Наукові публікації к.ю.н., доц. Лисенка А. М.

1. Лысенко А.Н. Экспериментальные исследования русской письменной речи с целью решения вопроса о родном (белорусском) языке автора анонимного документа // Криминалистика и судебная экспертиза: Межвед. науч.-метод.сборник. – К.:“Вища школа”, 1981. - Вып.23.– С.64-70.

2. Лысенко А.Н. Языковые нарушения, характерные для русской письменной речи носителей белорусско-русского двуязычия. (Метод.пособие). Теоретические и методические основы экспертного решения вопросов о родном (украинском, белорусском) языке автора документа, выполненного на русском языке. – М., ВНИИСЭ, 1982. – С.86-101.

3. Лысенко А.Н. Вопросы судебно-автороведческой диагностической экспертизы. (Метод. пособие). –К.:РИОМВДУССР, 1984.–С.92-128.

4. Лысенко А.Н. К вопросу о признаках почерка исполнителя неподлинной подписи и их локализации в исследуемых объектах // Криминалистика и судебная экспертиза: Респ. Межвед.науч.-метод. сборник МЮ УССР, КНИИСЭ. – К., 1989. - Вып. №

5. Лысенко А.Н. Теоретические основы определения возраста автора спорного документа // Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы: Сб. науч. тр. МЮ СССР, ВНИИСЭ. – М.,1989. – С.161-173.

6. Лысенко А.Н. О систематизации подписей, выполненных с подражанием, и методических началах их исследования // Вопросы теории и практики судебной экспертизы: Сб.науч.тр. МЮ СССР, ВНИИСЭ. – М.,1990.– С.151-160.

7. Лысенко А.Н. Современное состояние криминалистического исследования неподлинных подписей // Обзорная информация. Серия: Отечественный опыт. - Вып.4. – М.,1990. – 32 с.

8. Лысенко А.Н. О значимости идентификационных признаков в неподлинных подписях, выполненных после формирования кратковременного двигательного навыка // Актуалии судебной экспертизы: Тез. науч. конф. (12-13 ноября 1991года) МЮ Литвы. Литов. НИИСЭ. – Вильнюс, 1991.– С.62-64.

9. Лысенко А.Н. О принципах классификации подписей, выполненных с подражанием // Криминалистика и судебная экспертиза: Респ. межвед. науч.-метод. сборник, МЮ УССР, КНИИСЭ. – К.,1991. - Вып.43. – С.68-74.

10. Лысенко А.Н. Возможности создания методов (методики) установления исполнителя неподлинной подписи // Актуальные вопросы судебной экспертизы: Сб. науч.тр. МЮ РСФСР. ВНИИСЭ. – М.,1992. – С.72-93.

11. Лысенко А.Н. К вопросу о влиянии степени совершенства письменно-двигательного навыка на “качество” выполнения подписи с подражанием // Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью. МЮ Белоруссии. – Минск, 1992. – С.132-134.

12. Лысенко А.Н. Об устойчивости общих признаков почерка исполнителей неподлинных подписей, выполненных с подражанием без предварительной тренировки // Криминалистика и судебная экспертиза: Межвед. науч.-метод. сборник МЮ УССР. КНИИСЭ. – К.,1993. - Вып.46. – С.67-69.

13. Лысенко А.Н. Установление исполнителей неподлинных подписей. (Гл.5 метод. пособия для экспертов) // Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов. Методика исследования подписей. - Вып.3. –М.:МЮРФ, Российский федеральный центр судебных экспертиз,.

14. Лысенко А.Н. Рациональная организация умственного труда – резервы творческих возможностей преподавателя // Матеріали 4-ої Міжнародної науково-практ. конф.”Творчість, як предмет міждисциплінарних досліджень та навчання” 24-25 квітня 1997. – К., НТУУ”КПІ”, 1997. – С.92-93.

15. Лысенко А.Н. К вопросу о принципах построения методики исследования неподлинных подписей с целью установления их исполнителей // Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики. – Харьков: “Право”, 1998. – С.63-65.

