 2009.

133. Шумило М.Є. Структура кримінально-процесуальної діяльності очікує на реформу // Юридичний вісник України. - № 41. – 10-16 жовтня.

134. Шумило М.Є. Структура кримінально-процесуальної діяльності очікує на реформу // Юридичний вісник України. - № 42. – 17-23 жовтня 2009 року.

135. Шумило М.Є. Щодо моделі досудового розслідування в новому КПК України // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 23 жовтня 2009 р., м. Харків. – Х.: ТОВ “Оберіг”, 2009.

136. Шумило М.Є. Обвинувачення // Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5, с. 508-509

137. Шумило М.Є. Обшук // Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5, с. 511-512.

138. Шумило М.Є. Огляд у кримінальному процесі // Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5, с. 539-514

139. Шумило М.Є. Оголошення розшуку обвинуваченого // Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5, с. 542-543

140. Шумило М.Є. Реабілітація // Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5, с. 697-699

141. Шумило М.Є. Реабілітація – форма відповідальності держави перед особою у кримінальному процесі // Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5, с. 699 - 704

142. Шумило М.Є. Слідче доручення // Міжнародна поліцейська академія. – Київ, 2009 – т.5, с. 785

143. Шумило М.Є. Структура кримінально-процесуальної діяльності очікує на зміни // Вісник Державної судової адміністрації України. Київ: Офіційне науково-практичне видання. №4(13), 2009 р., С. 9-17.

144. Шумило М.Є. Про принцип відповідальності держави перед особою у кримінальному судочинстві // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" - 2010 - № 2

145. Шумило М.Є. Способи компенсації моральної шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням // Часопис НаУ ОА. - 2010- №1 (13).

146. Шумило М.Є. Умови виправданості рішень у стані ризику про проведення оперативно-розшукових заходів підрозділами органів внутрішніх справ / М.Є. Шумило, Д.О. Бабічев // Вісник Луганського державного університету ВС України. – 2010. – Спецвипуск № 4. – С.63-76.

147. Шумило М.Є. Оперативно-розшукова і кримінально-процесуальна діяльність – нова форма досудового розслідування в проекті КПК України // Науковий вісник НА СБ України – Київ, 2011 - № 38.

148. Шумило М.Є. Оперативно-розшукові заходи в структурі досудового розслідування – передумова для зміни форми кримінального процесу // Матеріали IIIміжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики, присвяченої десятиріччю Міжнародного гуманітарного університету » 28 жовтня 2011 р., Одеса, с. 402-408.

149. Шумило М.Є. Економічна безпека як складова національної безпеки України / М.Є. Шумило, С.І. Ткаленко // Збірник наукових праць НА СБУ. Київ, 2011р., №36

150. Шумило М.Є. Оперативно-розшукові і слідчі дії: взаємозв’язок і розбіжність ( гносеологічна і правова природа) // Становлення системи негласного розслідування у кримінально - процесуальному законодавстві України, Київ, НАВС, 7.10.2011 р. (матеріали круглого столу).- с.24-29.

151. Шумило Н.Е. Взаимосвязь оперативно-розыскных и следственных действий// 12 Международная научно-практическая конференция «Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России», 28-30 ноября 2011г., г. Москва.

152. Шумило М.Є. Лисиченко В.К. - вчений і педагог // Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 90-річчю В.К. Лисиченко та 92-річчю з дня народження І.Я.Фрідмана. 23 грудня 2011 р., м. Ірпінь.

153. Шумило М.Є. Теоретичний аналіз доказування у кримінальному процесі // Право України.-Київ: МІНЮСТ України – ISSN 0132-1331. – 2011р., №5, С.348-351.

154. Шумило М.Є. Правова позиція як засіб діяльності доказування у кримінальному процесі / М.Є. Шумило, В.П. Гмирко // Право України.-Київ: МІНЮСТ України – ISSN 0132-1331. – 2011р., №9, С. 238-247.

155. Шумило М.Є. Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України / М.Є. Шумило, В.С.Рудей // Монографія / М.Є. Шумило, – Х.:СПДФО Бровін О.В. 2012. – 208с.

156. Шумило М.Є. Непрямі докази в кримінальному процесі : Монографія / М.Є. Шумило, О.К. Тугарова. – Х. СПДФО Боровін О.В., 2012. – 206с.

157. Шумило М.Є. Охорона прав і законних інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру, на стадії досудового розслідування : Монографія / М.Є. Шумило, Г.К. Тетерятник. –Донецьк. – ДЮІ МВС 2012 – 214 с.

158. Шумило М.Є. Оперативно-розшукові заходи в структурі досудового розслідування в проекті КПК України ( проблеми унормування і правозастосування) // Право України.-Київ: МІНЮСТ України – ISSN 0132-1331. – 2012р., №3-4, С. 454-463.

159. Шумило М.Є. Вдосконалення нормативної моделі накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв'язку / М.Є. Шумило, В. С. Рудей // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2012. - No. 1(5) :

160. Шумило М.Є. Оперативно - розшукова діяльність – нова форма досудового розслідування // Право України №4 2012 р.. 1 дрк. арк.

161. Шумило М.Є. Оперативно-розшукові заходи в структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) // Нова форма досудового розслідування КПК України та проблеми її реалізації діяльності СБ України (матеріали міжвідомчої наукової - практичної конференції 27 квітня 2012 р. м. Київ , ст.. 313-331)

162. Шумило М.Є. Поняття доказів у новому КПК України (інтерпретація нової моделі) // Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми. (Збірник матеріалів міжнародної практичної конференції з нагоди 10 річчя Ірпінської фінансової юридичної академії та 80 річчя з дня народження відомого вченого – криміналіста сучасності доктора юридичних наук Бахіна В.П., Ірпінь 16 листопада 2012 р., стр. 353 – 356)

163. Шумило М.Є. Поняття доказів в КПК України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі // Збірник наукових праць Національної академії СБ України № 43. 2012 р.

164. Шумило М.Є. Загальне поняття доказів у КПК України (наукова інтерпретація нормативної моделі) // Докази і доказування за новим кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка), Харків, 2013 р., стр. 23-28

165. Шумило М.Є. Поняття «докази» у Кримінальному процесуальному кодексі України: спроба критичного переосмислення ідеології нормальної моделі // Вісник Верховного Суду України №2(150), 2013 р., стр. 40-48

166. Шумило М.Є. Досудові і судові докази у КПК України // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ № 1(5), 2013 р. стр. 82-86

167. Шумило М.Є. Докази досудового і судового провадження в КПК України: співвідношення та їх функціональне призначення // Право України №11, 2013 р. стр. 206-215