16. Лысенко А.Н. Проблемні питання розвитку юридичної освіти // Матеріали: VІ Міжнародна науково-методична конференція “Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти” 6-7 червня 2002 року. – К.: Політехніка, 2002. – С. 222-224.

17. Лисенко А.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності “Правознавство” // Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. – К.:Вид-во ун-ту, 2003. – 163 с.

18. Лисенко А.М. Конституційна реформа в Україні та права людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юридичні науки. Вип. №60. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – С. 9-13.

19. Лисенко А.М. Застосування біометричних систем для ідентифікації особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. №61. – К.:ВПЦ “Київський університет”, 2004.– С.87-92.

20. Лисенко А.М. Захист прав людини під час проведення окремих процесуальних дій в праві Європейського Союзу та національному законодавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 67-69. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – С.115-120.

21. Лисенко А.М. Право потерпілого на захист своїх процесуальних прав та відшкодування завданої йому матеріальної і моральної шкоди // Матеріали міжнародної наукової конференції “ Наукові правничі школи Київського університету ” від 12 жовтня 2005 р. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – С.162-166.

22. Лисенко А.М. Групування ідентифікаційних ознак письмово-рухових навичок виконавців підписів, виконаних із наслідуванням // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Збірник наук.-практ. матеріалів. Вип.5. – Харків: ”Право”, 2005. – С.185-190.

23. Лисенко А.М. Заключний звіт по темі №01БФ042-01 “Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні” / Спеціально-правові способи захисту прав і свобод громадян в Україні:

24. Конституційний розвиток прав людини в Сполучених Штатах Америки. – С.754-774;

25. Дослідження процесуальних аспектів захисту прав людини в українському та європейському законодавстві. – С.845-856;

26. Захист прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного під час виконання окремих процесуальних дій у праві Європейського Союзу та національному законодавстві. – С.857-870;

27. Перспективи впровадження інституту примирення в законодавство України. – С.870-882;

28. Право потерпілого на захист своїх процесуальних прав та відшкодування завданої йому матеріальної і моральної шкоди. – С.882-899.

29. Використання можливостей криміналістичного дослідження документів при розслідування економічних злочинів, пов’язаних з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом, торгівлею людьми, нелегальною міграцією та тероризмом. – С.1416-1450.

30. Лисенко А.М. Захист процесуальних прав потерпілого та право на відшкодування завданої йому матеріальної і моральної шкоди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. №70-71. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – С.77-86.

31. Лисенко А.М. Захист прав потерпілого в кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України, №5 (55).– К.:“Логос”. 2006. – С.92-104.

32. Лисенко А.М. Актуальні питання криміналістичного дослідження недійсних підписів, виконаних з наслідуванням оригіналу або його узагальненого вигляду // Право і суспільство. Науковий журнал, №1. – К, 2006. – С.119-128.

33. Лисенко А.М. Право потерпілого на відшкодування завданої йому матеріальної та моральної шкоди // Бюлетень Міністерства юстиції України, №1 (63).– К,: Вид-во “Логос”. 2007. – С.90-101.

34. Лисенко А.М. Захист прав потерпілого в кримінальному процесі // Відновне правосуддя в Україні / Український Центр Порозуміння. Щоквартальний бюлетень №1(5)., 2007. – С.85-93.

35. Лисенко А.М. Правова освіта, права людини України в контексті Болонського процесу // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (15-16 грудня 2006 року). – К.:ВГЛ „Обрії”, 2008. – С.56-60.

36. Лисенко А.М. Окремі процесуальні аспекти захисту прав і свобод людини і громадянина в українському та європейському законодавстві / Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференція “Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту” (23-24 листопада 2007 року). – К.: ВГЛ ”Обрії”, 2008. – С.101-105.

37. Лисенко А.М. Основні способи захисту документів від підробки та техніко-криміналістичне їх дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 80. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С.11-19.

38. Лисенко А.М. Основні способи підробки документів та техніко-криміналістичне їх дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип.№81. – К.:ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С.147-160.

39. Лисенко А.М. Кафедра криміналістики: вчора, сьогодні, завтра / Котюк І.І., Лисенко А.М. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 81. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С.133-138.

40. Лисенко А.М., Бобонич Є.Ф. Центр дослідження проблем прав людини в структурі юридичного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 81. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С.236-239.

41. Лисенко А.М. Захист прав потерпілих від порушень міжнародних норм у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права // Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту /Друга Всеукраїнська науково-практична конференції 24 квітня 2009 року. Матеріали доповідей та виступів. -Вип.2. –К.:ВНЦ»Київський університет»,2009. –С.214-218.

42. Лисенко А.М. Заключний звіт по науковій темі №06БФ042-01 «Механізм адаптації законодавства в сфері прав громадян України до законодавства європейського союзу». – Т.4 «Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в сфері захисту прав громадян України в галузях кримінально-правових та кримінально-процесуальних правовідносин». – К., 2010 рік.:

43. Аналітичний огляд законодавства Європейського Союзу в сфері кримінально-правових та процесуальних правовідносин. – С.76-96.

44. Права дитини в контексті європейського законодавства. – С.96 -116.

45. Лисенко А.М. Міжнародний досвід боротьби з корупцією //Плебсологічне осмислення перспектив розвитку української держави / Третя Всеукраїнська науково-практична конференція 20 травня 2010 року (Матеріали доповідей і виступів). –К.:ВНЦ «Київський університет», 2010. -Вип.3. – С.267-273.

46. Лисенко А.М. Витоки гетьманської державності в Україні // Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 20 травня 2010 року. – К.:ВГЛ «Обрії», 2010. –С.38-40.

47. Лисенко А.М. Міжнародна спільнота в боротьбі з корупцією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 83. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – С.22-25.

48. Лисенко А.М. Окремі аспекти криміналістичного дослідження недійсних підписів. Збірник науково практ. конференції // Експертне забезпечення розслідування окремих видів злочинів. –К.: «Навчально-науковий ін-т слідчих і криміналістів нац. акад. вн. справ», 2011. – С.122-125.

49. Лисенко А.М. Порушення міжнародних норм в сфері прав людини та відшкодування завданих збитків потерпілим. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції // Верховенство права: історія, теорія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 грудня 2011 року). – К.:ВПЦ «Київський ун-т.», 2011. – С.87-90.

50. Лисенко А.М. Документи з біометричними елементами захисту та електронним носієм в структурі державної інформаційної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 91. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – С.37-42.

51. Лисенко А.М. Документи з біометричними елементами захисту і електронним носієм та автоматизована інформаційна система обліку персоналізованої інформації // Актуальні проблеми криміналістики: історія, теорія, практика. Матеріали міжнародного форуму (9 грудня 2011 року) та міжвузівського круглого столу (24 лютого 2012 року). – К.: Київський університет права. – С.69-77.

52. Лисенко А.М. Документи з біометричними елементами захисту і електронним носієм та автоматизована інформаційна система обліку персональної інформації // Актуальні проблеми криміналістики: історія, теорія, практика. Матеріали міжнародного форуму (9грудня 2011 року) та міжвузівського круглого столу (24 лютого 2012 року).– К.:Київський ун-т права НАН України, 2012.– С.69-77.

53. Лисенко А.М. Документи з біометричними елементами захисту та електронним носієм в структурі державної інформаційної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 91. – К.:ВПЦ Київський університет, 2012. – С.37-42.

54. Лисенко А.М. Процесуальне регулювання судово-експертної діяльності // Актуальні проблеми криміналістики: інтелектуальна власність, культурні цінності, соціально-комунікаційна індустрія, міжнародне співробітництво: тези доп. та повідом. третьої міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Київ. ун-т права НАН України: Унів. вид.-во ПУЛЬСАРИ, 2013. – С. 125-129.

55. Лисенко А.М. Нетрадиційний погляд на порівняльне дослідження підроблених підписів // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. –Вып.5/Отв. ред. И.И. Емельянова. – К.:МЮ Украины, 2013. – С.244-249.